Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljenje redovne nadzorne provjere - "ALUMINA" D.O.O. Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje
Broj: 01-543-11/15/R-08-96
Datum: 25.03.2016. 
 
Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu "ALUMINA" DOO Zvornik, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine u Trebinju, donijela je

 
 
R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


 
 
I NALAŽE SE privrednom društvu "ALUMINA" DOO Zvornik, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

6.7.Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije 
Mjere i preporuke:
Korisnik dozvole je obavezan obezbijediti računovodstveno razdvajanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, kao segment poslovanja.

6.9. Finansijske obaveze korisnika dozvole
Mjere i preporuke:
Korisnik dozvole dužan je da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, trajna aktivnost. 

6.17. Izvještavanje Regulatorne komisije 
Mjere i preporuke:
Korisnik dozvole je obavezan da izvještavanje o obavljanju djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom vrši u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju Regulatorne komisije kao trajnu aktivnost.

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
O b r a z l o ž e nj e
 
 
"ALUMINA" DOO Zvornik je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-605-13/13/R-82-93 od 10.04.2014. godine. 

U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je 25. novembra 2015. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije 01-543-2/15 od 09.11.2015. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na dostavljanje komentara dana 16.03.2016. godine. 

U ostavljenom roku, koji je istekao dana 22.03.2016. godine, korisnik dozvole je dostavio komentare na izvještaj. Komentari korisnika dozvole se odnose na tehničke ispravke teksta Izvještaja sa redovne nadzorne provjere koje se odnose na tačke 6.2. Ispunjavanje tehničkih, operativnih i organizacionih uslova za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom i 6.8. Zabrana unakrsnog subvencionisanja uslova dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom. Takođe dostavljeni su i dodatni dokazi za prijedlog mjera i preporuka iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere za tačke uslova 6.2. Ispunjavanje tehničkih, operativnih i organizacionih uslova za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom i 6.14. Pružanje informacija kvalifikovanim kupcima dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom. 
U odnosu na prijedlog mjera iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere, a nakon dostavljenih komentara i dokaza od stane korisnika dozvola i analize dostavljenih komentara i dokaza od strane tima za nadzornu provjeru, članovi Regulatorne komisije su se usaglasili da je potrebno izvršiti brisanje mjera i preporuka koje se odnose na tačke 6.2. i 6.14. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom. 
Na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.


 
 
Predsjednik
Vladislav Vladičić