Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-544-8/15/R-08-95 
Datum: 25.03.2016. godine


Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


 

I NALAŽE SE privrednom društvu "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa i dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:


USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI UPRAVLjANjA SISTEMOM ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA

6.3. Utvrđivanje i pridržavanje odobrene tarife 
Mjera i preporuka:
Preduzeti sve mjere, u skladu sa propisima, koje proističu iz ovlašćenja operatera transportnog sistema u cilju poštovanja tarifa odobrenih od strane Regulatorne komisije za upravljanje transportnim sistemom i za transport prirodnog gasa u Republici Srpskoj od strane "BH GAS" d.o.o. Sarajevo.

6.8.Regulisanje odnosa sa drugim učesnicima na tržištu prirodnog gasa
Mjera i preporuka:
Obavezuje se korisnik dozvole da ugovorno reguliše odnose sa korisnikom dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa „Sarajevo gas“ a.d. Istočno Sarajevo (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine, 01-416-6/12 od 07.11.2012. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).

6.13. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke:
1) U cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvole, potrebno je nastaviti sa aktivnostima računovodstvenog razdvajanja djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa i djelatnosti transporta prirodnog gasa u skladu sa obavezama razdvajanja djelatnosti i vođenja računovodstvenih evidencija (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine, 01-416-6/12 od 07.11.2012. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).
2) Pripremati računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima djelatnosti, u skladu sa propisanim uslovima dozvole (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine, 01-416-6/12 od 07.11.2012. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).

6.24. Koncesija
Mjera i preporuka: 
Obavezuje se korisnik dozvole da reguliše koncesiju u vezi sa upravljanjem transportnim sistemom prirodnog gasa u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i da o tome obavijesti Regulatornu komisiju (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine, 01-416-6/12 od 07.11.2012. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).

USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI TRANSPORTA PRIRODNOG GASA

6.3. Pridržavanje odobrene tarife 
Mjera i preporuka:
Obavezuje se korisnik dozvole da dostavi zahtjev Regulatornoj komisiji za odobrenje cijene za korišćenje transportnog sistema za dionicu „Šepak-Karakaj“ bez odlaganja, a najkasnije do 01.06.2016. godine. 

6.5. Pravo vlasništva ili korišćenja materijalnih sredstava u svrhu obavljanja djelatnosti 
Mjera i preporuka:
Obavezuje se korisnik dozvole da nastavi aktivnosti na rješavanju prava vlasništva i prava korišćenja na svim stalnim sredstvima privrednog društva koja služe za obavljanje regulisanih djelatnosti (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).

6.27. Koncesija
Mjera i preporuka: 
Obavezuje se korisnik dozvole da reguliše koncesiju u vezi sa transportom prirodnog gasa u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i da o tome obavijesti Regulatornu komisiju (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-150-7/11 od 26.04.2011. godine i 01-522-8/14/R-105-63 od 31.03.2015. godine).

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e
 

"GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) broj 01-238-11/14/R-88-222 od 30.07.2014. godine i dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj 01-239-5/14/R-88-223 od 30.07.2014. godine. 

U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je 26. novembra 2015. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije 01-544-2/15 od 09.11.2015. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na dostavljanje komentara dana 15.03.2016. godine. 

U ostavljenom roku, koji je istekao dana 21.03.2016. godine, korisnik dozvole je dostavio komentare na izvještaj. Komentari korisnika dozvole se odnose na tehničke ispravke teksta Izvještaja sa redovne nadzorne provjere za tačke 6.1., 6.3., 6.4., 6.13. i 6.14. uslova dozvole ta obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa i tačku 6.7. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa. Takođe, korisnik dozvole je dostavio komentare na prijednog mjera i preporuka iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere koje se odnose na tačke 6.3. Utvrđivanje i pridržavanje odobrene tarife, 6.8. Regulisanje odnosa sa drugim učesnicima na tržištu prirodnog gasa, 6.9. Pristup treće strane i priključenje na transportni sistem prirodnog gasa, 6.13. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije i 6.24. Koncesija za uslove dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa i tačke 6.3. Pridržavanje odobrene tarife, 6.5. Pravo vlasništva ili korišćenja materijalnih sredstava u svrhu obavljanja djelatnosti, 6.15. Zaštita životne sredine i 6.27. Koncesija za uslove dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa. 
U odnosu na prijedlog mjera i preporuka iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere, a nakon dostavljenih komentara od stane korisnika dozvola i analize dostavljenih komentara od strane tima za nadzornu provjeru, članovi Regulatorne komisije su se usaglasili da je potrebno izvršiti brisanje mjera i preporuka koje se odnose na tačku 6.9. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa i tačku 6.15. uslove dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa. 
Na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera i preporuka i dostavljene komentare korisnika dozvole, koji su djelimično uvaženi, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.


Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić