Skip to Content

Odluka o utvrđivаnju tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа u Rеpublici Srpskој

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-213-61/15/R-08-118
Datum: 25.03.2016.

Na osnovu člana 23. alineja 1. Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 8/08, 34/09 i 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2, a u vezi sa odredbom člana 243. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10), člana 56 i 81. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 96/12 i 15/15) i člana 43. stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70/10), odlučujući u ponovljenom tarifnom postupku pokrenutom na zahtjev elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj za odobrenje tarifa za korisnike distributivnih sistema, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2015. godine, u Trebinju, donijela je
 

O D L U K U
o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih
sistema u Republici Srpskoj

I

Utvrđuju se tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj kako slijedi:

ОPIS

Таrifni stаvоvi zа
kоrisnikе distributivnоg sistеmа

Оbrаčunskа snаgа

Аktivnа еlеktričnа еnеrgiја

Prеkоmјеrnо prеuzеtа rеаktivnа еlеktričnа еnеrgiја

Kаtеgоriје pоtrоšnjе i grupе kupаcа

Јеd. mјеrе

KM/kW/mјеsеc

KМ/kWh

KМ/kVArh

Sеzоnа

VS
(zimа)

NS
(lјеtо)

VS (zimа)

NS (lјеtо)

VS (zimа)

NS (lјеtо)

Nаziv  kаtеgоriје

Nаziv grupе

Dоbа
dаnа

35 kV

 

3,9990

0,0154

0,0190

МТ

-

0,0077

-

10 kV

 

7,8515

0,0174

0,0227

МТ

-

0,0087

-

0,4 kV - оstаlа pоtrоšnjа

1. ТG

16,4625

0,0224

0,0285

МТ

-

0,0112

-

2. TG

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3. TG

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0348

0,0268

-

-

6. TG

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7. TG

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0331

0,0254

-

-

0,4 kV - јаvnа rаsvјеtа

 

-

0,1008

-

0,4 - dоmаćinstvа

1. TG

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

-

-

2. TG

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

-

-

МТ

-

-

0,0407

0,0312

-

-

 

Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

II

Za tarifne grupe iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem, obračunska snaga iznosi:
Ostala potrošnja 2. i 3. TG: 5 kW
Ostala potrošnja 3. i 7. TG: 7 kW
Domaćinstva 1. TG: 3,3 kW
Domaćinstva 2. TG: 5,2 kW.

III

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.
Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.
Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 - 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.
Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 - 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.

IV

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema primjenjuju se za obračun i fakturisanje usluge korištenja elektroenergetske mreže radi nadoknade troškova korištenja distributivne mreže, prenesenih troškova korištenja prenosne mreže, Nezavisnog operatora sistema, prenosnih gubitaka i prenesenih troškova obezbjeđenja pomoćnih usluga na preduzeća - korisnike dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije.

V

Elektroenergetska preduzeća, korisnici dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije dužna su objaviti tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema i relevantne odredbe ove Odluke i učiniti ih dostupnim svim korisnicima.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.05.2016. godine.

VII

Poništava se Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-213-40/15/R-108-104 od 11.06.2015. godine.

VIII

Danom početka primjene ove odluke prestaje primjena Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj R-01-1054-121/09 od 30.12.2009. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 117/09).

IX

Ova odluka se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske, na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija je na 108. redovnoj sjednici održanoj 11.06.2015. godine donijela rješenja i odluke u tarifnom postupku pokrenutom po zahtjevima elektroenergetskih subjekata iz sastava Mješoviti holding ''Elektroprivreda Republike Srpske'', Matično preduzeće a.d. Trebinje, među kojima je i Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-213-40/15/R-108-104.
Donesena rješenja i odluke u tarifnom postupku imaju širi značaj i odnose se na veći broj lica, odnosno stvaraju prava i obaveze za veći broj lica, kao što su elektroenergetski subjekti i krajnji kupci električne energije u Republici Srpskoj, koja u navedenim aktima nisu određena, ali su odrediva u smislu odredbe člana 200. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
Iako je Regulatorna komisija rješenja i odluke u navedenom tarifnom postupku donijela u okviru zakonom utvrđene nadležnosti, nakon donošenja ovih odluka, naknadno su se pojavile neizvjesnosti u vezi sa postojanjem ovlaštenja za odlučivanje u ovom tarifnom postupku, što je objektivno moglo dovesti u pitanje zakonitost donesenih akata usljed postojanja bitnih povreda pravila postupka u smislu odredbe člana 234. tačka 8. Zakona o opštem upravnom postupku, kojom je propisano da se postupak može ponoviti ukoliko kolektivni organ koji je donio rješenje nije rješavao u sastavu predviđenom važećim propisima ili ako za rješenje nije glasala propisana većina. Naime, od ukupno pet članova Regulatorne komisije, četvorici članova, a koji su imenovani Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj 01-1837/09 od 23.12.2009. godine, broj 01-1838/09 od 23.12.2009. godine i broj 01-1839/09 od 23.12.2009. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 116/09) i broj 01-1201/10 od 14.09.2010. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 95/10), bio je istekao mandat.
U cilju sprečavanja negativnih posljedica koje bi mogle nastupiti primjenom odluka iz ovog tarifnog postupka, te potrebe da se zaštiti javni interes, kao i pravna sigurnost većeg broja subjekata, Regulatorna komisija je na 2. vanrednoj sjednici održanoj 30.06.2015. godine, postupajući po službenoj dužnosti, donijela Zaključak o ponavljanju tarifnog postupka broj 01-213-53/15/V-2-126 od 30.06.2015. godine, a na osnovu odredbe člana 234. tačka 8. i člana 235. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku. Inače, odredbom člana 234. tačka 8. Zakona o opštem upravnom postupku, jasno je propisano da se postupak može ponoviti ukoliko kolektivni oragan koji je donio rješenje nije rješavao u sastavu predviđenom važećim propisima ili ako za rješenje nije glasala propisana većina.
Ovim zaključkom, kojim je po službenoj dužnosti ponovljen tarifni postupak, odlučeno je da se odloži izvršenje rješenja i odluka donesenih u ovom tarifnom postupku na 108. redovnoj sjednici održanoj dana 11.06.2015. godine, do donošenja konačne odluke u ponovljenom postupku. Među ovim odlukama, odloženo je izvršenje i Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-213-40/15/R-108-104 Zaključak o ponavljanju postupka je dostavljen učesnicima u postupku i objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 54/15, te na internet stranici Regulatorne komisije.
U toku ponovljenog tarifnog postupka, Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj 02/1-021-1111/15 od 23.09.2015. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 100/15), imenovani su predsjednik i tri člana Regulatorne komisije, koji su stupili na dužnost 16.12.2015. godine, čime su otklonjeni razlozi iz odredbe člana 234. tačka 8. Zakona o opštem upravnom postupku koji su doveli do ponavljanja postupka, te su ispunjeni zakonom propisani uslovi za odlučivanje u ponovljenom postupku.
U ponovnom postupku, Regulatorna komisija je na 6. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2016. godine, donijela zaključak kojim je konstatovano stanje postupka, da će u ponovljenom postupku biti razmotreni svi zahtjevi i rezultati preduzetih radnji, te da će se donijeti nove odluke po zahtjevima podnosilaca.
Komisija je u ponovnom razmatranju na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine utvrdila stanje kako je niže obrazloženo, te donijela nove odluke po zahtjevima podnosilaca.
Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema utvrđeni su na osnovu troškova distribucije električne energije, prema Rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) o utvrđivanju cijene za distribuciju električne energije u Republici Srpskoj broj 01-213-60/15/-R-08-117 od 25.03.2016. godine u iznosu od 160.193.132 KM i pripadajućeg alociranog dijela troškova koji se prenose na distributivna preduzeća po osnovu preuzimanja električne energije iz prenosne mreže u skladu sa tarifama Državne regulatorne komisije za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK) , kako je dole navedeno, u iznosu od 45.808.642 KM, što daje ukupan potreban prihod za određivanje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj u iznosu od 206.001.774 KM.
Troškovi prenosne mreže, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema, troškovi pomoćnih usluga i troškovi prenosnih gubitaka, odnosno pripadajuće cijene preuzete od DERK-a, alocirani na kategorije potrošnje po naponskim nivoima, zajedno sa cijenama korištenja distributivne mreže čine cijene korištenja elektroenergetske mreže (mrežarinu) za kupce električne energije u Republici Srpskoj.
Učešće cijene prenosa za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi jediničnih cijena od 0,00578 KM/kWh i 1,472 KM/kW za preuzetu električnu energiju iz mreže prenosa na osnovu Odluke DERK-a, broj 04-28-5-102-36/15 od 21.05.2015. godine.
Učešće cijene usluga Nezavisnog operatora sistema u tarifi za korisnike distributivnih sistema određuje se na bazi jedinične cijene od 0,000592 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-5-346-29/14 od 29.12.2014. godine.
Učešće troškova obezbjeđenja rezerve snage za sekundarnu i tercijarnu regulaciju, kao i troškova prenosnih gubitaka u tarifi za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi cijene preuzete aktivne električne energije iz prenosne mreže od 0,0039 KM/kWh.
Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema sadrže u sebi tarifne stavove za korišćenje distributivne mreže i tarifne stavove za korišćenje prenosne mreže, kako je prikazano u sljedećoj tabeli: 

Naponski
nivo

Tarifna
grupa

Tarifni
elementi

Doba
dana

Distributivnа mrеžа

Prеnоsnа mrеžа

UKUPNO DISТRIBUТIVNI SISТЕМ

             

 35 kV

 

Snaga
(kW)

2,6604

1,3386

3,9990

Aktivna en.
(kWh)

0,0022

0,0132

0,0154

МТ

0,0011

0,0066

0,0077

Reaktivna en.
(kVArh)

0,0190

0,0000

0,0190

 

 

 

 

 

 

 

10 kV

 

Snaga
(kW)

6,8323

1,0192

7,8515

Aktivna en.
(kWh)

VT

0,0046

0,0128

0,0174

MT

0,0023

0,0064

0,0087

Reaktivna en.
(kVArh)

VT

0,0227

0,0000

0,0227

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТG

Snaga
(kW)

15,7359

0,7266

16,4625

Aktivna en.
(kWh)

0,0106

0,0118

0,0224

МТ

0,0053

0,0059

0,0112

Reaktivna en.
(kVArh)

0,0285

0,0000

0,0285

 

 

 

 

 

 

 

2. ТG

Snaga
(kW)

zima

3,4386

0,7100

4,1486

Оstаlа pоtrоšnjа

lјeto

2,6451

0,5462

3,1913

Aktivna en.
(kWh)

zima

0,0444

0,0132

0,0576

lјeto

0,0341

0,0102

0,0443

Reaktivna en.
(kVArh)

zimа

0,0376

0,0000

0,0376

lјеtо

0,0289

0,0000

0,0289

 

 

 

 

 

 

3. ТG

Snaga
(kW)

zima

3,4386

0,7100

4,1486

lјeto

2,6451

0,5462

3,1913

Aktivna en.
(kWh)

zima VT

0,0538

0,0158

0,0696

zima MT

0,0269

0,0079

0,0348

lјeto VT

0,0414

0,0122

0,0536

lјeto MT

0,0207

0,0061

0,0268

Reaktivna en.
(kVArh)

zima

0,0453

0,0000

0,0453

lјeto

0,0349

0,0000

0,0349

6. ТG

Snaga
(kW)

zima

3,4386

0,7100

4,1486

lјeto

2,6451

0,5462

3,1913

Aktivna en.
(kWh)

zima

0,0417

0,0131

0,0548

lјeto

0,0321

0,0101

0,0422

Reaktivna en.
(kVArh)

zima

0,0376

0,0000

0,0376

lјeto

0,0289

0,0000

0,0289

 

 

 

 

 

 

7. ТG

Snaga
(kW)

zima

3,4386

0,7100

4,1486

lјeto

2,6451

0,5462

3,1913

Aktivna en.
(kWh)

zima VT

0,0504

0,0158

0,0662

zima MT

0,0252

0,0079

0,0331

lјeto VT

0,0388

0,0120

0,0508

lјeto MT

0,0194

0,0060

0,0254

Reaktivna en.
(kVArh)

zimа

0,0453

0,0000

0,0453

lјеtо

0,0394

0,0000

0,0394

 

 

 

 

 

 

0.4 kV Domaćinstva

1. ТG

Snaga
(kW)

zima

1,0812

0,3337

1,4149

lјeto

0,8317

0,2567

1,0884

Аktivnа еn.
(kWh)

zima

0,0536

0,0134

0,0670

lјeto

0,0413

0,0103

0,0516

 

 

 

 

 

 

2. TG

Snaga
(kW)

zima

1,0812

0,3337

1,4149

lјeto

0,8317

0,2567

1,0884

Aktivna en.
(kWh)

zima VT

0,0650

0,0164

0,0814

zima MT

0,0325

0,0082

0,0407

lјeto VT

0,0500

0,0124

0,0624

lјeto MT

0,0250

0,0062

0,0312

 

 

 

 

 

 

 Javna rasvjeta

Aktivna еn.
(kWh)

 

0,0798

0,0210

0,1008

 

Tarifni stavovi dati u gornjim tabelama iskazani su bez poreza na dodatu vrijednost.
Na osnovu naprijed obrazloženog činjeničnog stanja i navedenog pravnog osnova, odlučeno je kao u tački I, II, III, IV, V i VI ove odluke.
Tačkom 2. dispozitiva Zaključka o ponavljanju postupka broj 01-213-53/15/V-2-126 od 30.06.2015. godine odlučeno je da se odloži izvršenje rješenja i odluka donesenih u tarifnom postupku dana 11.06.2015. godine, do donošenja konačne odluke u ponovljenom postupku, kako bi se otklonilo nastupanje negativnih posljedica, te zaštitio javni interes, kao i pravna sigurnost, budući da su se donesene odluke odnosile na veći broj subjekata. Tako je odloženo i izvršenje Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-213-40/15/R-108-104 od 11.06.2015. godine. S obzirom da je u ponovljenom postupku donesena nova Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj, to je na osnovu odredbe člana 243. Zakona o opštem upravnom postupku poništena Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-213-40/15/R-108-104 od 11.06.2015. godine, kako je odlučeno u tački VII dispozitiva ove odluke.
S obzirom da su ovom odlukom utvrđeni novi tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema, to je tačkom VIII ove odluke odlučeno da danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj R-01-1054-121/09 od 30.12.2009. godine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 117/09).
Tačka IX ove odluke zasniva se na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici, s obzirom na objavljivanje rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić


Dokument u pdf formatu možete preuzeti ovdje, a dokument u .doc (Word) na ovom linku.