Skip to Content

Рјешење: Никитовић Бојан, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-382-8/15/Р-03-37
Датум: 29.01.2016. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Никитовић Бојана из Бање Луке, ул. Рајка Боснића бр. 13, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаној 29.01.2016. године у Требињу, донијела је
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Никитовић Бојана из Бање Луке од 01.07.2015. године, којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 824,84 КМ, на мјерном мјесту ЕДБ 85013358 СЗР „Медо“ које се налази у улици Петра Великог бр. 50 у Бањој Луци и на којем је као крајњи купац евидентиран Мартиновић Анто из Бање Луке, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Поднеском од 01.07.2015. године, Никитовић Бојан из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија. Поднесеним захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 824,84 КМ, на мјерном мјесту СЗР „Медо“ у улици Петра Великог бр. 50 у Бањој Луци, на којем је као крајњи купац евидентиран Мартиновић Анто, ЕДБ 85013358. Подносилац наводи да је 06.04.2015. године престао обављати предузетничку дјелатност у облику радње под пословним именом Медо-Никитовић Бојан с.п. са сједиштем у Бањој Луци у улици Петра Великог бр. 50, о чему је приложио рјешење Одјељење за приврeду Града Бања Лука од 07.04.2015. године. Подносилац даље наводи да су рачуни за утрошену електричну енергију који су му достављани гласили на име СЗР Медо-Мартивновић Анто. На овом мјерном мјесту дана 07.04.2015. године, радници противне стране су извршили обуставу испоруке електричне енергије, а подносилац је, како наводи скинуо пломбу и извршио самоукључење електричне енергије ради избјегавања доласка у конфликт са власником објекта у којој је његова предузетничка радња. Након тога, подносилац наводи да су дана 22.04.2015. године радници противне стране констатовали да је електрична енергија укључена којом приликом позивају и припаднике полиције, да би поново била извршена обустава испоруке електричне енергије. Подносилац наводи да се након тога обратио захтјевом противној страни да му омогући да дуг у износу од 1.187,41 КМ плати у три рате, која је удовољила његовом захтјеву, па након што је уплатио прву рату у износу од 410,00 КМ и 46,80 КМ за поновно укључење, дана 23.04.2015. године, омогућено му је поновно право на напајање електричном енергијом. Подносилац даље наводи да му је након тога противна страна доставила обрачун неовлашћене потрошње у износу од 824,84 КМ за период од 07.04.2015.-22.04.2015. године који се односи на период када није обављао дјелатност.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 20.08.2015. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је Мартиновић Анто дана 02.07.2007. године као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, II тарифна група, регистрован на мјерном мјесту ЕДБ 850013358 са називом СЗР „Медо“ на адреси Петра Великог бр. 50 у Бањој Луци, те да на овом мјерном мјесту није закључен уговор о снабдијевању. Мјерно мјесто се налази на објекту и има могућност даљинског очитања, редовно се очитава, те се редовно испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. Противна страна наводи да је због дуга у износу од 985,46 КМ дана 07.04.2015. године извршила обуставу испоруке електричне енергије, а 22.04.2015. године радници су, контролом мјерног мјеста, установили да је извршено самоукључење након искључења од 07.04.2015. године о чему је сачињен записник којим је констатовано затечено стање по којем је ивршено самоукључење на начин да је покидана службена пломба са бројила која је постављена приликом искључења због дуга. Противна страна даље наводи да је закупац Никитовић Бојан присуствовао контроли мјерног мјеста и потписао записник о утврђивању неовлашћене потрошње, те му је овај записник достављен, а дана 28.04.2015. године извршен је обрачун неовлашћене потрошње у износу од 824,84 КМ примјеном одредби члана 89-92. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови. Противна страна даље наводи да је дана 23.04.2105. године подносилац захтјева доставио на протокол изјаву којом признаје да је извршио самоукључење, затим је 13.05.2015. године доставио приговор који се одоси на обрачун неовлашћене потрошње тражећи да се ослободи од плаћања ове обавезе, а 25.05.2015. године подносиоцу је достављен одговор на поднесак да нема основа за ослобађање од плаћања. Противна страна на крају наводи да је од 19.05.2015. године обустављена испорука електричне енергије на овом мјерном мјесту због дуга.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 114. редовној сједници одржаној 15. октобра 2015. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: поднесак подносиоца од 01.07.2015. године, рјешење Града Бања Лука Одјељење за привреду од 07.04.2015. године, налог за обуставу испоруке електричне енергије од 07.04.2015. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 22.04.2015. године, обрачун неовлашћене потрошње од 27.04.2015. године, доставу обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији од 28.04.2015. године, приговор подносиоца на обрачун неовлашћене потрошње упућен противној страни од 13.05.2015. године, одговор на приговор противне стране од 25.05.2015. године, изјаву подносиоца од 22.04.2015. године, приговор подносиоца од 27.05.2015. године на одговор противне стране, одговор на приговор противне стране од 03.06.2015. године, записник о извршеној контроли мјерног мјеста од 23.04.2015. године, рачуне за електричну енергију, предрачун од 23.04.2015. године, изјашњење противне стране од 10.08.2015. године, налог за рад од 02.07.2007. године, записник о прегледу мјерног мјеста од 02.07.2007. године, потврду о предаји захтјева за прикључење од 24.04.2007. године, лиценцу од 28.10.2006. године, захтјев за прикључење од 25.04.2007. године, рјешење од 14.08.2006, рјешење од 25.08.2006. године, рјешење од 28.06.1990. године, рјешење од 03.06.1991. године, потврду о регистрацији од 02.10.2006. године, рјешење од 24.05.1991. године, копију катастарског плана, предрачун од 22.12.2006. године, рјешење о претходној електроенергетској сагласности од 22.12.2006. године, предрачун од 08.05.2007. године, рјешење о сталној електроенергетској сагласности од 08.05.2007. године, уговор о закупу пословног простора од 28.07.2006. године, читачке листе, налоге за обуставе испоруке електричне енергије од 21.01.2015, 17.02.2015, 17.03.2015. и 07.04.2015. године, налог за рад од 22.04.2015. године, повратницу о пријему обрачуна неовлашћене потрошње, енергетску картицу, картицу потрошача и картицу потрошача са раздвојеним салдом енергије и камате.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
 у евиденцијама противне стране за мјерном мјесту EД број 85013358, под називом СЗР „Медо“ на адреси Петра Великог бр. 50 у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, II тарифна група, регистрован je Мартиновић Анто, почев од 02.07.2007. године;
 према подацима из енергетске картице, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из картице потрошача подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 између крајњег купца и противне стране није закључен уговор о снабдијевању електричном енергијом; 
 Мартиновић Анто је, као закуподавац, са подносиоцем захтјева, као закупцем, дана 28.07.2006. године у Бањој Луци закључио уговор о закупу пословног простора, 
 рјешењем Одјељења за привреду града Бање Луке од 14.08.2006. године подносиоцу захтјева је одобрено обављање предузетничке дјелатности – радње, 
 рјешењем Одјељења за привреду града Бање Луке од 07.04.2015. године подносиоцу захтјева је утврђен престанак обављања предузетничке дјелатности са даном 06.05.2015. године;
 због дуга по основу утрошене електричне енергије, који је на дан 28.02.2015. године износио 985,46 КМ, противна страна је дана 07.04.2015. године извршила обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту,
 радници противне стране су контролом мјерног мјеста која је извршена 22.04.2015. године установили да је извршено самоукључење на бројилу, тако што је покидана пломба број 276006 са бројила која је претходно постављена приликом искључења бројила од 07.04.2015. године;
 утврђено чињенично стање је записнички констатовано уз присуство представника полиције и подносиоца захтјева, који је потписао записник о утвђивању неовлашћене потрошње, 
 дана 23.04.2015. године, подносилац захтјева је доставио противној страни изјаву којом признаје да је извршио самоукључење;
 дана 23.04.2015. године, подносилац захтјева се обратио противној страни са захтјевом да му омогући да дуг у износу од 1.187,41 КМ плати у три рате;
 након што је подосилац захтјева уплатио прву рату у износу од 410,00 КМ и 46,80 КМ за поновно укључење, противна страна му је дана 23.04.2015. године омогућила поновно право на напајање електричном енергијом;
 дана 28.04.2015. године, противна страна је због самовољног укључења електричне енергије након искључења мјерног мјеста због дуга, подносиоцу захтјева, примјењујући одредбе 89.-92. Општих услова, сачинила и доставила обрачун о неовлашћено утрошеној електричној енергији за период 07.04.2015.-22.04.2015. године у износу од 824,84 КМ; 
 поступајући по приговорима подносиоца на обрачун неовлашћене потрошње од 13.05.2015. године и 27.05.2015. године, противна страна је одговорима на приговор од 25.05.2014. и 03.06.2015. године одбила у цјелости као неосноване приговоре подносиоца;
 мјерном мјесту EД број 85013358 је од 19.05.2015. године обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница, неспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 22.04.2015. године, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова због самовољног прикључења на дистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста које је извршено 07.04.2015. године, због дуга по основу утрошене електричне енергије у износу од 985,46 КМ. Одредбом члана 44. Општих услова, прописано је да крајњи купац који је своје објекте неовлашћено прикључио на дистрибутивну мрежу плаћа трошкове неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са чланом 92. Општих услова.
Будући да се ради о виду неовлашћене потрошње који је изведен у смислу одредби члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, односно због самовољног укључења електричне енергије након искључења мјерног мјеста због дуга у смислу одредбе члана 97. став 1. тачка и) Општих услова, противна страна је у складу са одредбом члана 90. Општих услова извршила обрачун неовлашћене потрошње за период од 07.04.2015. године, када је обустављена испорука електричне енегије, па до 22.04.2015. године, када је контролним прегледом утврђено самоукључење. Како се ради о купцу из категорије остала потрошња на ниском напону, примјеном члана 91. Општих став 2. тачка 4. и члана 92. став 2. тачка б) Општих услова, количина неовлашћено утрошене активне енергије утврђена је као производ одговарајуће обрачунске снаге од 21,39 kW, а која је добијена множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника од 31 А са номиналним напоном и броја радних дана – 16, за двосмјенско радно вријеме од 16 часова. Примјењујући напријед наведене одредбе Општих услова , противна страна је дана 28.04.2015. године правилно извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију у укупном износу од 824,84 КМ. 
Поред тога, посебно је важно истаћи да регистровани крајњи купац Мартиновић Анто није закључио уговор о снабдијевању, тако да се регистровани крајњи купац није ни могао обратити противној страни са захтјевом за уступање уговора о снабдијевању електричном енергијом. Према томе, регистровани крајњи купац код противне стране на ЕДБ 85058135 је Мартиновић Анто, који је у смислу одредбе члана 11. став 2. тачка б) Општих услова обвезник плаћања преузете електричне енергије. Поред тога, одредбом члана 48. став 2. Закона о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 6/12) је прописано која су лица обвезници плаћања услуга од општег економског интереса, међу којима је и испорука електричне енергије у смислу одредбе члана 46. став 1. овога закона. Одредбом члана 48. став 2. Закона о заштити потрошача у Републици Српској је прописано да се обавеза плаћања услуга мора односити само на стварног корисника или на страну која је потписала уговор. Из ове одредбе произилази да стварни корисник – закупац, који је у својој изјави од 23.04.2015. године, коју је доставио противној страни, признао да је вршио неовлашћене радње на начин да је извршио самоукључење, и Мартиновић Анто, као регистровани крајњи купац, солидарно одговарају за плаћање услуге од општег економског интереса, што значи да противна страна као пружалац услуге има право избора од кога ће захтијевати плаћање услуге, а једном солидарном дужнику остаје могућност регресирања од другог солидарног дужника. Поред тога, предузимањем неовлашћених радњи на мјерном мјесту и прикључку се стичу обиљежја посебних кривичних дјела која се гоне по службеној дужности, али се та врста одговорности за предузимање неовлаштених радњи на мјерном мјесту, не утврђује у овом поступку, већ у кривичном поступку пред надлежним судом. 
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено самовољно прикључење. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се уствари утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 824,84 КМ неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.


 
 
Предсједник

Владислав Владичић