Skip to Content

Рјешење: Мирковић Милорад, Котор Варош

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-384-11/15/Р-03-39
Датум: 29.01.2016. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Мирковић Милорада из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаној 29.01.2016. године у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Мирковић Милорада из Котор Вароши од 30.06.2015. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.131,60 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 106030260, које се налази објекту у улици Краља Петра I Карађорђевића број 34 у Котор Вароши, као неоснован. 
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да умјесто обрачуна неовлаштено преузете електричне енергије од 12.03.2015. године у износу од 5.131,60 КМ, сачини нови обрачун неовлаштене потрошње, те да том приликом за уврђивање обрачунске снаге примјени дозвољено струјно оптерећење проводника 4х6 mm2.
3. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да изврши баждарење бројила број 1984399, које је постављено на мјерном мјесту подносиоца захтјева.
4. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 02.07.2015. године захтјев за рјешавање спора Мирковић Милорада из Котор Вароши oд 30.06.2015. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије у износу од 5.131,60 КМ, који му је фактурисала противна страна, јер је контролом мјерног мјеста од 12.03.2015. године утврђено да је мимо бројила прикључен спрат његове куће. Даље се наводи да је неовлаштено прикључење извршено на начин да је расјечен главни вод 4х6 mm2 и прикључен проводник 4х10 mm2, преко кога је мимо бројила напојен спрат куће. Иако признаје постојање неовлаштене потрошње, подносилац захтјева истиче да је неовлаштено прикључење извршилo друго лице у јануару 2015. године, али да је противна страна обрачун неовлаштене потрошње извршила за период од годину дана. Подносилац је истакао своју тешку здравствену и материјалну ситуацију и указао да није у могућности да плати фактурисани износ по основу неовлаштене потрошње, као и да није могуће да је потрошио електричну енергију за коју се задужује, те предлаже да умјесто тога плати износ у вриједности рачуна за испоручену електричну енергију за једну годину. 
Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила противној страни ради изјашњења, а које је противна страна доставила дана 20.08.2015. године. У изјашњењу се наводи да је 12.03.2015. године контролом прикључног вода и мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 106030260 у улици Краља Петра I Карађорђевића број 40 у Котор Вароши, утврђена неовлаштена потрошња, односно да је расјечен главни вод и прикључен кабал 4х10 mm2, који је доведен преко склопке 40 А до бројила број 7622984, које се не налази у евиденцији противне стране. О утврђеном стању на лицу мјеста је сачињен Записник о утврђивању неовлаштене потрошње број 12315. Контрола и искључење мјерног мјеста је извршено у присуству полицијских службеника. Даље се наводи да је на основу утврђеног стања сачињен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.131,60 КМ, који је дана 12.03.2015. године достављен подносиоцу захтјева. Обрачун неовлаштене потрошње је како наводи противна страна, сачињен у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске" број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, односно наведено је да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка а) Општих услова. У изјашњењу је наведено и да је обрачун извршен за период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, да је обрачунска снага утврђена множењем називног дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлаштена потрошња са номиналним напоном, да су за израчун количине неовлаштено утрошене електричне енергије узета четири часа за читав период неовлаштене потрошње, те да су приликом обрачуна примијењени тарифни ставови из прве тарифне групе за категорију потрошње „домаћинство“. Поред тога, указано је да је дана 19.05.2015. године извршена нова контрола мјерног мјеста, када су провјеравани подаци из записника о утврђивању неовлаштне потрошње, о чему је сачињен нови записник који је потписао и подносилац захтјева и на који није имао примједби. Противна страна је навела да је подносилац захтјева дана 14.05.2015. године доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је дана 26.06.2015. године достављен одговор у коме му је указано да нема основа да се усвоји његов приговор.
Дана 17.11.2015. године Регулаторној комисији је достављено додатно изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је наведено да је дана 04.11.2015. године извршена поновна контрола прикључног вода и мјерног мјеста подносиоца захтјева, којом приликом је констатовано да у односу раније вршену контролу и стање констатовано приликом утврђивања неовлаштене потрошње није било промјена на мјерном мјесту и прикључку. Том приликом је утврђено да је вод 4х10 mm2 одведен преко осигурача 40А на редне стезаљке на „спратној табли“ са којих је даље одведен вод 4х6 mm2 на контролно бројило и вод 4х6 mm2 на главне осигураче и регистровано бројило у приземљу куће. У изјашњењу је наведено да је овако утврђено стање на лицу мјеста фотографисано и констатовано Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 01552 од 04.11.2015. године, у коме је истакнуто да је неовлаштена потрошње извршена испред главних осигурача. Уз додатно изјашњење противна страна је доставила наведени записник и пратеће фотографије које су сачињене у објекту подносиоца захтјева и на којима је приказан начин извођења неовлаштене потрошње.
Након разматрања свих прикупљених доказа у овом поступку, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на ту чињеницу, Регулаторна комисија је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и истовремено је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. Поред тога, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре у којима је навео да нема примједби на проведени поступак, али је предложио да му се умјесто обрачуна неовлаштене потрошње електричне енергије, обрачуна електрична енергија са непријављеног бројила које је затечено приликом контроле његовог објекта. Такође, подносилац захтјева је предложио да му се као период неовлаштене потрошње узме период 29.12.2014. годинe – 12.03.2015. годинe, с обзиром да су му фактурисани мањи рачуни за електричну енергију за јануар и фебруар 2015. године и јер је овај период наведен у оптужници коју је Окружно тужилаштво Бања Лука дана 15.05.2015. године подигло против њега, због крађе електричне енергије.
Приликом рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке доставиле: Захтјев подносиоца под називом „Жалба на обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије“ од 30.06.2015. године, Изјашњење противне стране о поднеску подносиоца број 3954 од 19.08.2015. године и број 3798/15 – БП/ДП од 13.08.2015. године, Додатно изјашњење о поднеску Мирковић Милорада број 3954 од 12.11.2015. године и број 3798/15 од 06.11.2015. године, Налог за рад број 4035485 од 12.03.2015. године, Налог за обуставу испоруке електричне енергије број 4044585 од 12.03.2015. године, Записник о неовлаштеној потрошњи електричне енергије број 12315 од 12.03.2015. године, Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију број 12315 од 12.03.2015. године, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 3798/15 од 12.03.2015. године, Записник МУП о неовлаштеној потрошњи број 08-9/01-59/15 од 13.03.2015. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0017051 од 19.05.2015. године, Жалбу на обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије од 08.05.2015. године, Одговор на приговор број 3798/15 БП/ДХ од 26.06.2015. године, Енергетску картицу ЕД број 106030260, Картицу потрошача број 106030260 и фотографије прикључног вода и мјерног мјеста.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране oд 01.01.1991. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 106030260, које се налази у објекту у улици Краља Петра I Карађорђевића број 34 у Котор Вароши;
• Дана 12.03.2015. године, противна страна је на основу Налога за рад број 4035485, извршила контролу прикључног вода и мјерног мјеста ЕД број 106030260, када је утврђено да је расјечен главни вод и неовлаштено прикључен кабал 4х10 mm2, који је доведен преко склопке 40А до бројила број 7622984, које се не налази у евиденцији противне стране и на тај начин је трошена електрична енергија мимо бројила број 1984399 које се налази у приземљу објекта подносиоца захтјева;
• О утврђивању неовлаштене потрошње сачињен је Записник о неовлаштеној потрошњи електричне енергије број 12315 од 12.03.2015. године;
• Након утврђивања неовлаштене потрошње, мјерном мјесту подносиоца захтјева је, на основу Налога за обуставу испоруке електричне енергије број 4044585, дана 12.03.2015. године, обустављена испорука електричне енергије;
• Дана 12.03.2015. године противна страна је сачинила обрачун неовлаштене потрошње број 12315 у износу од 5.131,60 КМ и који је исти дан достављен подносиоцу захтјева актом „Достава обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији“ број 3798/15“;
• Приликом обрачуна неовлаштене потрошње противна страна је обрачунску снагу утврдила множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника 4х10 mm2 са номиналним напоном; 
• Мјерно мјесто подносиоца захтјева је редовно очитавано и подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију;
• Дана 19.05.2015. године извршена је поновна контрола прикључног вода и мјерног мјеста подносиоца захтјева и провјера стања утврђеног приликом контроле од 12.03.2015. године, о чему је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0017051 од 19.05.2015. године, који је потписао и подносилац захтјева;
• Дана 04.11.2015. године противна страна је извршила контролни преглед прикључног вода и мјерног мјеста, којом приликом је утврђено да од дана утврђивања неовлаштене потрошње није било промјена на прикључку и мјерном мјесту, да је вод 4х10 mm2 одведен преко осигурача 40А на редне стезаљке на „спратној табли“ са којих је даље одведен вод 4х6 mm2 на контролно бројило и вод 4х6 mm2 на главне осигураче и регистровано бројило у приземљу куће, те да је неовлаштена потрошње извршена испред главних осигурача, а што је констатовано Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 01552 од 04.11.2015. године;
• Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 017051 од 19.05.2015. године и Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 01552 од 04.11.2015. године констатовано је да је истекао рок баждарења бројила број 1984399;
• Подносилац захтјева није платио износ фактурисан по основу неовлаштене потрошње и дана 08.05.2015. године доставио је приговор на обрачун неовлаштене потрошње, а на који му је дана 26.06.2015. године противна страна доставила Одговор на приговор број 3798/15 БП/ДХ, којим му је указано да се не може усвојити његов приговор.

Из достављене документације је неспорно утврђено, да је дана 12.03.2015. године на основу издатог Налога за рад број 4035485, извршена контрола прикључног вода и мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 106030260, када је утврђено да је расјечен главни вод и неовлаштено прикључен кабал 4х10 mm2, који је доведен преко склопке 40 А до бројила број 7622984, које се не налази у евиденцији противне стране, на који начин је трошена електрична енергија мимо бројила број 1984399. О утврђеном стању на лицу мјеста, противна страна је сачинила Записник о неовлаштеној потрошњи електричне енергије број 12315 од 12.03.2015. године, којим је описан начин на који је изведена неовлаштена потрошња. Провјера стања које је констатовано приликом утврђивања неовлаштене потрошње извршена је дана 19.05.2015. године, када је обављена поновна контрола прикључног вода и мјерног мјеста, о чему је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0017051 од 19.05.2015. године, који је потписао и подносилац захтјева и на који није имао примједби. Такође, дана 04.11.2015. године противна страна је извршила контролни преглед прикључног вода и мјерног мјеста, којом приликом је утврђено да од дана утврђивања неовлаштене потрошње није било промјена на прикључку и мјерном мјесту, да је вод 4х10 mm2 одведен преко осигурача 40А на редне стезаљке на „спратној табли“ са којих је даље одведен вод 4х6 mm2 на контролно бројило и вод 4х6 mm2 на главне осигураче и регистровано бројило у приземљу куће. С обзиром на стање које је утврђено на лицу мјеста и начин на који је изведена неовлаштена потрошња, а што је записнички констатовано, утврђено је да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89 став 1. тачка в) Општих услова, односно потрошњи електричне енергије без мјерних уређаја и мимо њих, а не неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1 тачка а) Општих услова, како је то противна страна навела у свом изјашњењу. И поред тога што је противнa страна навела да се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије из члана 89. став 1 тачка а) Општих услова, приликом обрачуна неовлаштене потрошње је примјенила одредбе за случај неовлаштене потрошње без мјерних уређаја и мимо њих, што овдје и јесте случај. Такође, потребно је указати да је подносилац захтјева, поред тога што је у свом захтјеву недвосмислено признао постојање неовлаштене потрошње, описао и начин на који је извршена неовлаштена потрошња, што се у потпуности подудара са стањем констатованим записником противне стране након утврђивања неовлаштене потрошње. Према томе, из захтјева подносиоца и изјашњења противне стране, као и достављене документације је утврђено да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи без мјерних уређаја и мимо њих из члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. 
Из достављене документације је утврђено, да је противна страна након утврђивања неовлаштене потрошње електричне енергије, поступајући по налогу број 4044585, дана 12.03.2015. године извршила обуставу испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца захтјева без претходног упозорење или обавјештења, на основу одредбе члана 81. алинеја 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка з) Општих услова.
Имајући у виду наводе подносица захтјева, да су друга лица предузимала недозвољене радње на прикључном воду, потребно је указати да у овом случају то није релевантна чињеница у погледу одговорности лица које је предузело неовлаштене радње, јер се та чињеница не утврђује у овом поступку. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлаштено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова релевантна је чињеница, да је електрична енергија у периоду који је обухваћен обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, трошена без мјерних уређај и мимо њих, односно да је утврђено да се ради о виду неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. Потребно је указати и да се обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије сачињава у складу са одредбама Општих услова, а који су донесени на основу одредбе члана 23. алинеја 6. и члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено, који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. Према томе обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије се врши у складу са прописима, па су неосновани приједлози подносиоца захтјева изнесени у самом захтјеву и коментарима на нацрт рјешења, да му се умјесто обрачуна неовлаштене потрошње, фактурише износ у вриједности годишњих рачуна за испоручену електричну енергију на његовом мјерном мјесту или потрошња очитана на непријављеном бројилу које је затечено приликом контроле објекта подносиоца.
Имајући у виду напријед наведено, а посебно чињеницу да је у поступку утврђено постојање неовлаштене потрошње електричне енергије, те да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама Општих услова, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Након што је утврђено да се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије, противна страна је на основу овлаштења утврђених одредбама члана 5. тачка в) и члана 92. став 5. Општих услова, извршила обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.131,60 КМ и о томе обавијестила подносиоца захтјева 12.03.2015. године. Што се тиче периода за обрачун неовлаштене потрошње, у овом случају је правилно одређен период од годину дана, а на основу одредбе члана 90. став 2. и 3. Општих услова, јер се није могао утврдити почетак једне или више неовлаштених радњи. С тим у вези потребно је указати и да на мјерном мјесту подносиоца захтјева у последњих годину дана прије утврђивања неовлаштене потрошње, није било контрола дистрибутера, нити је дистрибутер сачињавао записнике о контроли мјерног мјеста. Не могу се прихватити приједлози подносиоца захтјева изнесени у коментарима на нацрт рјешења да се као период неовлаштене потрошње узме период 29.12.2014. годинe – 12.03.2015. годинe, односно период наведен у оптужници која је подигнута против њега, због крађе електричне енергије. С тим у вези потребно је указати да подаци који су наведени у оптужници нису релевантни за одлучивање у овом поступку, јер се период за обрачун неовлаштене потрошње утврђује на основу одредби члана 90. Општих услова.
Такође, за утврђивање количине неовлаштено утрошене електричне енергије правилно су примјењене одредбе члана 92. став 2. тачка б) подтачка 1. и 2. Општих услова, и то за цијели период неовлаштене потрошње, узета су четири часа дневно, с обзиром да је утврђено да се објекат подносиоца захтјева не грије на електричну енергију. За количину неовлаштено утрошене електричне енергије, противна страна је примјенила тарифне ставове који се примјењују за тарифну групу купаца из категорије потрошње домаћинство код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом, а на основу одредбе члана 92. став 2. тачка а) Општих услова. С обзиром на вид неовлаштене потрошње обрачунска снага се утврђује примјеном члана 91. став 2. тачка а) подтачка 1) Општих услова, односно множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлаштена потрошња са нoминалним напоном. Противна страна је приликом утврђивања обрачунске снаге за обрачун неовлаштене потрошње примјенила дозвољено струјно оптерећење проводника 4х10 mm2.. Међутим, у овом случају је утврђено да је вод 4х10 mm2 одведен преко осигурача 40А на редне стезаљке на „спратној табли“ са којих је даље одведен вод 4х6 mm2 на контролно бројило и вод 4х6 mm2 на главне осигураче и регистровано бројило у приземљу куће, а што је констатовано Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 01552 од 04.11.2015. године. С обзиром да је неовлаштена потрошња извршена преко проводника различитог пресјека, те како је неовлаштено трошење електричне енергије било ограничемо пресјеком дозвољеног струјног оптерећења мањег проводника 4х6 mm2, то је за обрачун неовлаштено преузете електричне енергије у овом случају требало узети дозвољено струјно оптерећење мањег проводника 4х6 mm2. Према томе, умјесто обрачуна утрошене електричне енергије од 12.03.2015. године у износу од 5.131,60 КМ, потребно је сачинити нови обрачун неовлаштене потрошње, те том приликом за уврђивање обрачунске снаге примјенити дозвољено струјно оптерећење проводника 4х6 mm2. С обзиром на напријед наведено, одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 017051 од 19.05.2015. године и Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 01552 од 04.11.2015. године констатовано је, да је истекао рок баждарења бројила број 1984399. Одредбом члана 9. тачка г) Општих услова, прописана је обавеза дистрибутера да одржава, врши замјену и верификацију (преглед и жигосање) мјерних уређаја у складу са техничким и метролошким прописима и захтјевима. Правилником о врстама мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације ("Службени гласник Републике Српске", број 61/14) прописано је да се периодични преглед бројила електричне енергије за индиректно прикључење врши сваких шест година, а за директно и полуиндиректно прикључење сваких 12 година. Такође, одредбом члана 17. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02), прописано је да су се о исправности мјерила која се налазе у употреби дужни бринути власници и/или корисници мјерила, а ставом 2. овог члана прописано је да се мјерило за које је истекао рок важности верификације не смије употребљавати. Поред тога, одредбом члана 22. став 1. Закона о метрологији прописано је да ако при вршењу (обављању) надзора овлашћено лице надлежне институције утврди да мјерило нема сертификат (потврду) о усаглашености и/или да није прописано означено и/или да нема исправан жиг и/или увјерење о исправности (верификацији) мјерила, надлежна институција ће донијети рјешење о привременој забрани употребе, односно промета мјерила. На основу наведених одредби, јасно је да се не могу употребљавати мјерила која немају исправан жиг, односно немају важеће увјерење о верификацији мјерног уређаја, те да је потребно благовремено вршити верификацију бројила. Из наведених разлога у овом случају је неопходно извршити контролу исправности бројила које је постављено на мјерном мјесту подносиоца захтјева од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске. Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, а ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 4. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић