Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-545-8/15/Р-08-94
Датум: 25.03.2016. 


На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "САРАЈЕВО ГАС " а.д. Источно Сарајево, кориснику дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:


УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

6.13. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције 
Мјере и препоруке:
1) Наставити са активностима рачуноводственог раздвајањa дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом и дјелатности транспорта природног гаса у циљу испуњења обавеза прописаних условима дозвола (Мјера је поновљена као у Рјешењу са надзорне провјере број 01-302-8/13/Р-69-162 од 30.09.2013. године).
2) Припремати рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дјелатности, у складу са Међународним стандардом финансијског извјештавања (МСФИ 8-Извјештавање по сегменту), као трајну активност (Мјера је поновљена као у Рјешењу са надзорне провјере број 01-302-8/13/Р-69-162 од 30.09.2013. године).

УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА

6.8. Регулисање односа са другим учесницима на тржишту природног гаса
Мјера и препорука:
Обавезује се корисник дозволе да уговорно регулише односе са корисником дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса у Републици Српској (привредним друштвом „Гас промет“ а.д. Источно Сарајево – Пале), укључујући расподјелу прихода од тарифних ставова за кориснике транспортног система и накнаде за прикључење (Мјера је поновљена у сличном облику као у Рјешењу 01-302-8/13/Р-69-162 од 30.09.2013. године са претходне надзорне провјере)

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е


"САРАЈЕВО ГАС " а.д. Источно Сарајево је корисник дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-235-3/14/Р-88-219 од 30.07.2014. године, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-236-3/14/Р-88-220 од 30.07.2014. године и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-237-3/14/Р-88-221 од 30.07.2014. године. 

У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је 27. новембра 2015. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије 01-545-2/15 од 09.11.2015. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на достављање коментара дана 07.03.2016. године. 

У остављеном року, који је истекао дана 14.03.2016. године, корисник дозволе је доставио коментаре на наведени извјештај. Коментари корисника дозволе се односе на техничке исправке и додатна појашњења текста Извјештаја са редовне надзорне провјере: 6.4. Испуњавање техничких, оперативних и организационих услова за рад система за дистрибуцију и управљање системом за дистрибуцију природног гаса, 6.7. Мјерење и очитавање дистрибуираних количина природног гаса на примопредајним мјестима и 6.13. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције које су презентоване у дијелу извјештаја за дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљање системом за дистрибуцију природног гаса. 

На 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера и достављене коментаре корисника дозволе који су дјелимично уважени, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.


Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.


 

Предсједник

Владислав Владичић