Skip to Content

Постројења којa користe енергију која се добија из биогаса

Верзија прилагођена за штампање

 Постројења којa користe енергију која се добија из биогаса

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-366-04-1-Spp-54/16

Биогасна електрана
"BUFFALO ENERGY GOLD - MG"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 2950/13 к.о. Тишина (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 897/123 к.о. Тишина (стари премјер), Ново Село, Општина Шамац
инсталисана снага 999 kW
номинална снага генератора - 1.335 kVA

Друштво са ограниченом одговорношћу "GOLD - MG"
Доњи Жабар

25.08.2016.

01-366-13/16/ Р-23-248

5 година

2