Skip to Content

Рјешење: Давидовић Душан, Хрваћани

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-491-8/15/Р-03-50
Датум: 29.01.2016. 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Давидовић Душана из Хрваћана, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Прњавор, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем рачуна за уторошену електричну енергију, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 3. редовној сједници, одржаној 29.01.2016. године, у Требињу, донијела је
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
 
1. УСВАЈА СЕ захтјев Давидовић Душана из Хрваћана од 05.10.2015. године којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец фебруар и март 2015. године на мјерном мјесту ЕД број 801080910. 
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Прњавор, да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 801080910 за период од једне године, почев од дана 09.03.2015. године. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Дана 05.10.2015. године, у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен је захтјев за рјешавање спора Давидовић Душана из Хрваћана (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Прњавор (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава износ рачуна за утрошену електричну енергију за мјесец фебруар и март 2015. године, а у вези са замјеном мјерног уређаја на његовом мјерном мјесту. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да му је за мјесец фебруар и март 2015. године извршен неоправдано висок обрачун утрошене електричне енергије јер се анализом потрошње за 2014. и 2015. годину на овом мјерном мјесту може закључити да се мјесечна потрошња креће од најнижих 273 до 643 kWh, а за фебруар мјесец извршен је обрачун од 3124 kWh. Наведена потрошња је очитана са мјерног уређаја који је скинут и замијењен новим, без присуства подносиоца. У вези са тим подносилац оспорава наводе противне стране да није вршено редовно очитање на његовом мјерном мјесту из разлога присуства пса у дворишту и пита се како је извршена замјена мјерног уређаја којој такође није присуствовао. Из наведених разлога подносилац захтјева тражи од Регулаторне комисије да утврди разлоге за овако висок обрачун електричне енергије за мјесец фебруар и март 2015. године и предлаже да се обрачун за спроне мјесеце изврши према просјеку потрошње у његовом домаћинству током претходне, 2014. године.
Поднесени захтјев је упућен противној страни на одговор, односно ради изјашњења и достављања расположивих доказа. Противна страна је дана 20.11.2015. године доставила Регулаторној комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, те доставила расположиве доказе. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистровани крајњи купац електричне енергије у категорији потрошње домаћинства, на мјерном мјесту ЕД број 801080910 које се налази на фасади породично-самбеног објекта који је ограђен и чија капија је често затворена, те као такво није увијек доступно за очитање. Према изјавама радника противне стране који врше очитање, у дворишту се у више наврата налазио пас који није био везан па су због тога вршили процјену стања и исто уписивали у читачку листу. Рачуне за утрошену електричну енергију противна страна доставља путем предузећа „Поште Српске“, те како није било приговора, противна страна сматра да су достављани редовно. Након очитања стања на мјерном уређају дана 28.02.2015. године које је износило 49 524 kWh, дана 09.03.2015. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола и констатовано стање на ВТ 49.959 kWh. Том приликом је констатовано и да је мјерном уређају са кога су очитани подаци истекао рок баждарења, односно верификациони жиг, па су радници противне стране истог дана извршили замјену наведеног мјерног уређаја. Подносилац захтјева није присуствовао контроли мјерног мјеста али му је остављена потврда о замјени бројила број 24-03/15. Скинути мјерни уређај је прослијеђен у баждарницу на редован сервис и баждарење, а како му је истекао верификациони жиг није вршена контрола исправности истог. Противна страна даље наводи да је анализом енергетске картице и свих других чињеница у овом случају дошло до одступања у потрошњи за мјесец фебруар због немогућности редовног очитања електричне енергије, те да је мјерно мјесто подносиоца исправно.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа на формалној расправи, те је на 1. редовној сједници одржаној 23. децембра 2015. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама и остављен им је рок од осам дана за достављање коменатара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку. У остављеном року странке нису доставиле коментаре на наведене акте.
Извршен је увид у: захтјев за покретање поступка за рјешавање спора од 05.10.2015. године, изјашњење противне стране од 20.11.2015. године, рачуне за утрошену електричну енергију за мјесец фебруар и март 2015. године, записник о извршеној контроли мјерног мјеста од 09.03.2015. године, декларацију о прикључку број: 801080910 од 11.11.2015. године, потврду о замјени бројила број 24-03/15 од 09.03.2015. године, изјаву радника противне стране који врши очитање, читачке листе, уговор о снабдијевању, картицу потрошача, енергетску картицу и картицу потрошача са раздвојеним салдом енергије и камате. 
Након анализе захтјева подносиоcа, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
 подносилац захтјева регистрован је као крајњи купац електричне енергије у категорији домаћинства, на мјерном мјесту ЕД број 801080910, на адреси Хрваћани бб, Прњавор;
 мјерно мјесто се налази на фасади породично-стамбеног објекта и није редовно очитавано али је у енергетску картицу уписивана процијењена потрошња која је за мјесец јануар износила 490 kWh, 
 на дан 28.02.2015. године очитано је бројило и утврђено је стање ВТ - 49.524 kWh;
 рачун за електричну енергију за мјесец фебруар 2015. године је износио 444,02 КМ за утрошених 3.124 kWh на вишој тарифи;
 дана 09.03.2015. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола и сачињен је записник у коме је констатовано стање на ВТ - 49.959 kWh, 
 на мјерном мјесту подносиоца захтјева у вријеме вршења контроле било је инсталисано бројило број 6184306, коме је истекао рок важења верификационог жига;
 приликом контроле радници противне стране су извршили замјену мјерног уређаја број 6184306 због истека рока важења верификационог жига;
 подносилац захтјева није платио наведени износ утрошене електричне енергије по рачуну за мјесец фебруар и март 2015. године.

На основу наведених чињеница и приложене документације у овом поступку утврђено је да је на мјерном мјесту ЕД број 801080910, на адреси Хрваћани бб, Прњавор подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије у категорији домаћинства. Ово мјерно мјесто није редовно очитавано иако се налазило на фасади објекта, а противна страна се изјаснила да мјерно мјесто није било доступно за очитање јер се у дворишту подносиоца захтјева налазио пас, а често је и капија била закључана. Због тога у читачким листама није уписивна стварна потрошња електирчне енергије, па је за октобар, новембар, децембар 2014. године и јануар 2015. године уписивана процијењена потрошња. Дана 28.02.2015. године, очитано је стварно стање на бројилу и том приликом је утврђено стање ВТ - 49.524 kWh. Пошто је стварно стање потрошње били знатно веће од процијењенe, дана 09.03.2015. године извршена је контрола овога мјерног мјеста и констатовано стање бројила и то ВТ - 49.959 kWh. Том приликом је констатовано да је истекао период верификације бројила произвођача Искра број 6184306 које је било инсталисано на овом мјерном мјесту. Из наведених разлога радници противне стране су извршили замјену мјерног уређаја коме је истекао верификациони жиг и поставили нови мјерни уређај. Противна страна је сачинила обрачун утрошене електричне енергије за мјесец фебруар 2015. године за утрошених 3.124 kWh на вишој тарифи који су очитани са скинутог мјерног уређаја. Чињеница да је истекао верификациони жиг је утврђена на основу изјашњења противне стране, увида у картицу потрошача према којој је бројило број 6184306 на мјерном мјесту потрошача било уграђено и на дан 1. маја 1998. године, те извјештај о контроли мјерног мјеста по налогу за рад број 4035725 од 09.03.2015. године у коме су овлаштени радници противне стране констатовали да је истекла важност верификационог жига. 

У конкретном случају противна страна је пропустила да поступи у складу са одредбом члана 9. тачка г) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12), којом је прописана обавеза дистрибутера да одржава, врши замјену и верификацију (преглед и жигосање) мјерних уређаја у складу са техничким и метролошким прописима и захтјевима. Правилником о врстама мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације ("Службени гласник Републике Српске", број 61/14) и то у табели приказаној у прилогу овог правилника утврђено је да се периодични преглед бројила електричне енергије за директно прикључење врши у року од 12 година. Будући да је мјерном уређају број 6184306, произвођача Искра истекао рок важења верификационог жига, противна страна је била обавезна да изврши верификацију овог мјерног уређаја. С тим у вези, одредбом члана 17. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02 и 100/11) је прописано да се мјерило за које је истекао рок важности верификације не смије употребљавати. Чланом 17. став 3. овог закона је прописано да надлежна институција има право извршити контролни преглед мјерила која су употреби, без обзира што није истекао рок важења верификационог жига, а чланом 23. jе прописано да ако надлежни инспектори утврде да мјерило нема исправан жиг и/или важеће Увјерење о исправности (верификацији) мјерила донијеће рјешење о забрани употребе, односно промета тог мјерила. С обзиром на наведене одредбе Закона о метрологији у Републици Српској јасно је да се не могу употребљавати мјерила која немају исправан жиг, односно немају важеће Увјерење о верификацији (исправности) мјерног уређаја, па се тако не могу употребљавати ни користити као мјеродавни подаци о измјереним количинама са таквих мјерила. Узимајући у обзир чињеницу да се, на основу наведених одредби Закона о метрологији у Републици Српској, измјерене количине електричне енергије на бројилу број 6184306 нису могле користити као мјеродавне, у овом случају је било потребно примијенити одредбу члана 79. став 3. Општих услова и на мјерном мјесту ЕД број 801080910, сачинити корекцију обрачуна утрошене електричне енергије. 
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, Регулаторна комисија је тачком 1. диспозитива овог рјешења усвојила захтјев подносиоца, а тачком 2. је наложила противној страни да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца за период од једне године од дана замјене мјерног уређаја коме је истекао рок баждарења у складу са одредбом члана 79. став 7. тачка в) Општих услова. 
Узимајући у обзир да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овога рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 
 
Предсједник 

Владислав Владичић