Skip to Content

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD-MG"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-467-8/16/Р-24-269
Датум: 6. септембар 2016. године 


На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 18. став (2) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), одлучујући по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG" Доњи Жабар, за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем биогасa насталог анаеробном дигестацијом стајњака, силаже и других биљних остатака у дигестору електране, као обновљивог извора енергије у производном постројењу Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 24. редовној сједници, одржаној 6. септембра 2016. године, у Требињу, донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу 
Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD - MG"

 

1. Подносиоцу захтјева, Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG", Светог Саве бр. 6, Доњи Жабар, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Биогасној електрани "BUFFALO ENERGY GOLD-MG" инсталисане снаге електране: номинална снага мотора: 999 kW; номинална снага генератора: 1.335 kVA; cos φ - 0,8; 1.068 kW, а која је изграђена на на земљишту означеном као к.ч. бр. 2950/13 к.о. Тишина (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 897/123 к.о. Тишина (стари премјер), Ново Село, Општина Шамац, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и у виду премије за електричну енергију утрошену за властите потребе. 
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право да закључи уговоре са Оператором система подстицаја о остваривању подстицаја из тачке 1. овога рјешења, за прозведену електричну енергију у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-26-110/14, како слиједи:
• у 2016. години за нето произведену електричну енергију у максималном годишњем износу од 6.750.000 kWh од чега за:
а) обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у планираном износу од 6.679.000 kWh и
б) премију за електричну енергију коју користи за властите потребе у планираном износу од 71.000 kWh, 
при чему остатак произведене електричне енергије преко 6.750.000 kWh до укупне нето планиране годишње производње од 8.274.800 kWh, односно 1.524.800 kWh може продавати Оператору система подстицаја по референтној цијени;
• у 2017. години за нето произведену електричну енергију у максималном годишњем износу од 8.250.000 kWh од чега за:
а) обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за планирану производњу у износу од 8.179.000 kWh и
б) премију за електричну енергију коју користи за властите потребе у планираном износу од 71.000 kWh,
при чему остатак произведене електричне енергије преко 8.250.000 kWh до укупне нето планиране годишње производње од 8.274.800 kWh, односно 24.800 kWh може продавати Оператору система подстицаја по референтној цијени;
• у 2018. години па на даље за укупну нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 8.274.800 kWh од чега за:
а) обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за планирану производњу у износу од 8.203.800 kWh и
б) премију за електричну енергију коју користи за властите потребе у планираном износу од 71.000 kWh.
3. Право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година, у коме је подносилац захтјева дужан да посједује сертификат за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, а почетак остваривања права на подстицај утврђује се у уговорима који се закључују са Оператором система подстицаја. 
4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени и уговора о премији са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за електране на пољопривредни биогас инсталисане снаге до укључиво 1 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора, при чему се висина премије редовно усклађује са одлуком Регулаторне комисије о висини премије.
5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени и у виду права на премију за потрошњу за властите потребе.
6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења престаје да важи рјешење о праву на подстицај.
7. Подносилац захтјева дужан је да посједује важећи сертификат за производно постројење у цијелом периоду трајања права на подстицај утврђеног тачком 3. овога рјешења, у супротном, рјешење о подстицају биће укинуто, чиме се губи право на подстицај.
8. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном слогу, двосмјерном, индиректном са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми, а састоји се од:
• мјерног уређаја, за мјерење и регистрацију електричне енергије за пријем/предају електричне енергије у електроенергетску мрежу, смјештеном у просторији за мјерно мјесто у саставу зграде за СН и НН развод, произвођача Landis+Gyr, типа: ZMG 405CR4.4407.03, серијског броја 96584118, називног напона 3x58/100 V, називне струје 5 А, при чему се активна електрична енергија мјери са класом тачности 0,5, реактивна електрична енергија са класом тачности 2 и активна снага са класом тачности 0,5, те врсте уређаја за управљање тарифама: интегрисан. Датум уградње мјерног уређаја је 29.01.2016. године, датум важења жига је 2027. година, а константа бројила је 10000;
• струјног мјерног трансформатора преносног односа 75/5 А/А, класе тачности 0,5, произвођача ФМТ Зајечар Србија, тип STEM N 1210, серијски број 3790/15, 3791/15 и 3792/15;
• напонског мјерног трансформатора преносног односа 10000/100/100/3 V/V, класе тачности 0,5, произвођача ФМТ Зајечар-Србија, тип JNT СО-12, серијски број: 2254/15, 2255/15 и 2256/15 и
• обрачунска константа: 1500.
9. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева утроши за властите потребе и за које има право на премију врши се на основу очитања на мјерном слогу полуиндиректном, двосмјерном, са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми, a у периоду када је производно постројење у раду и када је бруто количина произведене електричне енергије већа од количине електричне енергије која је преузета из електродистибутивне мреже, при чеми се мјерни слог састоји од:
• мјерног уређаја за мјерење и регистрацију електричне енергије за пријем/предају електричне енергије у електроенергетску мрежу, произвођача Landis+Gyr, типа: ZMG 410CR4.440b.03, серијског броја 96797198, називног напона 3x230/400 V, називне струје 5 А, при чему се активна електрична енергија мјери са класом тачности 1, реактивна електрична енергија са класом тачности 2 и активна снага са класом тачности 1, те врсте уређаја за управљање тарифама: интегрисан. Датум уградње мјерног уређаја је 29.01.2016. године, датум важења жига је 2026. година, а константа бројила је 10000;
• струјног мјерног трансформатора преносног односа 200/5 А/А, класе тачности 0,5, произвођача ФМТ Зајечар, тип STN 60/30, серијског броја: 4600/15, 4599/15 и 4609/15 и
• обрачунска константа: 40.
10. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 29. августа 2016. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени и у виду права на премију за електричну енергију утрошену за властите потребе од Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG" из Доњег Жабара (у даљем тексту: подносилац захтјева) за производњу електричне енергије у Биогасној електрани "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", инсталисане снаге електране: номинална снага мотора: 999 kW; номинална снага генератора: 1.335 kVA; cos φ - 0,8; 1.068 kW и планиране нето годишње производње електричне енергије 8.274.400 kWh. Захтјев је у Регулаторној комисији заведен под редним бројем 01-467-1/16.
Подносилац захтјева је 1. септембра 2016. године доставио измијењен образац захтјева и пратећу документацију чиме је захтјев комплетиран. Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 5. септембра 2016. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева.
Рјешењем Регулаторне комисије број 01-137-7/14/Р-81-79 од 27. марта 2014. године одобрено је прелиминарно право на подстицај за Биогасну електрану "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", а по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG" из Доњег Жабара. На основу овог рјешења закључен је и предуговор са Оператором система подстицајa, чиме су резервисане количине у систему подстицаја за ово производно постројење у износу од 6.750.000 kWh у 2016. години, 8.250.000 kWh у 2017. години, те за укупну планирану годишњу производњу од 8.274.800 kWh у 2018. години и надаље. 
Регулаторна комисија је на 23. редовној сједници, одржаној 25. августа 2016. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", број 01-366-13/16/Р-23-248 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај. Сертификат за ово производно постројење издат је на период важења од пет (5) година, почев од 25. августа 2016. године, у складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15).
У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилника о подстицању размотрен је захтјев и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом одређене за подстицање, те је подносиоцу захтјева одобрено право на подстицај за нето произведену електричну енергију у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која се испоручује у мрежу и у виду премије за електричну енергију која се користи за властите потребе, а у складу са захтјевом и Потврдом за енергију издатом од стране Оператора система подстицаја, број 1.1/04/1-26-110/14 од 25. марта 2014. године, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) Правилника о подстицању, који се односи на нова производна постројења, по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени и право на премију за потрошњу за властите потребе остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, који је дефинисан у уговору о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рjешења
На основу члана 5, 21. и 26. Закона и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у електране на пољопривредни биогас инсталисане снаге до укључиво 1 МW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени и исплати премије са Оператором система подстицаја примјењује цијена, односно премија из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 25. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, како је одлучено у тачки 5. диспозитива овог рјешења. 
Одредбама члана 27. Правилника о подстицању став (8) дефинисани су разлози за престанак важења рјешења о подстицају, те је на основу овог одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.
Одредбом члана 21. став (2) тачка б) Правилника о подстицају, јасно је прописано да се уз захтјев за стицање права на подстицај, између осталог прилаже и сертификат за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора. Дакле, за остварење права на подстицај у периоду утврђеним рјешењем о остваривању овога права, протребно је обезбиједити валидан сертификат у читавом периоду трајања права на подстицај. За ово постројење прибављен је сертификат са периодом важења од 5 година, са почетком важења од 25. августа 2016. године, како је то утврђено рјешењем Регулаторне комисије о издавању сертификата број 01.366-13/16/Р/23-248 од 25.августа 2016. године, што значи да издати сертификат за ово постројење престаје важити дана 25.августа 2021. године. Имајући у виду ову чињеницу, као и чињеницу да је период права на подстицај утврђен у дужем трајању од периода важности сертификата, то је подносилац захтјева дужан да благовремено, односно до 25.августа 2021. године, продужи важност сертификата, како би и након овога периода оставаривао право на подстицај према овом рјешењу. У супротном, а на основу одредбе члана 27. став (1) Правилника о подстицању, уколико произвођач електричне енергије из обновљивих извора не продужи период важења сертификата или сертификат престане важити из других прописаних разлога, Регулаторна комисија укида рјешење о праву на подстицај. Имајући у виду наведене чињенице и наведени правни основ, утврђена је обавеза подносиоца захгјева да обезбиједи важност сертификата за производно постројење у цијелом периоду важења права на подстицај, те је одлучено као у тачки 7. диспозитива овог рјешења. 
Тачке 8. и 9. диспозитива овог рјешења заснивају се на подацима из Сертификата, Декларацији о мјерним мјестима издатој од стране оператора дистрибутивног система број 6198/16-0 од 6. јуна 2016. године, као и једнополној шеми овог постројења. Имајући у виду могуће токове енергија у постројењу, као и чињеницу да се право на подстицај у виду премије за потрошњу за властите потребе може остварити за електричну енергију која је потрошена за властите потребе и која је истовремено произведена у производном постројењу за које се остварује подстицај, одлучено је као у тачки 9. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 10. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог Закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).


Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић