Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број:01-361-10/15/Р-05-79
Датум:03.03.2016.  


На основу члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у Мјешовитом холдингу ''ЕРС''- МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 5. редовној сједници одржаној 03.03.2016. године у Требињу, донијела је
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 
I НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу ''ЕРС''- МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
a) Дозволa за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: Обезбиједити услове да Подручна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бијељина врши преглед мјерила електричне енергије и у случају ванредних испитивања у складу са Рјешењем о испуњавању услова за преглед мјерила бр.05/3.00/393-02-01/15 од 08.07.2015. године, док корисник дозволе у складу са новим прописима из области метрологије не прибави неопходна овлашћења лабораторије да самостално врши (редовни и ванредни) преглед и верификацију мјерила, без одлагања.

Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања 
Мјере и препоруке: У складу са тачком 6.7.5. услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије објављивати годишњи извјештај о квалитету снабдијевања на властитој интернет страници и услужном центру, без одлагања.


Тачка 6.16. Рад услужног центра
Мјере и препоруке: Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, без одлагања.

Тачка 6.21. Заштита животне средине
Мјере и препоруке: Прибавити акт о потреби издавања еколошких дозвола за постојећа дистрибутивна електроенергетска постројења од стране надлежног органа и о томе обавијестити Регулаторну комисију.

Тачка 6.24. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Корисник дозволе је дужан да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

Тачка 6.25. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, без одлагања.
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упуству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
• Прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
1. Ставку некретнине, постројења и опреме у износу историјског трошка прибављеног средства који је његова фер вриједност на дан преноса,
2. Компоненте прихода у складу са IAS 18 (МРС 18 - приходи):
 приход од изградње прикључка (НИП),
 приход од обезбеђења услова за прикључење (НОП),
 приход од активирања учинака: када користи властиту радну снагу, транспортно возило, одобрену амортизацију за то возило и набављено гориво.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
1. Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса, и
2. Ставка нераспоређена добит ранијег периода.

Тачка 6.26. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: 
• Доставити информацију о регулисању коришћења трафостаница и других постројења која нису у власништву дистрибутера, а користе се у сврху обављања дјелатности (функционално су дио дистрибутивне мреже), без одлагања и
• Коришћење ових трафостаница и постројења регулисати по приоритетима, трајна активност.

Тачка 6.30. Дистрибутивна мрежна правила 
Мјере и препоруке: Објављивати планове развоја дистрибутивне мреже на интернет страници предузећа и у просторијама услужног центра радних јединица у складу са одредбама Дистрибутивних мрежних правила, трајна активност.

б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

Тачка 6.7. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата 
Мјере и препоруке: У складу са одредбом члана 54. став 3. Општих услова индиректном купцу обрачунавати испоручену електричну енергију према категорији потрошње и групи купаца којој припада крајњи купац преко чијих мјерних уређаја преузима електричну енергију, без одлагања.

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Привредно друштво Мјешовити холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој'' а.д. Добој је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, које су издате рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), број 01-430-11/14/Р-99-353 од 26.12.2014. године и број 01-431-5/14/Р-99-349 од 26.12.2014. године.
У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном привредном друштву је дана 13. и 14. октобра 2015. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-361-2/15 од 24.06.2015. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 18.02.2016. године, корисник дозволе није доставио коментаре у писаној форми на Извјештај са редовне надзорне провјере.
Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера Регулаторна комисија је на 5. редовној сједници одржаној 03.03.2016. године, донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву овог рјешења.
Бројчане ознаке и називи тачака наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама и називима тачака у условима издатих дозвола.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 
 
Предсједник
Владислав Владичић