Skip to Content

Рјешење: Васиљевић Недељко, Милићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-510-9/15/Р-03-51
Датум: 29.01.2016. На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Васиљевић Недељка из Милића, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници, одржаној 29. јануара 2016. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Васиљевић Недељка из Милића од 20.10.2015. године којим оспорава висину обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије број 1238/15 од 26.08.2015. године у износу од 3. 992,05 КМ, на мјерном мјесту ИД број: 0044021100041000 у мјесту Дервента, Општина Милићи, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Захтјевом, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен 20.10.2015. године, Васиљевић Недељко из Милића (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ИД број 0044021100041000. Наиме, подносилац захтјева наводи да су радници противне стране приликом контроле његовог мјерног мјеста утврдили да је на одлазу главног инсталационог осигурача закачен кабал и одведен у приземље куће, а што је констатовано у записнику о постојању неовлашћене потрошње електричне енергије. Поред наведеног подносилац истиче да сама чињеница да је кабал закачен говори о привремености употребе, те да није предвиђен као стално рјешење јер је приземље куће тек овог љета грађевински урађено за кориштење. Свјестан да се ради о недозвољеној радњи, подносилац наводи да се спорни кабал могао видјети приликом сваког отварања ормара који је увијек откључан. Због свега наведеног, не спорећи да се ради о недозвољеној радњи, подносилац тражи од Регулаторне комисије да приликом одлучивања о захтјеву узме у обзир тешку здравствену и материјалну ситуацију у његовом домаћинству, те да му умањи наведени обрачун неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила противној страни ради изјашњења о истом и достављања расположиве документације, која је значајна за одлучивање о овом захтјеву. У изјашњењу противне стране, које је Регулаторној комисији достављено дана 01.12.2015. године је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у евиденцијима противне стране, на мјeрном мјесту ИД број 0044021100041000, у категорији потрошње ''Домаћинства'', почев од 01.10.2001. године. Мјерно мјесто се налази са спољне стране објекта, па је као такво доступно за редовно очитање као и друге мјере и радње из надлежности противне стране. Сходно томе подносиоцу су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију које је уредно измиривао и није оспоравао путем приговора. На овом мјерном мјесту је тренутно у употреби мјерни уређај број 3597455, типа Т3С1, произвођача „Искра“ са роком важења верификационог жига до 2017. године. Ванредном контролом обављеном дана 20.08.2015. године чланови контролног тима противне стране открили су постојање неовлашћене потрошње електричне енергије на овом мјерном мјесту, о чему је сачињен записник. У Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње констатовано је да је на одлазном воду иза панцир осигурача номиналне снаге 3 x 35А, повезан кабал PGP 4x6 mm2 преко кога је електричном енергијом напојено приземље стамбеног објекта. Том приликом је такође утврђено да је пресјек главног вода у објекту 5x6 mm2. Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, а сачињене записнике је, поред чланова контролног тима, потписао и подносилац захтјева који је присуствовао контролном прегледу његовог мјерног мјеста. Подносилац захтјева није оспоравао утврђено чињенично стање нити је имао примједби на рад и понашање чланова контролног тима.
Након обављене контроле мјерно мјесто подносиоца је искључено са дистрибутивне мреже, а након што је подносилац поступио у складу са одредбом члана 103. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12), његово мјерно мјесто је поново укључено на дистрибутивну мрежу дана 24.08.2015. године
Противна страна даље наводи да је на основу утврђеног чињеничног стања сачињен обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију на основу одредби члана 89. став 1. тачка в) Општих услова којом је прописано да се под неовлашћеном потрошњом електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Код утврђивања износа обрачунске снаге примијењене су одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова па је иста добијена као производ називног дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња са номиналним напоном, па је иста обрачуната у износу од 24,22 kW. Период за обрачун неовлашћене потрошње одређен је на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова, односно у трајању од годину (365) дана. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је, у складу са одредбом члана 91. став 2. тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, добијена множењем наведене обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова. На тако утврђену количину неовлашћено утрошене електричне енергије су примијењене цијене прописане одредбом члана 92. став 2. тачка а) Општих услова те је обрачун извршен по тарифном ставу за тарифну групу купаца из категорије потрошње домаћинства код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом. На тај начин подносилац је задужен за укупан износ од 3.992,05 КМ на који износ је сачињен и рачун број 9000026083 од 11.09.2015. године. Подносилац је дана 14.09.2015. године поднио приговор на рачун за неовлашћену потрошњу у коме је навео да није био упознат о начину прикључења приземља његовог објекта јер је за те радове ангажовао трећа лица, те да је потрошња била незнатна с обзиром да је радило само једно сијалично мјесто. Након анализе навода из приговора Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца противне стране је сачинило одговор број 4389-1/15 од 21.09.2015. године којим је приговор подносиоца одбијен као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа на формалној расправи, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 1. редовној сједници одржаној 23. децембра 2015. године, одлучано као у доспозитиву овога закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коменатаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на Нацрт рјешења у којима не спори постојање неовлашћене потрошње, али приговара на период за обрачун. Наиме, подносилац наводи да је дана 23.04.2015. године на његовом трафо подручју вршен преглед мјерних мјеста којом приликом је све било уреду, али није састављен записник, јер га није имао ко потписати. Поред наведеног подносилац истиче да је његов дистрибутивни ормар на фасади објекта те да није закључан, а што указује на чињеницу да се спорни кабал могао уочити и приликом редовног мјесечног очитања потрошње електричне енергије. Из наведених разлога, а у смислу одредбе члана 90. став 2. Општих услова подносилац сматра да је период од 23.04.2015. до 20.08.2015. године правично рјешење за обрачун неовлашћене потрошње, а које не угрожава живот његове породице. 
Одредбом члана 90. став (2) је прописано да уколико се не може утврдити почетак једне или више неовлашћених радњи, сматра се да је неовлашћена потрошња трајала од дана последњег прегледа дијела прикључка, односно мјерног мјеста на којем је извршена радња којом је омогућена неовлашћена потрошња електричне енергије. Коментар подносиоца у смислу наведене одредбе се не може прихватити јер нема доказа да је дана 23.04.2015. године стварно извршен преглед дијела прикључка, односно мјерног мјеста подносиоца, а у смислу одредбе члана 90. став 4. Општих услова. С обзиром да све наведене чињенице јасно указују да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева неовлаштено преузимана електрична енергија, јер је преко проводника напојен дио кућне инсталације, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије одредила период од годину дана на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова почев од 20.08.2015. године када је обављена контрола овог мјерног мјеста, тако да наведени коментари не утичу на другачију одлуку.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију: захтјев подносиоца од 20.10.2015. године, изјашњење противне стране од 01.12.2015. године, записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 20.08.2015. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 20.08.2015. године, записник о искључењу мјерног мјеста од 20.08.2015. године, обрачун нерегистроване енергије број 1238/15-ДЕ од 26.08.2015. године, рачун број 9000026083 од 11.09.2015. године, приговор на рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 14.09.2015. године, одговор на приговор број 4389-1/15 од 21.09.2015. године, рачуне за утрошену електричну енергију за период јануар-октобар 2015. године, енергетску и финансијску картицу, те финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате.
На основу увида у приложену документацију странака и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, утврђене су сљедеће чињенице:
- подносилац захтјева је дана 01.10.2001. године евидентиран као крајњи купац електричне енергије код противне стране на мјерном мјесту ИД број 0044021100041000, које се налази у мјесту Дервента, Општина Милићи, у категорији потрошње „Домаћинства“, 1. тарифна група;
- мјерно мјесто се налази са спољне стране објекта и доступно је за редовно очитање, те су подносиоцу редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију, које је уредно измиривао и није оспоравао путем приговора;
- на овом мјерном мјесту је у употреби мјерни уређај број 3597455, типа Т3С1, произвођача „Искра“ са роком важења верификационог жига до 2017. године;
- ванредном контролом овог мјерног мјеста обављеном дана 20.08.2015. утврђено је да је на главне осигураче номиналне снаге 3 x 35А, повезан кабал PGP 4x6 mm2 преко кога је електричном енергијом напојено приземље стамбеног објекта, мимо мјерног уређаја;
- противна страна је дана 26.08.2015. године сачинила Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију број 1238/15-ДЕ у укупном износу од 3. 992,05 КМ; 
- период за обрачун неовлашћене потрошње је одређен у трајању од годину дана;
- подносиоцу захтјева је достављен рачун број 9000026083 од 11.09.2015. године о укупном задужењу од 3. 992,05 КМ; 
- дана 05.06.2015. године подносилац захтјева је поднио приговор на наведени рачун противној страни, у писаној форми; 
- противна страна је актом број 2681-1/15 од 16.06.2015. године доставила одговор подносиоцу у коме је уз образложење и правну поуку констатовала да је приговор неоснован. 
На основу увида у достављену документацију у овом поступку утврђено је да је на мјерном мјесту ИД број 0044021100041000, које се налази у мјесту Дервента, Општина Милићи, на коме се подносилац води као крајњи купац, неовлаштено преузимана електрична енергија. Утврђено је да је електрична енергија преузимана са електродистрибутивне мреже мимо мјерног уређаја, што представља неовлаштену потрошњу електричне енергије у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. На основу Записника о утврђивању неовлашћене потрошње број 20/08/2015, утврђено је да је на овом мјерном мјесту на главне осигураче номиналне снаге 3 x 35А, повезан кабал PGP 4x6 mm2 преко кога је електричном енергијом напојено приземље стамбеног објекта, мимо мјерног уређаја. Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, а сачињене записнике су потписали оваштени радници противне стране и подносилац захтјева.
Противна страна је сачинила обрачун неовлаштене потрошње на овом мјерном мјесту на начин да је: 
• обрачунску снагу утврдила у складу са чланом 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона, па је иста обрачуната у износу од 24,22 kW, те
• количину неовлашћено утрошене активне енергије утврдила примјеном члана 91. став 2 тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, односно као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова.
С обзиром на околност да није утврђено када су почињене неовлашћене радње у овом случају, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије одредила период од годину дана почев од 20.08.2015. године када је на овом мјерном мјесту обављена контрола, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
Приликом сачињавања обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије правилно је утврђена обрачунска снага и количина неовлаштено утрошене електричне енергије, као и период неовлаштене потрошње у трајању од годину дана. 
На основу утврђених чињеница и наведених одредби Општих услова утврђено је да је захтјев подносиоца, којим оспорава постојање новлашћене потрошње на овом мјерном мјесту, неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
У овом случају је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца, омогућено напајање електричном енергијом једног дијела објекта подносиоца без њеног регистровања на мјерном уређају, односно мимо мјерног уређаја. Због тога се није могао прихватити навод подносиоца да га је противна страна задужила за превисок износ обрачуна накнаде за неовлашћено утрошене електричне енергије. Обрачун накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Између осталог, наведеном одредбом Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију. Oбрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, се у ствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да електрична енергија није измјерена усљед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту. Све наведене чињенице јасно указују да је на мјерном мјесту, подносиоца захтјева неовлаштено преузимана електрична енергија, јер је омогућена потрошња електричне енергије мимо мјерног уређаја у смислу одредбе члана 89. став (1) тачка в) Општих услова. Како у овом случају преузета електрична енергија није правилно измјерена усљед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту, количина преузете електричне енергије је утврђена у складу са прописима, односно на основу одредбе члана 91. и 92. Општих услова у форми обрачуна неовлаштено преузете електричне енергије. 
С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 2. диспозитива рјешења одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник 

Владислав Владичић