Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "АЛУМИНА" Д.О.О. Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-543-11/15/Р-08-96
Датум: 25.03.2016. 

На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "АЛУМИНА" ДОО Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела је

 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 
 
I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "АЛУМИНА" ДОО Зворник, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатe дозволe, по тачкама како слиједи:

6.7.Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције 
Мјере и препоруке:
Корисник дозволе је обавезан обезбиједити рачуноводствено раздвајање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, као сегмент пословања.

6.9. Финансијске обавезе корисника дозволе
Мјере и препоруке:
Корисник дозволе дужан је да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, трајна активност. 

6.17. Извјештавање Регулаторне комисије 
Мјере и препоруке:
Корисник дозволе је обавезан да извјештавање о обављању дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом врши у складу са Правилником о извјештавању Регулаторне комисије као трајну активност.

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
О б р а з л о ж е њ е

"АЛУМИНА" ДОО Зворник је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-605-13/13/Р-82-93 од 10.04.2014. године. 

У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је 25. новембра 2015. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије 01-543-2/15 од 09.11.2015. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на достављање коментара дана 16.03.2016. године. 

У остављеном року, који је истекао дана 22.03.2016. године, корисник дозволе је доставио коментаре на извјештај. Коментари корисника дозволе се односе на техничке исправке текста Извјештаја са редовне надзорне провјере које се односе на тачке 6.2. Испуњавање техничких, оперативних и организационих услова за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом и 6.8. Забрана унакрсног субвенционисања услова дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом. Такође достављени су и додатни докази за приједлог мјера и препорука из Извјештаја са редовне надзорне провјере за тачке услова 6.2. Испуњавање техничких, оперативних и организационих услова за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом и 6.14. Пружање информација квалификованим купцима дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом. 
У односу на приједлог мјера из Извјештаја са редовне надзорне провјере, а након достављених коментара и доказа од стане корисника дозвола и анализе достављених коментара и доказа од стране тима за надзорну провјеру, чланови Регулаторне комисије су се усагласили да је потребно извршити брисање мјера и препорука које се односе на тачке 6.2. и 6.14. услова дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом. 
На 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 
 

Предсједник
Владислав Владичић