Skip to Content

Рјешење спора: Јавна установа Геронтолошки центар Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-340-8/16/Р-23-257 
Датум: 25.08.2016. године


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Jaвне установе Геронтолошки центар Бања Лука, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 23. редовној сједници, одржаној 25. авгсута 2016. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Jaвне установе Геронтолошки центар Бања Лука од 24.05.2016. године, ЕДБ 85009126 у улици Кајишких бригада бр. 153, Бања Лука. 
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, да изврши поновно разврставање крајњег купца Jaвне установе Геронтолошки центар Бања Лука од 24.05.2016. године, ЕДБ 85009126 у улици Кајишких бригада бр. 153, Бања Лука, у категорију потрошње ''домаћинство'', те да утрошену електричну енергију на овом мјерном мјесту, почев од 01.03.2016. године, обрачуна по тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинство''.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поднеском од 24.05.2016. године, Jaвна установа Геронтолошки центар Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула је поступак рјешавања спора против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија. Подносилац у захтјеву, између осталог. наводи да је, дана 11.04.2016. године, поднио приговор противној страни због извршене промјене тарифне групе, јер је на рачуну за мјесец март 2016. године обрачун извршен према категорији потрошње ''Остала потрошња'', а за мјесец фебруар 2016. године електрична енергија је обрачунавана према тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинства''. Како противна страна није удовољила његовом захтјеву, подносилац захтјева сматра да, према одредбама тачке XIV Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 28/06, 40/06, 59/07 и 114/07) – у даљем тексту: Тарифни систем, испуњава услове да му се, као дому за старије особе, електрична енергија обрачунава умјесто по тарифним ставовима за ''осталу потрошња'', по тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинство'', како је то противна страна и вршила до 29.02.2016. године.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 11.07.2016. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је 01.12.2006. године извршена пријава мјерног мјеста ''Социјално геријатријски центар'', са наплатним бројем 110572, у улици Крајишких бригада бр. 153, у Бањој Луци у категорији потрошње ''домаћинство''. Противна страна наводи да је дана 12.04.2016. године примила приговор подносиоца којим оспорава износ рачуна за утрошену електричну енергију за мјесец март 2016. године, а дана 15.04.2016. године извршена је контрола мјерног мјеста и том приликом је сачињен записник, у којем се наводи да је мјерно мјесто у класи тачности и да је исто уредно пломбирано. Противна страна наводи да је подносиоца одговором на приговор од 03.05.2016. године, поред навођења констатације о уредности мјерног мјеста, обавијестила и да је извршила промјену тарифне групе, на начин да је извршила његово пребацивање из категорије потрошње домаћинство у категорију ''остала потрошња'', а у складу са тачком XIV став 2. Тарифног система, са образложењем да ангажована вршна снага прелази 42 kW и да се та снага мјери, чиме није било могуће више примјењивати тачку XIV став 2. Тарифног система, која прописује категорије домова и установа којима се електрична енергија обрачунава по тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинства''. Противна страна наводи да је дана 22.04.2016. године сачинила Декалрацију о прикључку за ово мјерно мјесто у којој се наводи да је овом мјерном мјесту додијељена прикључна снага од 225,96 kW, а да је дана 10.06.2016. године са подносиоцем захтјева закључен уговор о снабдијевању.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 21. редовној сједници, одржаној 26. јула 2016. Године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: поднесак подносиоца од 24.05.2016. године, приговор подносиоца упућен противној страни од 11.04.2016. године, одговор на приговор противне стране од 03.05.2016. године, записник о контроли прикључног вода и мjeрног мјеста од 15.04.2016. године, декларацију о прикључку од 22.04.2016. године, рјешење подносиоца о регистрацији од 09.07.2015. године, изјашњење противне стране од 04.07.2016. године, уговор о снабдијевању од 10.06.2016. године, пријаву мјерног мјеста од 01.12.2006. године, налог за рад од 02.12.2006. године, записнике о извршеном прегледу над испрaвношћу мјерних слогова од 11.12.2006. године и 06.08.2007. године, записник о замјени мјерне групе од 06.08.2007. године, документ замјена бројила од 06.08.2007. године, извјештај о контроли мјерног мјеста од 26.09.2013. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 25.03.2016. године, налоге за рад од 25.03.2016. и 15.04.2016. године, рачуне за електричну енергију, извод отворених ставки на дан 31.10.2015. године, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња и енергетску картицу.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице релевантне за одлучивање: 
 у евиденцијама противне стране за мјерно мјесто наплатни број ЕДБ 110572, у улици Крајишких бригада бр. 153, у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', регистрован је подносилац захтјева, почев од 01.12.2006. године;
 према подацима из енергетске картице, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из картице потрошача подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 дана 15.04.2016. године, противна страна је извршила контролу мјерног мјеста, којом је записнички констатовала да нису уочене неправилности на мјерном мјесту;
 противна страна је са подносиоцем захтјева дана 10.06.2016. године закључила уговор о снабдијевању електричном енергијом; 
 обрачун утрошене електричне енергије почев од мјесеца марта 2016. године противна страна врши према тарифним ставовима за категорију потрошње ''Остала потрошња на 0,4 kV'', због разврставања подносиоца захтјева из категорије потрошње ''домаћинство'' у категорију ''Остала потрошња на 0,4 kV – 1. тарифна група'';
 поступајући по приговору подносиоца од 11.04.2016. године на износ рачуна за утрошену електричну енергију за мјесец март 2016. године, противна страна је подносиоцу доставила одговор на приговор од 03.05.2016. године, којим га је обавијестила да је увећани рачун за електричну енергију настао као посљедица разврставања у категорију ''Остала потрошња на 0,4 kV – 1. тарифна група'', те да није у могућности удовољити његовом захтјеву.
На основу наведених чињеница, утврђено је да је основан захтјев подносиоца за поновним разврставањем, односно враћањем у категорију потрошње ''домаћинство'', у коју је био разврстан почев од датума пријаве код противне стране, тј. од 01.01.2006. године. Наиме, тачком XIV Тарифног система прописано је да се по тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинства'' обрачунава електрична енергија испоручена за потрошњу у дјечијим јаслицама и вртићима, домовима за дјецу лишену родитељског старања, домовима и интернатима за ђаке и студенте, домовима за дјецу ометену у психофизичком развоју, домовима за васпитно запуштену дјецу и омладину, домовима за старе особе и дистрофичаре, домовима за стални смјештај пензионера, домовима за смјештај инвалида, глувих и слијепих лица, канцеларијама хуманитарних организација и црвеног крста, удружењима хендикепираних лица. Имајући у виду наведену одредбу, произилази да противна страна, почев од 01.03.2016. године, није имала основа да изврши разврставање подносиоца захтјева из категорије потрошње ''домаћинство'' у категорију ''Остала потрошња на 0,4 kV – 1. тарифна група'', са образложењем да његова обрачунска снага која се мјери прелази 42 kW. Будући да су поменуте категорије купаца по својој природи унапријед дефинисане, те да се, као домовима и установама, према њима примјењују тарифни ставови за категорију потрошње ''домаћинство'', без постављања икаквих додатних услова у Тарифном систему, неосновано је образложење противне снаге да подносилац захтјева треба бити разврстан у катеогрију ''Остала потрошња на 0,4 kV'' због тога што се његова обрачунска снага мјери и прелази 42 kW.
Имајући у виду напријед наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је прихваћен, те је наложено противној страни да изврши поновно разврставање овог крајњег купца у категорију потрошње ''домаћинство'', те да утрошену електричну енергију почев од 01.03.2016. године обрачуна по тарифним ставовима за категорију потрошње ''домаћинство'', те је одлучано као у тачкама 1 и 2. диспозитива овога рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 


Предсједник

Владислав Владичић