Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon redovne nadzorne provjere - Fabrika glinice "Birač" a.d. Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: R-46-625-47/09

Datum: 17.06.2009.

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4/09), nakon analize Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u preduzeću Fabrika glinice „BIRAČ“ akcionarsko društvo Zvornik i dostavljenih komentara, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 46. redovnoj sjednici održanoj 17. juna  2009. godine u Trebinju, donijela je sljedeće

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

 

I       NALAŽE SE preduzeću Fabrika glinice „BIRAČ“ akcionarsko društvo Zvornik, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije broj 01-330-04/22/07, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

 

 

Tačka 6.12. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

 

Kreirati računovodstvene izvještaje u skladu sa MSFI 8 - izvještavanje po segmentu.

Za realan izvještaj o segmentima preduzeća od izuzetnog značaja je objektivno utvrđivanje internih-transfernih cijena neophodnih kod obračuna dijelova.

Transferne cijene moraju biti zasnovane na adekvatnoj osnovi kako bi se zadovoljili zahtjevi za objektivnošću ocjene uspješnosti rezultata dijelova preduzeća.

 

         Rok izvršenja: Bez odlaganja

 

Tačka 6.13. Uvođenje, primjena i održavanje sistema kvaliteta

 

Izraditi program aktivnosti za uvođenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine po standardu seriji ISO 14000, te otpočeti aktivnosti na njegovom uvođenju.

 

Rok izvršenja: Bez odlaganja.

 

Tačka 6.16. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

 

Preduzeće je dužno da analizira finansijski položaj i da uspostavi dugoročnu finansijsku ravnotežu, jer je od kapitalnog značaja objektivna ocjena finansijske stabilnosti.

 

Rok izvršenja: Bez odlaganja.

 

Tačka 6.23. Zaštita životne sredine

 

Obavještavati RERS o aktivnostima na odobravanju plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnologijom i pribavljanju ekološke dozvole.

 

Rok izvršenja: Izvještavati RERS na kvartalnom nivou.

 

Tačka 6.25. Sporovi

 

Informisati RERS o svim  sporovima u vezi sa obavljanjem djelatnosti proizvodnje električne energije, sa ukupnom vrijednošću sporova kao tužioca i tužene strane.

 

Rok izvršenja:  Izvještavati RERS na kvartalnom nivou.

 

Tačka 6.27. Izvještavanje RERS-a

 

1. Izvještavanje RERS-a obavljati prema Pravilniku o izvještavanju "Službeni glasnik Republike Srpske" br. 61/07 i uslovima dozvole.

2. Dostaviti sve zaostale izvještaje, dokumentaciju i informacije od početka važenja  dozvole.

 

 Rok izvršenja:    Bez odlaganja.

 

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

Obrazloženje

 

Fabrika glinice „BIRAČ“ akcionarsko sruštvo Zvornik je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS), broj 01-330-18/07 od 19.10.2007. godine na period važenja od dvije godine.

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je 14. i 15. aprila 2009. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem RERS-a broj 01-481-2/09 od 31.03.2009. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole. Pri tome treba imati uvidu da ova dozvola važi do 19.10.2009. godine, pa ukoliko korisnik dozvole ima namjeru da podnese zahtjev za njeno produženje, ima obavezu podnošenja zahtjeva za izdavanje nove dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja ove dozvole, u skladu sa članom 51. stav 2. Pravilnika o izdavanju dozvola.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, korisnik dozvole je dana 12.06.2009. godine dostavio komentare na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere. Korisnik dozvole je u komentarima istakao da je izvještaj sa redovne nadzorne provjere korektno sačinjen i da odražava stvarno stanje koje je konstatovano u izvještaju o obavljenoj nadzornoj provjeri. Za  tačku 6.9. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije koja se odnosi na mjerenje električne energije na primopredajnim mjestima, od strane korisnika dozvole, dostavljen je izvještaj RERS-u i zapisnici ELEKTROPRENOS BiH i Elektrodistributivnog preduzeća ELEKTRO-BIJELJINA o zamjeni mjernih uređaja  i opremanju mjernog mjesta, u skladu sa kodeksom mjerenja propisanog Mrežnim kodeksom, te smatramo da je mjera predviđena Izvještajem sa nadzorne provjere izvršena i nije potrebno da se nalaže njeno ispunjenje ovim rješenjem. RERS je na 46. redovnoj sjednici održanoj 17. juna 2009. godine analizirao Izvještaj sa redovne nadzorne provjere i dostavljene komentare, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

 

Pouka o pravnom lijeku:  Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo