Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-578-8/15/R-17-184
Datum: 08.06.2016. godine 

Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" akcionarsko društvo Mrkonjić Grad, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 17. redovnoj sjednici, održanoj 08.06.2016. godine u Trebinju, donijela je

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

I

NALAŽE SE privrednom društvu Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" akcionarsko društvo Mrkonjić Grad, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

6.18. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

Privredno društvo je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

6.21. Izvođenje značajne rekonstrukcije 

Korisnik dozvole obavezan je, bez odlaganja, Regulatornu komisiju izvjestiti o aktivnostima na realizaciji projekta "kućna turbina", što uključuje detaljan opis projekta, pregled aktivnosti na izgradnji ovog postrojenja i njegovu namjenu, te za ovo postrojenje pribaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

6.26. Ugovor o koncesiji

Korisnik dozvole obavezan je obavijestiti Regulatornu komisiju o dodjeljenoj mu koncesiji za HE Bočac i dostaviti kopiju ugovora o koncesiji, odmah po njegovom zaključenju.

6.27. Naknade za korišćenje prirodnih resursa

Informisati Regulatornu komisiji o sudskim odlukama u vezi sa rješavanjem pitanja plaćanja naknade opštini Jajce za zauzeto zemljište po osnovu korištenja hidroakumulacije HE Bočac. 

6.32. Izvještavanje Regulatorne komisije

Izvještavati Regulatornu komisiju u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju i uslovima dozvole.
 

II

Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" akcionarsko društvo Mrkonjić Grad je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koju je Rješenjem broj 01-470-10/14/R-99-350 od 26.12.2014. godine izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija).
Na osnovu odredbe člana 23. stav 1., a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji i odredbe člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom privrednom društvu je dana 15. i 16. decembra 2015. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji su imenovani Rješenjima Regulatorne komisije broj 01-578-2/15 od 07.12.2015. godine i broj 01-578-3/15 od 14.12.2015. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, uvidom u stanje postrojenja i opreme, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku koji je istekao 07.06.2016. godine korisnik dozvole nije dostavio komentare na izvještaj sa redovne nadzorne provjere. 
Na 17. redovnoj sjednici održanoj 08.06.2016. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu ovog rješenja.
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama tačaka iz uslova izdate dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić