Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 

Број: 01-578-8/15/Р-17-184 Датум: 08.06.2016. године 

На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" акционарско друштво Мркоњић Град, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 17. редовној сједници, одржаној 08.06.2016. године у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

I

НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" акционарско друштво Мркоњић Град, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

6.18. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Привредно друштво је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

6.21. Извођење значајне реконструкције 

Корисник дозволе обавезан је, без одлагања, Регулаторну комисију извјестити о активностима на реализацији пројекта "кућна турбина", што укључује детаљан опис пројекта, преглед активности на изградњи овог постројења и његову намјену, те за ово постројење прибавити потребну документацију у складу са прописима који регулишу ову област.

6.26. Уговор о концесији

Корисник дозволе обавезан је обавијестити Регулаторну комисију о додјељеној му концесији за ХЕ Бочац и доставити копију уговора о концесији, одмах по његовом закључењу.

6.27. Накнаде за коришћење природних ресурса

Информисати Регулаторну комисији о судским одлукама у вези са рјешавањем питања плаћања накнаде општини Јајце за заузето земљиште по основу кориштења хидроакумулације ХЕ Бочац. 

6.32. Извјештавање Регулаторне комисије

Извјештавати Регулаторну комисију у складу са Правилником о извјештавању и условима дозволе.
 

II

Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" акционарско друштво Мркоњић Град је корисник дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, коју је Рјешењем број 01-470-10/14/Р-99-350 од 26.12.2014. године издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија).
На основу одредбе члана 23. став 1., а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији и одредбе члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном привредном друштву је дана 15. и 16. децембра 2015. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који су именовани Рјешењима Регулаторне комисије број 01-578-2/15 од 07.12.2015. године и број 01-578-3/15 од 14.12.2015. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у стање постројења и опреме, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатe дозволe.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року који је истекао 07.06.2016. године корисник дозволе ниje доставио коментаре на извјештај са редовне надзорне провјере. 
На 17. редовној сједници одржаној 08.06.2016. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву овог рјешења.
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама тачака из услова издате дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић