Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "SARAJEVO GAS" a.d. Istočno Sarajevo

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-545-8/15/R-08-94
Datum: 25.03.2016. 


Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu "SARAJEVO GAS" a.d. Istočno Sarajevo, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjereI NALAŽE SE privrednom društvu "SARAJEVO GAS " a.d. Istočno Sarajevo, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa, dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom i dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:


USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE I UPRAVLjANjA SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

6.13. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije 
Mjere i preporuke:
1) Nastaviti sa aktivnostima računovodstvenog razdvajanja djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa, djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom, djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom i djelatnosti transporta prirodnog gasa u cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvola (Mjera je ponovljena kao u Rješenju sa nadzorne provjere broj 01-302-8/13/R-69-162 od 30.09.2013. godine).
2) Pripremati računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima djelatnosti, u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja (MSFI 8-Izvještavanje po segmentu), kao trajnu aktivnost (Mjera je ponovljena kao u Rješenju sa nadzorne provjere broj 01-302-8/13/R-69-162 od 30.09.2013. godine).

USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI TRANSPORTA PRIRODNOG GASA

6.8. Regulisanje odnosa sa drugim učesnicima na tržištu prirodnog gasa
Mjera i preporuka:
Obavezuje se korisnik dozvole da ugovorno reguliše odnose sa korisnikom dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa u Republici Srpskoj (privrednim društvom „Gas promet“ a.d. Istočno Sarajevo – Pale), uključujući raspodjelu prihoda od tarifnih stavova za korisnike transportnog sistema i naknade za priključenje (Mjera je ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju 01-302-8/13/R-69-162 od 30.09.2013. godine sa prethodne nadzorne provjere)

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e
 

"SARAJEVO GAS " a.d. Istočno Sarajevo je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) broj 01-234-10/14/R-88-218 od 30.07.2014. godine, dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-235-3/14/R-88-219 od 30.07.2014. godine, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-236-3/14/R-88-220 od 30.07.2014. godine i dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-237-3/14/R-88-221 od 30.07.2014. godine. 

U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je 27. novembra 2015. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije 01-545-2/15 od 09.11.2015. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na dostavljanje komentara dana 07.03.2016. godine. 

U ostavljenom roku, koji je istekao dana 14.03.2016. godine, korisnik dozvole je dostavio komentare na navedeni izvještaj. Komentari korisnika dozvole se odnose na tehničke ispravke i dodatna pojašnjenja teksta Izvještaja sa redovne nadzorne provjere: 6.4. Ispunjavanje tehničkih, operativnih i organizacionih uslova za rad sistema za distribuciju i upravljanje sistemom za distribuciju prirodnog gasa, 6.7. Mjerenje i očitavanje distribuiranih količina prirodnog gasa na primopredajnim mjestima i 6.13. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije koje su prezentovane u dijelu izvještaja za dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanje sistemom za distribuciju prirodnog gasa. 

Na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera i dostavljene komentare korisnika dozvole koji su djelimično uvaženi, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.


Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.


 

Predsjednik

Vladislav Vladičić