Skip to Content

Рјешење о одбијању захтјева - Гранолић Зоран, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-336-9/16/Р-23-263 
Датум: 25.08.2016. године

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Гранолић Зорана из Бање Луке, ул. Карађорђева 259 Б, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 23. редовној сједници, одржаној 25. августа 2016. године, у Требињу, донијела је 
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Гранолић Зорана из Бање Луке од 18.05.2016. године, којим се оспорава постојање неовлашћене потрошње на мјерном мјесту ЕДБ 85085442 под називом ''Гранолић Зоран Пословни простор – пекара'', које се налази у улици Карађорђева бр. 259 Б, у Бањој Луци, као неоснован.
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, да сачини нови обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ЕДБ 85085442 за период 25.01. – 28.01.2016. године, те да стави ван снаге Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 09/16 од 22.02.2016. године.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Поднеском од 18.05.2016. године, Гранолић Зоран из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија. Поднесеним захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 835,87 КМ, на мјерном мјесту Гранолић Зоран, Пословни простор – пекара, које се налази у улици Карађорђева бр. 259 Б, у Бањој Луци, ЕДБ 85085442. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је крајем 2015. године у својој кући – пословном простору отворио пекарску радњу, а због дуга за утрошену електричну енергију од 335,00 КМ извршена је обустава испоруке електричне енергије. Након плаћања дијела дуга од 200,00 КМ, саопштено му је да ће електрична енергија бити одмах укључена. Како противна страна није извршила укључење, био је принуђен да због наставка производње хљеба и пецива изврши самоукључење. Подносилац наводи да су радници противне стране тек дана 12.02.2016. године дошли да изврше прикључење електричне енергије и том приликом констатовали да је извршено самоукључење. Подносилац наводи да је одмах отишао у просторије противне стране и измирио преостали доспјели дуг по основу утрошене електричне енергије у износу од 394,18 КМ. По повратку кући, подносилац наводи да је затекао два радника противне стране и припаднике полиције, а након поновног укључења, противна страна му је доставила Обрачун неовлашћене потрошње у износу од 835,87 КМ због неовлашћеног самоприкључења. Од Регулаторне комисије тражи да се овај обрачун стави ван снаге, јер је до њега дошло због неспоразума и неодговорног понашања радника противне стране.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 11.07.2016. године, доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је обрачун неовлашћене потрошње извршен дана 22.02.2016. године, у износу од 835,87 КМ, због самовољног укључења електричне енергије након искључења због дуга, на мјерном мјесту ЕДБ 85085442, у улици Карађорђева 259 Б, у Бањој Луци. Противна страна наводи да је, дана 01.09.2014. године, у електронској бази података ''Остала потрошња'' извршена регистрација мјерног мјеста ''Гранолић Зоран Пословни простор – пекара'', ЕДБ 85085442 , а 21.12.2015. године са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању. Мјерно мјесто се налази у објекту, редовно се очитава и рачуни за електричну енергију се редовно испостављају. Противна страна даље наводи да је, дана 25.01.2016. године, извршено искључење на бројилу на основу налога за обуставу испоруке електричне енергије, због доспјелог дуга, који је, закључно са 24.01.2016. године, износио 335,92 КМ. Дана 12.02.2016. године, на основу Налога за рад број 1184348 извршена је контрола мјерног мјеста, којом је установљено да је на мјерном мјесту ЕДБ 85085442 извршено самоукључење, што је констатовано Записником број 004043 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије. Самоукључење је извршено кидањем ''службене пломбе'' број 306052 са бројила. Противна страна даље наводи да је, дана 22.02.2016. године, подносиоцу захтјева доставила обрачун неовлашћено преузете електричне енергије у износу од 835,87 КМ, који обухвата период од 25.01.2016. године, када је извршена обустава испоруке електричне енергије, па до 12.02.2016. године, када је записнички утврђено постојање неовлашћене потрошње, те детаљно, у изјашњењу, појаснила начин извршеног обрачуна. Противна страна наводи да је подносилац захтјева потписао записник о утврђеној неовлашћеној потрошњи електричне енергије, који му је достављен, а дана 12.02.2016. године мјерно мјесто је укључено, јер је подносилац захтјева уплатио предрачун за укључење и неспорни дио дуга у износу од 394,18 КМ. Након што је, дана 18.04.2016. године, подносилац захтјева поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње, противна страна наводи да му је, дана 21.04.2016. године, доставила одговор на приговор, којим је његов приговор одбијен као неоснован. На крају, противна страна наводи да подносилац захтјева није извршио плаћање износа по основу неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 21. редовној сједници, одржаној 26. јула 2016. године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, подносилац захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења. Подносилац тврди, да je, након што је дaна 25.01.2016. године извршио плаћање дијела дуга у износу од 200,00 КМ по основу утрошене електричне енергије, о томе обавијесто противну страну, на што му је овалштени представник противне стране потврдио да ће електрична енергија бити одмах укључена. Међутим, противна страна није извршила прикључење, па је подносилац захтјева извршио самоукључење. Подносилац наводи да су радници противне стране тек дана 12.02.2016. године дошли да изврше прикључење електричне енергије иако им је било познатао да je уплатио наведени износ и иако су потврдили да ће одмах извршити прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, те да су том приликом радници противне стране констатовали да је извршено самоукључење. Подносилац захтјева сматра да због пропуста противне стране и одуговлачења од стране овлаштених радника за поновно прикључење објекта не треба да сноси штетне посљедице у виду обрачуна неовлашћене потрошње, те тражи да се овај обрачун стави ван снаге.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: жалбу подносиоца од 18.05.2016. године, доставу обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији од 22.02.2016. године, обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију од 22.02.2016. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 12.02.2016. године, налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга од 25.01.2016. године, рачуне за електричну енергију, уплатнице за утрошену електричну енергију, предрачун од 12.02.2016. године, изјашњење противне стране од 04.07.2016. године, читачке листе, енергетску картицу, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камата, налог за рад број 952798 од 01.09.2014. године, потврду о предаји захтјева за прикључење од 21.08.2014. године, декларацију о прикључку, фактуре од 03.07.2014. године и 25.08.2014. године, захтјев за прикључење од 22.08.2014. године, лиценцу од 22.09.2011. године, рјешење Града Бања Лука од 18.09.2012. године, предрачуне од 24.06.2014. године и 23.07.2014. године, рјешење о електроенергетској сагласности од 23.07.2014. године, уговор о прикључењу нестандардним прикључком од 23.07.2014. године, записник о прегледу мјерног мјеста са директним мјерењем од 26.08.2014. године, налог за рад број 1184348 од 12.02.2016. године, уговор о снабдијевању од 21.12.2015. године, налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга од 19.08.2015. године, записник о онемогућавању приступа мјерним уређајима и електричним инсталацијама од 20.08.2015. године, налог за рад број 1013457 од 28.08.2015. године, потврду о замјени бројила од 28.08.2015. године, захтјев за испитивање техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби од 07.09.2015. године, извјештај о ванредном прегледу мјерила од 14.09.2015. године, поднесак упућен противној страни од 18.04.2016. године, одговор противне стране од 21.04.2016. године и коментаре подносиоца захтјева од 13.08.2016. године..
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, коментара подносиоца и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
 у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту EД број 85085442, под називом ''Гранолић Зоран Пословни простор – пекара'', које се налази у улици Карађорђева бр. 259 Б, у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, II тарифна група, регистрован je подносилац захтјева, почев од 01.09.2014. године;
 према подацима из енергетске картице, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из картице потрошача подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 између крајњег купца и противне стране је дана 21.12.2015. године закључен уговор о снабдијевању електричном енергијом; 
 због дуга по основу утрошене електричне енергије, који је на дан 24.01.2016. године износио 335,92 КМ, противна страна је дана 25.01.2016. године извршила обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту,
 дана 25.01.2016. године, подносилац захтјева је уплатио дио дуга, у износу од 200,00 КМ и 46,80 КМ на име трошкова поновног прикључења, те о томе обавијестио противну страну, на што му је овалштени представник противне стране потврдио да ће електрична енергија бити одмах укључена, 
 овлаштени представници противне стране нису извршили прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, иако је подносилац извршио плаћање дијела дуга и трошкова поновног прикључења и иако му је потврђено да ће бити извршено прикључење на мрежу, 
 подносилац захтјева је дaна 25.01.2016. године извршио неовалштено прикључење овог мјерног мјеста на електродистрибутивну мрежу,
 радници противне стране су контролом мјерног мјеста, која је извршена дана 12.02.2016. године, установили да је извршено самоукључење на бројилу, након што је са бројила скинута пломба број 306052;
 мјерно мјесто је искључено са мреже, а утврђено чињенично стање је записнички констатовано, уз присуство представника полиције и подносиоца захтјева, који је потписао записник о утвђивању неовлашћене потрошње, 
 дана 12.02.2016. године подносиоцу захтјева је омогућено поновно право на напајање електричном енергијом, јер је уплатио предрачун за укључење од 46,80 КМ и неспорни дио дуга у износу од 394,18 КМ;
 дана 22.02.2016. године, противна страна је због самовољног укључења електричне енергије након искључења мјерног мјеста због дуга, подносиоцу захтјева, примјењујући одредбе чланова 89. - 92. Општих услова, сачинила и доставила обрачун о неовлашћено утрошеној електричној енергији за период од 25.01.2016.-12.02.2016. године у износу од 835,87 КМ; 
 поступајући по приговору подносиоца на обрачун неовлашћене потрошње од 18.04.2016. године, противна страна је, одговором на приговор од 21.04.2016. године, одбила у цјелости као неоснован приговор подносиоца захтјева.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 12.02.2016. године, у смислу одредби члана 44. став 1. и члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, због самовољног прикључења на дистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста од стране одлаштених радника дистрибутера. Иначе, овлаштени радници дистрибутера су поступајући по налогу за рад, а након обавјештења о искључењу, дана 25.01.2016. године извршили обуставу испоруке електричне енергије, због дуга по основу утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту у износу од 335,92 КМ. .
Будући да се ради о виду неовлашћене потрошње који је изведен у смислу одредби члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, односно због самовољног укључења електричне енергије након искључења мјерног мјеста са електродистрибутивне мреже, у смислу одредбе члана 97. став 1. тачка и) Општих услова. Како се ради о купцу из категорије остала потрошња на ниском напону, примјеном члана 91. Општих став 2. тачка 4. и члана 92. став 2. тачка б) Општих услова, количина неовлашћено утрошене активне енергије утврђена је као производ одговарајуће обрачунске снаге од 9,66 kW, а која је добијена множењем називног дозвољеног струјног оптерећења проводника од 42 А са номиналним напоном и броја радних дана и броја часова у периоду неовлашћене потрошње - 18 радних дана зими, осам часова рада, за једносмјенски рад за седам радних дана у седмици. Примјењујући напријед наведене одредбе Општих услова, противна страна је, дана 22.02.2016. године, извршила Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 09/16 од 22.02.2016. године, у износу од 835,87 КМ.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, као и наведени правни основ, неспорно је утврђено постојање неовлашћене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева у виду неовлаштеног прикључења на електродистрибутивну мрежу, те је одбијен захтјев подносиоца којим оспорава постојање неовлаштене потрошње као неоснован, како је одлучено тачком 1. диспозитива овог рјешења.
Међутим, Регулаторна комисија је након поновног разматрања прикупљених доказа у овом спору и достављених коментара подносиоца захтјева на закључак и нацрт рјешења, утврдила да противна страна није правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. Наиме, противна страна је дана 25.01.2016. године извршила обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, због дуга који је износио 335,92 КМ. На основу увида у потврду о уплати и изјашњења подносиоца захтјева, утврђено је да је он истог дана уплатио износ од 200,00 КМ и износ од 46,80 КМ на име трошкова поновног прикључења, те је о томе одмах обавијестио противну страну, а овлашћени представник противне стране потврдио је да ће електрична енергија бити одмах укључена. Међутим, овлашћени представници противне стране нису извршили прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу истог дана, па ни у року од три дана у смислу одредбе члана 103. став 1. Општих услова. Увидом у финанасијску картицу, утврђено је да подносилац захтјева уредно измирује обавезе по основу утрошене електричне енергије, посебно имајући у виду да се ради о категорији потрошње остала потрошња на ниском напону, као и критеријуме и разлоге за примјену мјере обуставе испоруке електричне енергије према осталим крајњим купцима из ове категорије потрошње. Подносилац захтјева је одмах након обуставе испоруке електричне енергије, односно дана 25.01.2016. године, уплатио износ од 200,00 КМ и 46,80 КМ на име трошкова поновног прикључења, те је дана 12.02.2016. године измирио укупан дуг, а дана 26.02.2016. године је био у преплати од 21,23 КМ, што потврђује чињеницу да подносилац уредно измирује обавезе по основу утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту. Такође, дана 13.06.2016. године, подносилац је био у преплати од 33,85 КМ. Приликом одлучивања о овом захтјеву морало се водити рачуна о равноправности свих учесника на тржишту електричне енергије и једнаком приступу у примјени прописа и прописаних оваштења у погледу примјене мјере обуставе испоруке електричне енергије. Једино на тај начин се постиже онај циљ, због којег је пропис и установљен, а у супротном би се радило о злоупотреби у примјени прописа и прописаних овлашћења. Због тога је у овом случају Регулаторна комисија морала поступити у складу са својом належности утврђеном одредбама члана 24. алинеја 5. и 6. Закона о електричној енергији, односно да се мора обезбиједити правичност у снабдијевању електричном енергијом и транспарентно и недискриминаторско понашање на тржишту електричне енергије. Имајући у виду да је по уплати подносиоца и по његовом обавјештењу о томе противној страни, противна страна пропустила да одмах, а најкасније у року од три радна дана, прикључи ово мјерно мјесто на дистрибутивну мрежу, то се у овом случају само овај период може узети као период неовлашћене потрошње, а не никако дужи период, који би био проузрокован пропустима противне стране и који би био у супротности са одредбом члана 103. став 1. Општих услова.
Имајући у виду наведене чињенице и наведени правни основ тачком 2. диспозитива рјешења наложено је противној страни да, због пропуштања, да благовремено изврши поновно прикључење објекта подносиоца захтјева након извршене уплате износа од 200,00 КМ на име дуга и 46,80 КМ на име трошкова поновног прикључења, сачини нови обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на овом мјерном мјесту за период 25.01. – 28.01. 2016. године, те да стави ван снаге Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 09/16 од 22.02.2016. године. 
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено самовољно прикључење. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се, уствари, утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби чланова 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 
 
Предсједник

Владислав Владичић