Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - Фабрика глинице "Бирач" а.д. Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-46-625-47/09

Датум: 17.06.2009.

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/09), након анализе Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у предузећу Фабрика глинице „БИРАЧ“ акционарско друштво Зворник и достављених коментара, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 46. редовној сједници одржаној 17. јуна  2009. године у Требињу, донијела је сљедеће

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

 

I       НАЛАЖЕ СЕ предузећу Фабрика глинице „БИРАЧ“ акционарско друштво Зворник, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије број 01-330-04/22/07, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

 

 

Тачка 6.12. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

 

Креирати рачуноводствене извјештаје у складу са МСФИ 8 - извјештавање по сегменту.

За реалан извјештај о сегментима предузећа од изузетног значаја је објективно утврђивање интерних-трансферних цијена неопходних код обрачуна дијелова.

Трансферне цијене морају бити засноване на адекватној основи како би се задовољили захтјеви за објективношћу оцјене успјешности резултата дијелова предузећа.

 

         Рок извршења: Без одлагања

 

Тачка 6.13. Увођење, примјена и одржавање система квалитета

 

Израдити програм активности за увођење система управљања заштитом животне средине по стандарду серији ISO 14000, те отпочети активности на његовом увођењу.

 

Рок извршења: Без одлагања.

 

Тачка 6.16. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

 

Предузеће је дужно да анализира финансијски положај и да успостави дугорочну финансијску равнотежу, јер је од капиталног значаја објективна оцјена финансијске стабилности.

 

Рок извршења: Без одлагања.

 

Тачка 6.23. Заштита животне средине

 

Обавјештавати РЕРС о активностима на одобравању плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом технологијом и прибављању еколошке дозволе.

 

Рок извршења: Извјештавати РЕРС на кварталном нивоу.

 

Тачка 6.25. Спорови

 

Информисати РЕРС о свим  споровима у вези са обављањем дјелатности производње електричне енергије, са укупном вриједношћу спорова као тужиоца и тужене стране.

 

Рок извршења:  Извјештавати РЕРС на кварталном нивоу.

 

Тачка 6.27. Извјештавање РЕРС-а

 

1. Извјештавање РЕРС-а обављати према Правилнику о извјештавању "Службени гласник Републике Српске" бр. 61/07 и условима дозволе.

2. Доставити све заостале извјештаје, документацију и информације од почетка важења  дозволе.

 

 Рок извршења:    Без одлагања.

 

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на  огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

Образложење

 

Фабрика глинице „БИРАЧ“ акционарско сруштво Зворник је корисник дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), број 01-330-18/07 од 19.10.2007. године на период важења од двије године.

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 60. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је 14. и 15. априла 2009. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем РЕРС-а број 01-481-2/09 од 31.03.2009. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе. При томе треба имати увиду да ова дозвола важи до 19.10.2009. године, па уколико корисник дозволе има намјеру да поднесе захтјев за њено продужење, има обавезу подношења захтјева за издавање нове дозволе најкасније три мјесеца прије истека важења ове дозволе, у складу са чланом 51. став 2. Правилника о издавању дозвола.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, корисник дозволе је дана 12.06.2009. године доставио коментаре на Извјештај са редовне надзорне провјере. Корисник дозволе је у коментарима истакао да је извјештај са редовне надзорне провјере коректно сачињен и да одражава стварно стање које је констатовано у извјештају о обављеној надзорној провјери. За  тачку 6.9. услова дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије која се односи на мјерење електричне енергије на примопредајним мјестима, од стране корисника дозволе, достављен је извјештај РЕРС-у и записници ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ и Електродистрибутивног предузећа ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА о замјени мјерних уређаја  и опремању мјерног мјеста, у складу са кодексом мјерења прописаног Мрежним кодексом, те сматрамо да је мјера предвиђена Извјештајем са надзорне провјере извршена и није потребно да се налаже њено испуњење овим рјешењем. РЕРС је на 46. редовној сједници одржаној 17. јуна 2009. године анализирао Извјештај са редовне надзорне провјере и достављене коментаре, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

 

Поука о правном лијеку:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило