Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-89-7/16/R-29-312 
Datum: 27.10.2016. godine


Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu Mješoviti Holding ''ERS''-MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 29. redovnoj sjednici održanoj 27. oktobra 2016. godine u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


 

I NALAŽE SE privrednom društvu Mješoviti Holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i djelatnosti proizvodnje električne energije, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:


a) Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

Tačka 6.4. Mjerenje električne energije 
Mjere i preporuke: 
• Preduzeti sistemske aktivnosti na ispunjenju zakonske norme verifikacije mjernih uređaja u propisanim rokovima i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju, najkasnije do 31.12.2016. godine.
(mjera je ponovljena u sličnom obliku, kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Vršiti obračun gubitaka u transformaciji za krajnje kupce čije je mjerenje na niskonaponskoj strani transformatora, a kupci su na srednjem naponu prema nominalnim vrijednostima gubitaka u bakru i željezu za konkretni transformator i podacima o mjesečnoj potrošnji i ostvarenoj maksimalnoj snazi, bez odlaganja.
• Pristupati zamjeni brojila kod kojih se najčešće javljaju sistemske greške prilikom registrovanja utrošene električne energije, trajna aktivnost.

Tačka 6.5. Gubici električne energije distributivnoj mreži
Mjere i preporuke: Nastaviti aktivnosti na smanjenju distributivnih gubitaka električne energije, trajna aktivnost. 
(mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.6 Izgradnja
Mjere i preporuke: Izraditi dugoročni plan razvoja distributivne mreže i objaviti ga na internet stranici preduzeća i u prostorijama uslužnog centra radnih jedinica u skladu sa odredbama člana 41. Zakona o električnoj energiji i tačke 2.2. Distributivnih mrežnih pravila, sa rokom izvršenja: 01.06.2017. godine.

Tačka 6.7. Kvalitet snabdijevanja 
Mjere i preporuke: 
• Dostaviti pregled dugoročnih i kratkoročnih mjera za poboljšanje pokazatelja kontinuiteta isporuke električne energije na svom distributivnom području (Neplanirni SAIDI i SAIFI), do 31.12.2016. godine. 
• U skladu sa tačkom 6.7.5. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije objavljivati godišnji izvještaj o kvalitetu snabdijevanja na vlastitoj internet stranici i uslužnom centru, bez odlaganja.

Tačka 6.13. Priključenje na distributivnu mrežu
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima na uređenju mjernih mjesta postojećih krajnjih kupaca i izdavanju deklaracija o priključku/mjernom mjestu u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, trajna aktivnost. 
(mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.14. Obnovljivi izvori energije i efikasna kogeneracija
Mjere i preporuke: Obezbijediti u potpunosti novom proizvođaču električne energije koji koristi obnovljive izvore energije ili efikasnu kogeneraciju pogodnosti prilikom priključenja na distributivnu mrežu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast obnovljivih izvora energije, bez odlaganja.

Tačka 6.15. Rad uslužnog centra
Mjere i preporuke: 
• Uspostaviti besplatnu telefonsku liniju za pozive krajnjih kupaca, bez odlaganja.
• Omogućiti rad uslužnog centra za telefonske kontakte sa krajnjim kupcima, najmanje na jednoj lokaciji od 24 časa dnevno, bez odlaganja.

Tačka 6.20. Zaštita životne sredine
Mjere i preporuke: Pribaviti akt o potrebi izdavanja ekoloških dozvola za postojeća distributivna elektroenergetska postrojenja od strane nadležnog organa i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju, bez odlaganja.

Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje
Mjere i preporuke: Korisnik dozvola je dužan da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, trajna aktivnost. (mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine).

Tačka 6.24. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: 
• Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije, bez odlaganja.
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja. 
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Nastaviti sa aktivnostima na izvještavanju po segmentima i pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima distribucije električne energije, snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije u skladu sa Odlukom o jedinstvenom regulatornom kontnom planu i Uputstvu o primjeni jedinstvenog regulatornog kontnog plana, kao trajnu aktivnost.
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
 Stavku nekretnine, postrojenja i opreme u iznosu istorijskog troška pribavljenog sredstva koji je njegova fer vrijednost na dan prenosa,
 Komponente prihoda u skladu sa IAS 18 (MRS 18 - prihodi):
 prihod od izgradnje priključka (NIP),
 prihod od obezbeđenja uslova za priključenje (NOP),
 prihod od aktiviranja učinaka: kada koristi vlastitu radnu snagu, transportno vozilo, odobrenu amortizaciju za to vozilo i nabavljeno gorivo.
• Stari priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
 Stavka nekretnine, postrojenja i opreme, u iznosu procijenjene fer vrijednost na dan prenosa, i
 Stavka neraspoređena dobit ranijeg perioda.
Tačka 6.25. Pravo vlasništva ili korišćenja zemljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti
Mjere i preporuke: Na bazi raspoložive dokumentacije sagledati postojeće stanje i sačiniti plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji uključuje dinamiku rješavanja istih i dostaviti Regulatornoj komisiji, do 31.12.2016. godine. 
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.26. Odobrenje za upotrebu
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima pribavljanja nedostajućih odobrenja za upotrebu elektroenergetskih objekata, trajna aktivnost.

Tačka 6.31. Izvještavanje Regulatorne komisije
Mjere i preporuke: Voditi evidenciju o svim pokazateljima kvaliteta usluge u skladu sa obrascima Pravilnika o izvještavanju od 10.1 T-D do 10.6. T-D ;

b) Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom

Tačka 6.2. Odnosi sa učesnicima na tržištu električne energije
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima na zaključivanju ugovora o snabdijevanju sa postojećim krajnjim kupcima (javno i rezervno snabdijevanje), bez odlaganja.

Tačka 6.4. Snabdijevanje kupaca električnom energijom iz obnovljivih izvora
Mjere i preporuke: Izmiriti zaostala dugovanja po osnovu naknade za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Operatoru sistema podsticanja, te ubuduće redovno izmirivati obaveze po ovom osnovu, bez odlaganja.

Tačka 6.7. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata 
Mjere i preporuke: Na računu za utrošenu električnu energiju krajnjih kupaca navesti brojeve žiro računa svih banaka sa kojima su zaključeni ugovori, bez odlaganja.
(mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.8. Transparentnost tarifa i cijena
Mjere i preporuke: Na internet stranici izraditi kalkulator potrošnje, bez odlaganja.

Tačka 6.14. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: 
• Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate, sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima, što predstavlja trajnu aktivnost. (mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Potraživanja od kupaca za isporučenu i fakturisanu električnu energiju odvojeno evidentirati od potraživanja za obračunate kamate u finansijskom izvještaju, bez odlaganja. 
• Primjeniti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni glasnik Republike Srpske" br 19/01, 52/06 i 103/08) i korigovati saldo kamate do visine duga po osnovu utrošene električne energije, bez odlaganja. 
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
• Zaključiti ugovor o snabdijevanju sa kupcima u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje (paragraf 58), kako bi se pratilo umanjenje vrijednosti i nenaplativost finansijskih sredstava.

Tačka 6.15. Izvještavanje
Mjere i preporuke: Dostavljati sve redovne polugodišnje i godišnje izvještaje na propisanim obrascima u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 64/12), bez odlaganja.

v) Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

Tačka 6.12. Mjerenje
Mjere i preporuke: Obezbjediti mjerenje električne energije u proizvodnim postrojenjima u skladu sa Zakonom o metrologiji, Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje elkektričnom energijom, Distributivnim mrežnim pravilima i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, bez odlaganja.
(mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.24. Odobrenje za upotrebu
Mjere i preporuke: Pribaviti potrebna odobrenja za upotrebu MHE "Bogatići" i MHE "Mesići" u skladu sa propisima iz ove oblasti i dokaze dostaviti Regulatornoj komisiji.
(mjera je ponovljena kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)

Tačka 6.25. Ugovor o koncesiji
Mjere i preporuke: Korisnik dozvole treba da postupa u skladu sa Zakonom o koncesijama i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, u pogledu regulisanja koncesija za postojeće objekte MHE Mesići i MHE Bogatići i da o tome blagovremeno informiše Regulatornu komisiju. 
(mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodne nadzorne provjere broj 01-280-7/12 od 30.08.2012. godine)
Tačka 6.29. Prestanak obavljanja djelatnosti 
Mjere i preporuke: Dostaviti izjašnjenje o planiranom radu MHE Mesići i daljem korišćenju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u MHE Mesići, do 31.12.2016. godine.

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Privredno društvo Mješoviti Holding ''ERS''-MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.
U skladu sa odredbama člana 23. Zakona o električnoj energiji i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je u periodu 22. do 24. februara 2016. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-89-2/16 od 09.02.2016. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara dana 06.10.2016. godine. 
U ostavljenom roku, koji je istekao dana 17.10.2016. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare na izvještaj. 
Na 29. redovnoj sjednici održanoj 27.10.2016. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdatih dozvola.

Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 

Predsjednik

Vladislav Vladičić