Skip to Content

Рјешење о одбијању захтјева - Ђекић Александар, Теслић

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 Број: 01-265-10/16/Р-23-261
Датум: 25.08.2016. године

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Ђекић Александра из Теслића, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрo Добој" а.д. Добој, Радна јединица Теслић, у вези са правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 23. редовној сједници, одржаној дана 25. августа 2016. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е


1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Ђекић Александра из Теслића од 11.04.2016. године, којим се тражи остваривање права на напајање електричном енергијом на мјерном мјесту ЕД број 15020434, које се налази у улици Сушара број 1, у Теслићу, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поднеском од 11.04.2016. године и допуном поднеска од 11.05.2016. године, Ђекић Александар из Теслића (у даљем тескту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрo Добој" а.д. Добој, Радна јединица Теслић (у даљем тексту: противна страна), у вези са правом на напајање електричном енергијом. Подносилац захтјева приговара на достављено обавјештење о искључењу и наводи да користи неопходне медицинске апарате за одржавање здравља. Поред тога, подносилац оспорава потрошњу електричне енергије за мјесеце новембар и децембар 2015. године, као и јануар и фебруар 2016. године, за коју сматра да је нереaлна, те наводи да је, по његовом захтјеву, извршена замјена бројила, ради провјере његове исправности.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 02.07.2016. године доставила изјашњење и расположиве доказе у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева искључен са дистрибутивне мреже због неизмирених дуговања за утрошену електричну енергију, а подносилац захтјева је у претходном периоду у више наврата усмено и писмено опомињан на обавезу измирења дуга, а често су искључења одлагана због дјелимичне уплате дуга. Противна страна даље наводи да је мјерно мјесто купца приликом реконструкције НН мреже измјештено на стуб лоциран уз међу на сусједној парцели и доступно је за очитање, редовно се очитава уз уношење података очитања у псионе, а рачуни за утрошену електричну енергију су редовно достављани купцу. Подносилац захтјева је, након достављања обавјештења о искључењу, поднио приговор у којем се позвао на одредбу члана 100. став 4. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, па је од подносиоца захтјева тражено да достави доказе о неопходности складиштења и чувања неопходних лијекова, али те доказе подносилац захтјева није доставио. Због изражене сумње подносиоца захтјева у исправност бројила, коју је изразио приликом достављања обавјештења о искључењу, а због велике потрошње електричне енергије у зимским мјесецима, утврђено је да се подносилац захтјева грије на електричну енергију. На основу поднесеног приговора, противна страна наводи да је извршила замјену бројила, којем је верификациони жиг важио до 2026. године, а ванредним баждарењем је утврђено да је бројило у класи тачности.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 21. редовној сједници, одржаној 26. јула 2016. године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остаљеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, а коју су странке приложиле: поднеске подносиоца захтјева од 11.04.2016. и 11.05.2016. године, приговор на обавјештење о искључењу од 22.03.2016. године, одговор на приговор од 24.03.2016. године, потврду о замјени бројила од 14.04.2016. године, фактуре за испоручену електричну енергију, уплатницу на износ од 81,70 КМ, изјашњење противне стране од 24.06.2016. године, рјешење о издавању сталне електроенергетске сагласности од 01.11.2006. године, уговор о прикључењу од 01.11.2006. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 23.03.2016. године, пресуду због пропуштања од 01.12.2014. године, налоге за искључење од 06.05.2014, 15.04.2015. и 03.05.2016. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 14.05.2014, 23.04.2015, 11.05.2016. и 12.05.2016. године, обавјештења о искључењу од 06.02.2014, 11.03.2014, 06.05.2014, 15.04.2015, 12.01.2016, 15.03.2016, 04.04.2016. и 03.05.2016. године, потврде о замјени бројила од 19.12.2014. и 14.04.2016. године, извјештај о исправности и тачности мјерног уређаја од 22.04.2016. године, документ контрола потрошње за потрошача, преглед незатворених књижења за годину 2016, преглед задужења и обрачун камата, приговор подносиоца упућен противној страни од 12.04.2016. године, поднесак покретање спора о висини потрошње упућен противној страни од 11.04.2016. године, налог за укључење крајњег купца од 27.11.2014. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 27.11.2014. године, захтјев за укључење крајњег купца од 28.10.2015. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 28.10.2015. године, те одговоре на приговор противне стране од 24.03.2016. и 26.04.2016. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и приложених доказа странака у овом поступку су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 15020434, које се налази у улици Сушара број 1, у Теслићу, регистрован је Ђекић Александар;
 према подацима из документа контрола потрошње за потрошача, мјерно мјесто је редовно очитавано, а према подацима из документа преглед задужења и обрачун камата, подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 због дуга по основу утрошене електричне енергије, противна страна је током 2014, 2015. и 2016. године у више наврата подносиоцу захтјева обустављала испоруку и вршила укључење електричне енергије;
 подносилац захтјева је, због веће потрошње електричне енергије у зимском периоду, дана 12.04.2016. године поднио противној страни захтјев за ванредну контролу и баждарење бројила, због сумње у његову исправност; 
 дана 14.04.2016. године извршена је замјена, односно скидање бројила број А00375256 и постављање бројила број А00378761, што је констатовано потврдом о замјени бројила; 
 скинуто бројило број А00378761 упућено је у Одјељење баждарнице ради ванредне контроле и баждарења; 
 ванредном контролом исправности скинутог бројила, која је обављена у баждарници противне стране дана 22.04.2016. године, утврђено је да се контролисано бројило А00378761 налази у декларисаној класи тачности, чиме задовољава прописане услове по метролошким прописима,
 поводом приговора подносиоца на обавјештење о искључењу од 22.03.2016. године, противна страна је истом доставила одговор на приговор дана 24.03.2016. године којим је одбијен његов приговор као неоснован и позвала подносиоца да у остављеном року до 28.03.2016. године достави доказе о неопходности коришћења медицинске опреме неопходне за одржавање здравља које у приговору навео да користи, а које доказе подносилац није доставио противној страни;
 противна страна је због постојања дуга за утрошену електричну енергију, који је са стањем на дан 30.04.2016. године, износио 680,13 КМ, дана 03.05.2016. године, издала и подносиоцу захтјева доставила обавјештење о искључењу, 
 дана 11.05.2016. године, противна страна је покушала да изврши обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, али је била спријечена од стране подносиоца захтјева, његовог оца и пса, што је записнички констатовано;
 дана 12.05.2016. године, противна страна је извршила обуставу испоруке електричне енергије, што је записнички констатовано и
 подносилац захтјева не остварује право на напајање електричном енергијом и према документу преглед задужења и обрачун камата, на дан 11.07.2016. године, дуг подносиоца захтјева по основу утрошене електричну енергије износи 711,98 КМ.
На основу наведених чињеница, Регулаторна комисија је утврдила да је захтјев подносиоца за остваривањем права на напајање електричном енергијом у цјелости неоснован. Наиме, одредбом члана 80. алинеја 3. Закона о електричној енергији, као и одредбом члана 97. став 1. тачка и. Општих услова, прописано је да дистрибутер може обуставити испоруку електричне енергије, искључењем објекта крајњег купца са мреже, ако крајњи купац не плаћа утрошену електричну енергију, у року одређеном уговором или Општим условима, а чланом 98. став 4. Општих услова прописано је да је дистрибутер дужан претходно обавијестити крајњег купца у писаној форми о недостацима и неправилностима због којих се може обуставити испорука електричне енергије и одређује рок и термин искључења. Како је из картице потрошача евидентно да електрична енергија на овом мјерном мјесту није уредно плаћана и да је на дан 30.04.2016. године дуг по основу испоручене електричне енергије износио 680,13 КМ, противна страна је, због неплаћања овог дуга, правилно примијенила наведене одредбе Закона о електричној енергији и Општих услова. Поред тога, противна страна је испоштовала и процедуру која претходи обустави испоруке електричне енергије доставивши подносиоцу захтјева благовремено обавјештење о искључењу, како је то прописано одредбом члана 98. Општих услова. 
Поступање подносиоца захтјева, када је овлашћеним лицима противне стране, дана 11.05.2016. године, онемогућио приступ мјерном мјесту, ради обуставе испоруке електричне енергије, је у супротности са одредбом члана 11. став 2) тачка в) Општих услова, којом је прописано да је крајњи купац дужан да омогући несметан приступ посједу, прикључку и инсталацијама у објекту овлашћеним лицима дистрибутера.
Поред тога, подносилац захтјева, у смислу одредбе члана 100. став 4. Општих услова, није доставио доказе о неопходности коришћења медицинске опреме за одржавање здравља, које је навео у приговору на обавјештење о искључењу. Противна страна је позвала подносиоца захтјева да, у циљу непредузимања мјере обуставе испоруке електричне енергије, у остављеном року до 28.03.2016. године, достави доказе о неопходности коришћења медицинске опреме неопходне за одржавање здравља, које подносилац захтјева у приговору навео да користи, а које подносилац није доставио противној страни.
Противна страна је, због сумње подносиоца захтјева у исправност бројила број А00375256, извршила његово скидање и постављање бројила број А00378761, а дана 22.04.2016. године утврђено је да се контролисано бројило број А00375256 налази у декларисаној класи тачности, чиме задовољава прописане услове по метролошким прописима. Будући да није утврђена неисправност овог бројила, противна страна није имала основа да подносиоцу захтјева, у смислу одредбе члана 79. Општих услова, изврши корекцију обрачуна електричне енергије, због грешке у мјерењу. 
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

Предсједник


Владислав Владичић