Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-89-7/16/Р-29-312 
Датум: 27.10.2016. године


На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС''-МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 29. редовној сједници одржаној 27. октобра 2016. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:


а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: 
• Предузети системске активности на испуњењу законске норме верификације мјерних уређаја у прописаним роковима и о томе обавијестити Регулаторну комисију, најкасније до 31.12.2016. године.
(мјера је поновљена у сличном облику, као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Вршити обрачун губитака у трансформацији за крајње купце чије је мјерење на нисконапонској страни трансформатора, а купци су на средњем напону према номиналним вриједностима губитака у бакру и жељезу за конкретни трансформатор и подацима о мјесечној потрошњи и оствареној максималној снази, без одлагања.
• Приступати замјени бројила код којих се најчешће јављају системске грешке приликом регистровања утрошене електричне енергије, трајна активност.

Тачка 6.5. Губици електричне енергије дистрибутивној мрежи
Мјере и препоруке: Наставити активности на смањењу дистрибутивних губитака електричне енергије, трајна активност. 
(мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.6 Изградња
Мјере и препоруке: Израдити дугорочни план развоја дистрибутивне мреже и објавити га на интернет страници предузећа и у просторијама услужног центра радних јединица у складу са одредбама члана 41. Закона о електричној енергији и тачке 2.2. Дистрибутивних мрежних правила, са роком извршења: 01.06.2017. године.

Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања 
Мјере и препоруке: 
• Доставити преглед дугорочних и краткорочних мјера за побољшање показатеља континуитета испоруке електричне енергије на свом дистрибутивном подручју (Непланирни SAIDI и SAIFI), до 31.12.2016. године. 
• У складу са тачком 6.7.5. услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије објављивати годишњи извјештај о квалитету снабдијевања на властитој интернет страници и услужном центру, без одлагања.

Тачка 6.13. Прикључење на дистрибутивну мрежу
Мјере и препоруке: Наставити са активностима на уређењу мјерних мјеста постојећих крајњих купаца и издавању декларација о прикључку/мјерном мјесту у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, трајна активност. 
(мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.14. Обновљиви извори енергије и ефикасна когенерација
Мјере и препоруке: Обезбиједити у потпуности новом произвођачу електричне енергије који користи обновљиве изворе енергије или ефикасну когенерацију погодности приликом прикључења на дистрибутивну мрежу у складу са законом и другим прописима који регулишу област обновљивих извора енергије, без одлагања.

Тачка 6.15. Рад услужног центра
Мјере и препоруке: 
• Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, без одлагања.
• Омогућити рад услужног центра за телефонске контакте са крајњим купцима, најмање на једној локацији од 24 часа дневно, без одлагања.

Тачка 6.20. Заштита животне средине
Мјере и препоруке: Прибавити акт о потреби издавања еколошких дозвола за постојећа дистрибутивна електроенергетска постројења од стране надлежног органа и о томе обавијестити Регулаторну комисију, без одлагања.

Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Корисник дозвола је дужан да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, трајна активност. (мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године).

Тачка 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, без одлагања.
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције електричне енергије, снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
 Ставку некретнине, постројења и опреме у износу историјског трошка прибављеног средства који је његова фер вриједност на дан преноса,
 Компоненте прихода у складу са IAS 18 (МРС 18 - приходи):
 приход од изградње прикључка (НИП),
 приход од обезбеђења услова за прикључење (НОП),
 приход од активирања учинака: када користи властиту радну снагу, транспортно возило, одобрену амортизацију за то возило и набављено гориво.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
 Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса, и
 Ставка нераспоређена добит ранијег периода.
Тачка 6.25. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: На бази расположиве документације сагледати постојеће стање и сачинити план рјешавања имовинско-правних односа, који укључује динамику рјешавања истих и доставити Регулаторној комисији, до 31.12.2016. године. 
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.26. Одобрење за употребу
Мјере и препоруке: Наставити са активностима прибављања недостајућих одобрења за употребу електроенергетских објеката, трајна активност.

Тачка 6.31. Извјештавање Регулаторне комисије
Мјере и препоруке: Водити евиденцију о свим показатељима квалитета услуге у складу са обрасцима Правилника о извјештавању од 10.1 Т-Д до 10.6. Т-Д ;

б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

Тачка 6.2. Односи са учесницима на тржишту електричне енергије
Мјере и препоруке: Наставити са активностима на закључивању уговора о снабдијевању са постојећим крајњим купцима (јавно и резервно снабдијевање), без одлагања.

Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора
Мјере и препоруке: Измирити заостала дуговања по основу накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију Оператору система подстицања, те убудуће редовно измиривати обавезе по овом основу, без одлагања.

Тачка 6.7. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата 
Мјере и препоруке: На рачуну за утрошену електричну енергију крајњих купаца навести бројеве жиро рачуна свих банака са којима су закључени уговори, без одлагања.
(мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.8. Транспарентност тарифа и цијена
Мјере и препоруке: На интернет страници израдити калкулатор потрошње, без одлагања.

Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност. (мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
• Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр 19/01, 52/06 и 103/08) и кориговати салдо камате до висине дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања. 
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)
• Закључити уговор о снабдијевању са купцима у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање (параграф 58), како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.

Тачка 6.15. Извјештавање
Мјере и препоруке: Достављати све редовне полугодишње и годишње извјештаје на прописаним обрасцима у складу са Правилником о извјештавању (''Службени гласник Републике Српске'', број 64/12), без одлагања.

в) Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије

Тачка 6.12. Мјерење
Мјере и препоруке: Обезбједити мјерење електричне енергије у производним постројењима у складу са Законом о метрологији, Општим условима за испоруку и снабдијевање елкектричном енергијом, Дистрибутивним мрежним правилима и другим прописима који регулишу ову област, без одлагања.
(мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.24. Одобрење за употребу
Мјере и препоруке: Прибавити потребна одобрења за употребу МХЕ "Богатићи" и МХЕ "Месићи" у складу са прописима из ове области и доказе доставити Регулаторној комисији.
(мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)

Тачка 6.25. Уговор о концесији
Мјере и препоруке: Корисник дозволе треба да поступа у складу са Законом о концесијама и другим прописима који регулишу ову област, у погледу регулисања концесија за постојеће објекте МХЕ Месићи и МХЕ Богатићи и да о томе благовремено информише Регулаторну комисију. 
(мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходне надзорне провјере број 01-280-7/12 од 30.08.2012. године)


Тачка 6.29. Престанак обављања дјелатности 
Мјере и препоруке: Доставити изјашњење о планираном раду МХЕ Месићи и даљем коришћењу дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Месићи, до 31.12.2016. године.

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво Мјешовити Холдинг ''ЕРС''-МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.
У складу са одредбама члана 23. Закона о електричној енергији и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је у периоду 22. до 24. фебруара 2016. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-89-2/16 од 09.02.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 06.10.2016. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 17.10.2016. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. 
На 29. редовној сједници одржаној 27.10.2016. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатих дозвола.

Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић