Skip to Content

Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-213-61/15/Р-08-118
Датум: 25.03.2016.

На основу члана 23. алинеја 1. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске број: 8/08, 34/09 и 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2, a у вези са одредбом члана 243. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 56 и 81. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 96/12 и 15/15) и члана 43. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), одлучујући у поновљеном тарифном поступку покренутом на захтјев електродистрибутивних предузећа у Републици Српској за одобрење тарифa за кориснике дистрибутивних система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2015. године, у Требињу, донијела je

О Д Л У К У
о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних
система у Републици Српској

I

Утврђују се тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској како слиједи:

ОПИС

Тарифни ставови за
кориснике дистрибутивног система

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

35 kV

 

ВТ

3,9990

0,0154

0,0190

МТ

-

0,0077

-

10 kV

 

ВТ

7,8515

0,0174

0,0227

МТ

-

0,0087

-

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

16,4625

0,0224

0,0285

МТ

-

0,0112

-

2. TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3. TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0348

0,0268

-

-

6. TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7. TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0331

0,0254

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1008

-

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

-

-

2. TГ

ВТ

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

-

-

МТ

-

-

0,0407

0,0312

-

-

 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

II

За тарифне групе из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:
Остала потрошња 2. и 3. ТГ: 5 kW
Остала потрошња 3. и 7. ТГ: 7 kW
Домаћинства 1. ТГ: 3,3 kW
Домаћинства 2. ТГ: 5,2 kW.

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.
Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.
Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

IV

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге кориштења електроенергетске мреже ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, пренесених трошкова кориштења преносне мреже, Независног оператора система, преносних губитака и пренесених трошкова обезбјеђења помоћних услуга на предузећа - кориснике дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије.

V

Електроенергетска предузећа, корисници дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије дужна су објавити тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове Одлуке и учинити их доступним свим корисницима.

VI

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се од 01.05.2016. године.

VII

Поништава се Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-40/15/Р-108-104 од 11.06.2015. године.

VIII

Даном почетка примjене ове одлуке престаје примјена Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број Р-01-1054-121/09 од 30.12.2009. године (Службени гласник Републике Српске, број 117/09).

IX

Ова одлука се објављује у Службеном гласнику Републике Српске, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија је на 108. редовној сједници одржаној 11.06.2015. године донијела рјешења и одлуке у тарифном поступку покренутом по захтјевима електроенергетских субјеката из састава Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'', Матично предузеће а.д. Требиње, међу којима је и Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-40/15/Р-108-104.
Донесена рјешења и одлуке у тарифном поступку имају шири значај и односе се на већи број лица, односно стварају права и обавезе за већи број лица, као што су електроенергетски субјекти и крајњи купци електричне енергије у Републици Српској, која у наведеним актима нису одређена, али су одредива у смислу одредбе члана 200. став 2. Закона о општем управном поступку.
Иако је Регулаторна комисија рјешења и одлуке у наведеном тарифном поступку донијела у оквиру законом утврђене надлежности, након доношења ових одлука, накнадно су се појавиле неизвјесности у вези са постојањем овлаштења за одлучивање у овом тарифном поступку, што је објективно могло довести у питање законитост донесених аката усљед постојања битних повреда правила поступка у смислу одредбе члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да се поступак може поновити уколико колективни орган који је донио рјешење није рјешавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за рјешење није гласала прописана већина. Наиме, од укупно пет чланова Регулаторне комисије, четворици чланова, а који су именовани Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 01-1837/09 од 23.12.2009. године, број 01-1838/09 од 23.12.2009. године и број 01-1839/09 од 23.12.2009. године (Службени гласник Републике Српске, број 116/09) и број 01-1201/10 од 14.09.2010. године (Службени гласник Републике Српске, број 95/10), био је истекао мандат.
У циљу спречавања негативних посљедица које би могле наступити примјеном одлука из овог тарифног поступка, те потребе да се заштити јавни интерес, као и правна сигурност већег броја субјеката, Регулаторна комисија је на 2. ванредној сједници одржаној 30.06.2015. године, поступајући по службеној дужности, донијела Закључак о понављању тарифног поступка број 01-213-53/15/В-2-126 од 30.06.2015. године, а на основу одредбе члана 234. тачка 8. и члана 235. став 1. Закона о општем управном поступку. Иначе, одредбом члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку, јасно је прописано да се поступак може поновити уколико колективни ораган који је донио рјешење није рјешавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за рјешење није гласала прописана већина.
Овим закључком, којим је по службеној дужности поновљен тарифни поступак, одлучено је да се одложи извршење рјешења и одлука донесених у овом тарифном поступку на 108. редовној сједници одржаној дана 11.06.2015. године, до доношења коначне одлуке у поновљеном поступку. Међу овим одлукама, одложено је извршење и Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-40/15/Р-108-104 Закључак о понављању поступка је достављен учесницима у поступку и објављен је у Службеном гласнику Републике Српске број 54/15, те на интернет страници Регулаторне комисије.
У току поновљеног тарифног поступка, Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-1111/15 од 23.09.2015. године (Службени гласник Републике Српске, број 100/15), именовани су предсједник и три члана Регулаторне комисије, који су ступили на дужност 16.12.2015. године, чиме су отклоњени разлози из одредбе члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку који су довели до понављања поступка, те су испуњени законом прописани услови за одлучивање у поновљеном поступку.
У поновном поступку, Регулаторна комисија је на 6. редовној сједници одржаној 14.03.2016. године, донијела закључак којим је констатовано стање поступка, да ће у поновљеном поступку бити размотрени сви захтјеви и резултати предузетих радњи, те да ће се донијети новe одлукe по захтјевима подносилаца.
Комисија је у поновном разматрању на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године утврдила стање како је ниже образложено, те донијела нове одлуке по захтјевима подносилаца.
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система утврђени су на основу трошкова дистрибуције електричне енергије, према Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) о утврђивању цијене за дистрибуцију електричне енергије у Републици Српској број 01-213-60/15/-Р-08-117 од 25.03.2016. године у износу од 160.193.132 КМ и припадајућег алоцираног дијела трошкова који се преносе на дистрибутивна предузећа по основу преузимања електричне енергије из преносне мреже у складу са тарифама Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК) , како је доле наведено, у износу од 45.808.642 КМ, што даје укупан потребан приход за одређивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској у износу од 206.001.774 КМ.
Трошкови преносне мреже, трошкови рада Независног оператора система, трошкови помоћних услуга и трошкови преносних губитака, односно припадајуће цијене преузете од ДЕРК-а, алоцирани на категорије потрошње по напонским нивоима, заједно са цијенама кориштења дистрибутивне мреже чине цијене кориштења електроенергетске мреже (мрежарину) за купце електричне енергије у Републици Српској.
Учешће цијене преноса за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичних цијена од 0,00578 КМ/kWh и 1,472 КМ/kW за преузету електричну енергију из мреже преноса на основу Одлуке ДЕРК-а, број 04-28-5-102-36/15 од 21.05.2015. године.
Учешће цијене услуга Независног оператора система у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређује се на бази јединичне цијене од 0,000592 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-5-346-29/14 од 29.12.2014. године.
Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну регулацију, као и трошкова преносних губитака у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази цијене преузете активне електричне енергије из преносне мреже од 0,0039 КМ/kWh.
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система садрже у себи тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже и тарифне ставове за коришћење преносне мреже, како је приказано у сљедећој табели: 

Нaпoнски
нивo

Taрифнa
групa

Taрифни
eлeмeнти

Дoбa
дaнa

Дистрибутивна мрежа

Преносна мрежа

УКУПНO ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

             

 35 kV

 

Снaгa
(kW)

ВТ

2,6604

1,3386

3,9990

Aктивнa eн.
(kWh)

ВТ

0,0022

0,0132

0,0154

МТ

0,0011

0,0066

0,0077

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

ВТ

0,0190

0,0000

0,0190

 

 

 

 

 

 

 

10 kV

 

Снaгa
(kW)

ВТ

6,8323

1,0192

7,8515

Aктивнa eн.
(kWh)

ВT

0,0046

0,0128

0,0174

MT

0,0023

0,0064

0,0087

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

ВT

0,0227

0,0000

0,0227

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТГ

Снaгa
(kW)

ВТ

15,7359

0,7266

16,4625

Aктивнa eн.
(kWh)

ВТ

0,0106

0,0118

0,0224

МТ

0,0053

0,0059

0,0112

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

ВТ

0,0285

0,0000

0,0285

 

 

 

 

 

 

 

2. ТГ

Снaгa
(kW)

зимa

3,4386

0,7100

4,1486

Остала потрошња

љeтo

2,6451

0,5462

3,1913

Aктивнa eн.
(kWh)

зимa

0,0444

0,0132

0,0576

љeтo

0,0341

0,0102

0,0443

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

зима

0,0376

0,0000

0,0376

љето

0,0289

0,0000

0,0289

 

 

 

 

 

 

3. ТГ

Снaгa
(kW)

зимa

3,4386

0,7100

4,1486

љeтo

2,6451

0,5462

3,1913

Aктивнa eн.
(kWh)

зимa ВT

0,0538

0,0158

0,0696

зимa MT

0,0269

0,0079

0,0348

љeтo ВT

0,0414

0,0122

0,0536

љeтo MT

0,0207

0,0061

0,0268

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

зимa

0,0453

0,0000

0,0453

љeтo

0,0349

0,0000

0,0349

6. ТГ

Снaгa
(kW)

зимa

3,4386

0,7100

4,1486

љeтo

2,6451

0,5462

3,1913

Aктивнa eн.
(kWh)

зимa

0,0417

0,0131

0,0548

љeтo

0,0321

0,0101

0,0422

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

зимa

0,0376

0,0000

0,0376

љeтo

0,0289

0,0000

0,0289

 

 

 

 

 

 

7. ТГ

Снaгa
(kW)

зимa

3,4386

0,7100

4,1486

љeтo

2,6451

0,5462

3,1913

Aктивнa eн.
(kWh)

зимa ВT

0,0504

0,0158

0,0662

зимa MT

0,0252

0,0079

0,0331

љeтo ВT

0,0388

0,0120

0,0508

љeтo MT

0,0194

0,0060

0,0254

Рeaктивнa eн.
(kVArh)

зима

0,0453

0,0000

0,0453

љето

0,0394

0,0000

0,0394

 

 

 

 

 

 

0.4 kV Дoмaћинствa

1. ТГ

Снaгa
(kW)

зимa

1,0812

0,3337

1,4149

љeтo

0,8317

0,2567

1,0884

Активна ен.
(kWh)

зимa

0,0536

0,0134

0,0670

љeтo

0,0413

0,0103

0,0516

 

 

 

 

 

 

2. TГ

Снaгa
(kW)

зимa

1,0812

0,3337

1,4149

љeтo

0,8317

0,2567

1,0884

Aктивнa eн.
(kWh)

зимa ВT

0,0650

0,0164

0,0814

зимa MT

0,0325

0,0082

0,0407

љeтo ВT

0,0500

0,0124

0,0624

љeтo MT

0,0250

0,0062

0,0312

 

 

 

 

 

 

 Jaвнa рaсвjeтa

Aктивнa ен.
(kWh)

 

0,0798

0,0210

0,1008

 

Тарифни ставови дати у горњим табелама исказани су без пореза на додату вриједност.
На основу напријед образложеног чињеничног стања и наведеног правног основа, одлучено је као у тачки I, II, III, IV, V и VI oве одлуке.
Тачком 2. диспозитива Закључка о понављању поступка број 01-213-53/15/В-2-126 од 30.06.2015. године одлучено је да се одложи извршење рјешења и одлука донесених у тарифном поступку дана 11.06.2015. године, до доношења коначне одлуке у поновљеном поступку, како би се отклонило наступање негативних посљедица, те заштитио јавни интерес, као и правна сигурност, будући да су се донесене одлуке односиле на већи број субјеката. Тако је одложено и извршење Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-40/15/Р-108-104 од 11.06.2015. године. С обзиром да је у поновљеном поступку донесена нова Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској, то је на основу одредбе члана 243. Закона о општем управном поступку поништена Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-40/15/Р-108-104 од 11.06.2015. године, како је одлучено у тачки VII диспозитива ове одлуке.
С обзиром да су овом одлуком утврђени нови тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система, то је тачком VIII oве одлуке одлучено да даном почетка примjене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број Р-01-1054-121/09 од 30.12.2009. године (Службени гласник Републике Српске, број 117/09).
Тачка IX ове одлуке заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици, с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.
 

Предсједник
Владислав Владичић


Документ у pdf (Acrobat Reader) формату можете преузети овдје, а документ у .doc (Word) формату на овом линку.