Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - MH "ERS"-MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-361-10/15/R-05-79
Datum:03.03.2016. 

Na osnovu člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 01/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nad
zorne provjere u Mješovitom holdingu ''ERS''- MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektro Doboj'' a.d. Doboj, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 5. redovnoj sjednici održanoj 03.03.2016. godine u Trebinju, donijela je
 
 
R J E Š E NJ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 
 
I NALAŽE SE Mješovitom holdingu ''ERS''- MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektro Doboj'' a.d. Doboj, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:
a) Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije
Tačka 6.4. Mjerenje električne energije 
Mjere i preporuke: Obezbijediti uslove da Područna organizaciona jedinica Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Bijeljina vrši pregled mjerila električne energije i u slučaju vanrednih ispitivanja u skladu sa Rješenjem o ispunjavanju uslova za pregled mjerila br.05/3.00/393-02-01/15 od 08.07.2015. godine, dok korisnik dozvole u skladu sa novim propisima iz oblasti metrologije ne pribavi neophodna ovlašćenja laboratorije da samostalno vrši (redovni i vanredni) pregled i verifikaciju mjerila, bez odlaganja.

Tačka 6.7. Kvalitet snabdijevanja 
Mjere i preporuke: U skladu sa tačkom 6.7.5. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije objavljivati godišnji izvještaj o kvalitetu snabdijevanja na vlastitoj internet stranici i uslužnom centru, bez odlaganja.


Tačka 6.16. Rad uslužnog centra
Mjere i preporuke: Uspostaviti besplatnu telefonsku liniju za pozive krajnjih kupaca, bez odlaganja.

Tačka 6.21. Zaštita životne sredine
Mjere i preporuke: Pribaviti akt o potrebi izdavanja ekoloških dozvola za postojeća distributivna elektroenergetska postrojenja od strane nadležnog organa i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju.

Tačka 6.24. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje
Mjere i preporuke: Korisnik dozvole je dužan da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

Tačka 6.25. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: • Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije, bez odlaganja.
• Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja. 
• Nastaviti sa aktivnostima na izvještavanju po segmentima i pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, u skladu sa Odlukom o jedinstvenom regulatornom kontnom planu i Upustvu o primjeni jedinstvenog regulatornog kontnog plana, kao trajnu aktivnost.
• Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate, sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima, što predstavlja trajnu aktivnost.
• Potraživanja od kupaca za isporučenu i fakturisanu električnu energiju odvojeno evidentirati od potraživan
ja za obračunate kamate u finansijskom izvještaju, bez odlaganja. 
• Priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
1. Stavku nekretnine, postrojenja i opreme u iznosu istorijskog troška pribavljenog sredstva koji je njegova fer vrijednost na dan prenosa,
2. Komponente prihoda u skladu sa IAS 18 (MRS 18 - prihodi):
 prihod od izgradnje priključka (NIP),
 prihod od obezbeđenja uslova za priključenje (NOP),
 prihod od aktiviranja učinaka: kada koristi vlastitu radnu snagu, transportno vozilo, odobrenu amortizaciju za to vozilo i nabavljeno gorivo.
• Stari priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
1. Stavka nekretnine, postrojenja i opreme, u iznosu procijenjene fer vrijednost na dan prenosa, i
2. Stavka neraspoređena dobit ranijeg perioda.

Tačka 6.26. Pravo vlasništva ili korišćenja zemljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti
Mjere i preporuke: 
• Dostaviti informaciju o regulisanju korišćenja trafostanica i drugih postrojenja koja nisu u vlasništvu distributera, a koriste se u svrhu obavljanja djelatnosti (funkcionalno su dio distributivne mreže), bez odlaganja i• Korišćenje ovih trafostanica i postrojenja regulisati po prioritetima, trajna aktivnost.

Tačka 6.30. Distributivna mrežna pravila 
Mjere i preporuke: Objavljivati planove razvoja distributivne mreže na internet stranici preduzeća i u prostorijama uslužnog centra radnih jedinica u skladu sa odredbama Distributivnih mrežnih pravila, trajna aktivnost.

b) Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom

Tačka 6.7. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata 
Mjere i preporuke: U skladu sa odredbom člana 54. stav 3. Opštih uslova indirektnom kupcu obračunavati isporučenu električnu energiju prema kategoriji potrošnje i grupi kupaca kojoj pripada krajnji kupac preko čijih mjernih uređaja preuzima električnu energiju, bez odlaganja.

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Privredno društvo Mješoviti holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj'' a.d. Doboj je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, koje su izdate rješenjima Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), broj 01-430-11/14/R-99-353 od 26.12.2014. godine i broj 01-431-5/14/R-99-349 od 26.12.2014. godine.
U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom privrednom društvu je dana 13. i 14. oktobra 2015. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-361-2/15 od 24.06.2015. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, koji je istekao d
ana 18.02.2016. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare u pisanoj formi na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere.
 
Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera Regulatorna komisija je na 5. redovnoj sjednici održanoj 03.03.2016. godine, donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu ovog rješenja.
Brojčane oznake i nazivi tačaka navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama i nazivima tačaka u uslovima izdatih dozvola.
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 
 
Predsjednik
Vladislav Vladičić