Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-544-8/15/Р-08-95 
Датум: 25.03.2016. године


На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:


УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА

6.3. Утврђивање и придржавање одобрене тарифе 
Мјерa и препорука:
Предузети све мјере, у складу са прописима, које проистичу из овлашћења оператера транспортног система у циљу поштовања тарифа одобрених од стране Регулаторне комисије за управљање транспортним системом и за транспорт природног гаса у Републици Српској од стране "БХ ГАС" д.о.о. Сарајево.

6.8.Регулисање односа са другим учесницима на тржишту природног гаса
Мјерa и препорука:
Обавезује се корисник дозволе да уговорно регулише односе са корисником дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса „Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево (Мјера поновљена у сличном облику као у рјешењима са претходних надзорних провјера 01-150-7/11 од 26.04.2011. године, 01-416-6/12 од 07.11.2012. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).

6.13. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке:
1) У циљу испуњења обавеза прописаних условима дозволе, потребно је наставити са активностима рачуноводственог раздвајања дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дјелатности транспорта природног гаса у складу са обавезама раздвајања дјелатности и вођења рачуноводствених евиденција (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-150-7/11 од 26.04.2011. године, 01-416-6/12 од 07.11.2012. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).
2) Припремати рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дјелатности, у складу са прописаним условима дозволе (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-150-7/11 од 26.04.2011. године, 01-416-6/12 од 07.11.2012. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).

6.24. Концесија
Мјера и препорука: 
Обавезује се корисник дозволе да регулише концесију у вези са управљањем транспортним системом природног гаса у складу са прописима који регулишу ову област и да о томе обавијести Регулаторну комисију (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-150-7/11 од 26.04.2011. године, 01-416-6/12 од 07.11.2012. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).

УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА

6.3. Придржавање одобрене тарифе 
Мјера и препорука:
Обавезује се корисник дозволе да достави захтјев Регулаторној комисији за одобрење цијене за коришћење транспортног система за дионицу „Шепак-Каракај“ без одлагања, а најкасније до 01.06.2016. године. 

6.5. Право власништва или коришћења материјалних средстава у сврху обављања дјелатности 
Мјера и препорука:
Обавезује се корисник дозволе да настави активности на рјешавању права власништва и права коришћења на свим сталним средствима привредног друштва која служе за обављање регулисаних дјелатности (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу са претходних надзорних провјера број 01-150-7/11 од 26.04.2011. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).

6.27. Концесија
Мјера и препорука: 
Обавезује се корисник дозволе да регулише концесију у вези са транспортом природног гаса у складу са прописима који регулишу ову област и да о томе обавијести Регулаторну комисију (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-150-7/11 од 26.04.2011. године и 01-522-8/14/Р-105-63 од 31.03.2015. године).

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е


"ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број 01-239-5/14/Р-88-223 од 30.07.2014. године. 

У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је 26. новембра 2015. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије 01-544-2/15 од 09.11.2015. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на достављање коментара дана 15.03.2016. године. 

У остављеном року, који је истекао дана 21.03.2016. године, корисник дозволе је доставио коментаре на извјештај. Коментари корисника дозволе се односе на техничке исправке текста Извјештаја са редовне надзорне провјере за тачке 6.1., 6.3., 6.4., 6.13. и 6.14. услова дозволе та обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и тачку 6.7. услова дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса. Такође, корисник дозволе је доставио коментаре на приједног мјера и препорука из Извјештаја са редовне надзорне провјере које се односе на тачке 6.3. Утврђивање и придржавање одобрене тарифе, 6.8. Регулисање односа са другим учесницима на тржишту природног гаса, 6.9. Приступ треће стране и прикључење на транспортни систем природног гаса, 6.13. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције и 6.24. Концесија за услове дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и тачке 6.3. Придржавање одобрене тарифе, 6.5. Право власништва или коришћења материјалних средстава у сврху обављања дјелатности, 6.15. Заштита животне средине и 6.27. Концесија за услове дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса. 
У односу на приједлог мјера и препорука из Извјештаја са редовне надзорне провјере, а након достављених коментара од стане корисника дозвола и анализе достављених коментара од стране тима за надзорну провјеру, чланови Регулаторне комисије су се усагласили да је потребно извршити брисање мјера и препорука које се односе на тачку 6.9. услова дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и тачку 6.15. услове дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса. 
На 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера и препорука и достављене коментаре корисника дозволе, који су дјелимично уважени, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.


Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић