Skip to Content

Рјешење: Гајић Бранко, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-475-8/15/Р-03-47
Датум: 29.01.2016. 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Гајић Бранка из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 102459521 у породичном објекту у Улици Арчибалда Рајса број 6, у Бањој Луци, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 29.01.2016. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Гајић Бранка из Бање Луке од 15.09.2015. године, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 001-07/15 од 07.07.2015. године на износ од 2.932,44 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 102459521 у породичном објекту у Улици Арчибалда Рајса број 6, у Бањој Луци, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Гајић Бранко из Бање Луке, (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 102459521 у породичном објекту у Улици Арчибалда Рајса број 6. Подносилац захтјева наводи да са породицом живи у Њемачкој, а да у спорном породичном објекту борави само за вријеме љета пар недјеља. С обзиром да је приземље још девастирано, осим једне просторије која је оспособљена за становање али у њој нико не борави, подносилац сматра да је кажњен путем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 2.932,44 КМ. Као разлог за наведену тврдњу подносилац наводи да своје обавезе везане за потрошњу електричне енергије редовно измирује, а да за потрошњу мимо мјерног уређаја није уопште знао.

На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 04.11.2015. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се приговор подносиоца односи на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 102459521 у износу од 2.932,44 КМ због потрошње електричне енергије мимо мјерног уређаја. Противна страна даље наводи да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац дана 02.11.2000. године те да мјерно мјесто није редовно очитавано због тога што није доступно, односно налази се унутар објекта који је приликом очитања често затворен. Дана 06.07.2015. године, на основу налога за рад број 4062102, извршена је контрола овог мјерног мјеста и на налогу су уписани подаци и извјештај контролора да је бројило искључено и замијењено након полицијске обраде, те да се у прилогу налази записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/001876 који је потписао подносилац. У наведеном записнику је описан начин на који је остварена неовлашћена потрошња, односно да је приземље куће директно спојено на НН мрежу, мимо мјерног уређаја, и да је тренутно у фази реновирања. На записнику о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0163232 су уписани подаци и опис примједби и извршених радњи тј. да је по налогу дистрибутера извршено искључење електричног вода који је напајао приземље куће, а који није ишао преко мјерног уређаја.
На основу записника о неовлашћеној потрошњи противна страна је сачинила и подносиоцу захтјева доставила обрачун неовлашћено утрошене електричне енргијеу на износ од 2.932,44 КМ, примјеном одредби члана 89-92. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, за период од годину дана уназад од дана утврђивања неовлашћене потрошње. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року није било коментара странака на наведене акте.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев подносиоца од 15.09.2015. године, изјашњење противне стране од 04.11.2015. године, записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0163232 од 06.07.2015. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/001876 од 06.07.2015. године, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 001-07/15 на износ од 2.932,44 КМ, приговор на обрачун од 25.08.2015. године, одговор на приговор број протокола: 9058/15 БП СМ од 31.08.2015. године, читачке листе, енергетску и финансијску картицу, те финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате, 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и приложених доказа странака, у овом поступку су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
- у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту ЕД број 102459521 у породичном објекту у Улици Арчибалда Рајса број 6, у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији „Домаћинства“, регистрован je Гајић Бранко, почев од 02.11.2000. године;
- мјерни уређај није редовно очитаван због тога што мјерно мјесто није доступно, односно налази се унутар објекта који је приликом очитања често био затворен, али су рачуни за електричну енергију редовно испостављани; 
- дана 06.07.2015. године противна страна је извршила контролу мјерног мјеста подносиоца о чему је сачинила записник број 0001876 којим је констатовано да је приземље куће директно спојено на НН мрежу, мимо мјерног уређаја; 
- дана 06.07.2015. године сачињен је и Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 0163232, којим је констатовано да је извршено искључење објекта подносиоца захтјева са електродистрибутивне мреже, због постојања неовлаштене потрошње; 
- противна страна је дана 07.07.2015. године сачинила обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 001-07/15 на износ од 2.932,44 КМ;
- дана 08.07.2015. године, након што је подносилац уплатио трошкове укључења, мјерно мејсто је поново прикључено на електродистрибутивну мрежу.
На основу наведених чињеница, неспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) и г) Општих услова, на начин да је онемогућено правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге, односно да је електрична енергија трошена мимо мјерних уређаја. На основу напријед наведених записника, утврђено је да је на овом мјерном мјесту приземље куће директно спојено на НН мрежу, односно путем електричног вода који је напајао приземље куће мимо мјерног уређаја. 
На основу утврђеног чињеничног стања о постојању неовлашћене потрошње, противна страна је примјеном одредби члана 91. и 92. Општих услова, сачинила обрачун неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту на начин да је: 
• обрачунску снагу утврдила у складу са чланом 91. став 2. тачка а) подтачка 1) Општих услова односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња од 24 А и номиналног напона, па је иста обрачуната у износу од 16,56 kW, те
• количину неовлашћено утрошене активне енергије утврдила примјеном члана 91. став 2 тачка в) Општих услова, односно као производ обрачунске снаге од 16,56 kW, броја дана у мјесецу и броја часова дневно. 
Противна страна је период неовлашћене потрошње од годину дана правилно утврдила на основу одредбе члана 90. Општих услова. Наиме одредбом става (2) овог члана је прописано да уколико се не може утврдити почетак једне или више неовлашћених радњи, сматра се да је неовлашћена потрошња трајала од дана последњег прегледа дијела прикључка, односно мјерног мјеста на којем је извршена радња којом је омогућена неовлашћена потрошња електричне енергије, а одредбом става (3) овог члана да период за обрачун неовлашћене потрошње не може бити дужи од годину дана. 
Код овако утврђеног чињеничног стања о постојању неовлашћене потрошње, на напријед образложени начин, наводи подносиоца да није знао за потрошњу мимо мјерног уређаја, те он нити друга лица нису стално боравила у објекту, нису релевантни за одлучивање. Наиме, за одлучивање о захтјеву подносиоца није релевантна чињеница, колико је временски кориштена електрична енергија, те које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Утврђивање одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту се утврђује у кривичном поступку пред надлежним судом, будући да се потрошњом електричне енергије мимо мјерног уређаја стичу обиљежја посебних кривичних дјела, која се гоне по службеној дужности. Обрачун накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Између осталог, наведеном одредбом Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију. Oбрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се у ствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да електрична енергија није измјерена усљед предузимања неовлашћених радњи на мјерном мјесту. Све наведене чињенице јасно указују да је на мјерном мјесту, подносиоца захтјева неовлашћено преузимана електрична енергија, јер је приземље куће директно спојено на НН мрежу, чиме је омогућена потрошња електричне енергије мимо мјерног уређаја у смислу одредбе члана 89. став (1) тачка в) Општих услова. Како у овом случају преузета електрична енергија није измјерена усљед предузимања неовлашћених радњи на мјерном мјесту, количина преузете електричне енергије је утврђена у складу са прописима, односно на основу одредбе члана 91. и 92. Општих услова у форми обрачуна неовлашћено преузете електричне енергије. 
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 2.932,44 КМ неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник 

Владислав Владичић