Skip to Content

Рјешење: Ибрахимовић Енес, Тузла

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-360-10/15/Р-03-40
Датум: 29.01.2016. 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Ибрахимовић Енеса из Тузлe, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаној 29.01.2016. године, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Ибрахимовић Енеса из Тузлe од 22.06.2015. године у вези са основом за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, за објекат у мјесту Корај бб, Општина Лопаре, као неоснован.
2. Налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик да умјесто обрачуна утрошене електричне енергије од 19.05.2015. године у износу од 3.789,64 КМ, сачини нови обрачун неовлаштене потрошње те да том приликом за уврђивање обрачунске снаге примјени дозвољено струјно оптерећење проводника 2х6 mm2.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

 

О б р а з л о ж е њ е
 

Дана 22.06.2015. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Ибрахимовић Енеса из Тузлe (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње који му је фактурисала противна страна у износу од 3.789,64 КМ, јер је дана 05.05.2015. године контролом његовог објекта који се налази у мјесту Корај, Општина Лопаре, утврдила да је исти неовлаштено прикључен на електродистрибутивну мрежу каблом СКС 2 х 16 mm2, као и да се у објекту налази бројило које није евидентирано у евиденцијама противне стране. У захтјеву је истакнуто да се не ради о затвореном објекту, већ о „дрвеној бандијери“, која се налази на локацији гдје је предвиђена изградња објекта у оквиру програма подршке повратницима. Такође, у захтјеву подносиоца је наведено, да су о спорном прикључењу на електродистрибутивну мрежу упознати и запослени противне стране. Подносилац захтјева је навео да се преко наведеног прикључка није могла трошити електрична енергија у зимском периоду, те да приликом обрачуна неовлаштене потрошње није узето стање бројила које је затечено на лицу мјеста приликом контроле. С обзиром да се не слаже са фактурисаним обрачуном неовлаштене потрошње, јер није постојала намјера да се изврши нелегално прикључење на мрежу, подносилац захтјева тражи да Регулаторна комисија ријеши овај спор.
Противна стране је дана 11.08.2015. године доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је наведено да подносилац захтјева на подручју Електродистрибуције Угљевик, на чијем се подручју налази предметни објекат, никада није био евидентиран као крајњи купац. У изјашњењу се наводи да је контролом објекта на посједу крајњег купца у мјесту Корај, Општина Лопаре, дана 05.05.2015. године утврђено и записнички констатовано, да је на посједу подносица захтјева извршено неовлаштено прикључење објекта на дистрибутивну мрежу, на начин да је самоносивим кабловским снопом 2 х 16 mm2, преко четири поља, прикључен објекат подносиоца захтјева. Противна страна наводи да је, с обзиром да се ради о прикључењу на електродистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности, односно о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, извршен обрачун неовлаштене потрошње. Након што је утврђена неoвлаштена потрошња, противна страна је искључила бројило број 3188 које је затечено у мјерно-разводном ормару (МРО) и које је након тога пломбирано. О утврђеном стању на лицу мјеста обавијештена је и надлежана полицијска станица. Даље је наведено да је приликом обрачуна неовлаштене потрошње за израчун обрачунске снаге примијењено дозвољено струјно оптерећење проводника преко кога је извршена неовлаштена потрошња, да је као период за обрачун неовлаштене потрошње узет период од годину дана, да су за обрачун количине неовлаштено утрошене електричне енергије примјењена четири часа за читав период, те да су на тако утврђену количину електричне енергије примјењени тарифни ставови за тарифну групу купаца категорије потрошње „домаћинство“, код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом. У изјашњењу је истакнуто да је подносиоцу захтјева по основу неовлаштене потрошње издат рачун број 9000016404 од 19.05.2015. године у износу од 3.789,64 КМ. Подносилац захтјева је, како се наводи у изјашњењу противне стране, приговорио на обрачун неовлаштене потрошње, а на који му је противна страна дана 01.06.2015. године доставила одговор, којим се његов приговор одбија као неоснован. Противна страна је навела да се не могу прихватити тврдње подносиоца захтјева да су запослени противне стране преузели одговорност за прикључење његовог објекта на мрежу, пошто за те активности нису били овлаштени, нити је противна страна за то издавала налоге за рад својим запосленима. Имајући у виду напријед наведено изјашњење о захтјеву подносиоца, противна страна предлаже да Регулаторна комисија након проведеног поступка, одбије захтјев подносиоца као неоснован.
Дана 09.11.2015. године противна страна је Регулаторној комисији доставила додатно изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је поново истакнуто да је објекат подносиоца захтјева самовољно прикључен на електродистрибутивну мрежу без издате електренергетске сагласности. Такође, наведено је да подносилац захтјева није обухваћен програмом поновног прикључења повратника, с обзиром да се његов објекат налази у дијелу МЗ Корај у којем прије избијања ратних сукоба на подручју БиХ није била изграђена електродистрибутивна мрежа. Поред тога, у додатном изјашњењу је наведено да је мјесто неовлашћеног прикључења објекта подносиоца на дистрибутивну мрежу стуб нисконапонске мреже, четири поља прије прикљученог објекта, те да је прикључење објекта подносиоца на дистрибутивну мрежу извршено са два типа проводника и то:
• Прикључни вод (од мјеста неовлашћеног прикључења до главног осигурача) је изведен самоносивим кабловским снопом (СКС) ХОО-А 2х16 mm2, те
• главни вод (вод од главног осигурача до бројила електричне енергије) је изведен каблом ПГП 2х6 mm2.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те им је остављена могућност да у року од осам дана доставе коментара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису доставиле коментаре на закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, као и на утврђени нацрт рјешења. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију: Захтјев за рјешавање спора од 22.06.2015. године, Изјашњење противне стране број 2488-4/15 од 04.08.2015. године, Додатно изјашњење број 2488-5/15 одф 03.11.2015. године, Потврду број 90/03 од 31.08.2004. године, Препис посједовног листа број 27-952-3-832 од 14.12.2005. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 05-05/015 од 05.05.2015. године, Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 81 од 05.05.2015. године, Записник о извршеном искључењу крајњег купца по налогу број 81 од 05.05.2015. године, Изјаву о пломбирању број 06.05.015 од 05.05.2015. године, Обрачун нерегистроване енергије број 925/2015 од 11.05.21015. године, Доставу фактуре за накнаду неовлаштенe потрошње електричне енергије број 2221/15 од 19.05.2015. године, Рачун број 9000016404 од 19.05.2015. године, Записник о испитивању осумњиченог број 12-2/01-332/15 од 26.05.2015. године, Приговор од 26.05.2015. године, Одговор по приговору број 2488-1/15 од 01.06.2015. године, Допис број 2488-2/15 од 01.06.2015. године, те Доставу података број 1430-2/2015 од 28.07.2015. године. 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева није евидентиран као крајњи купац у евиденцијама противне стране, није подносио захтјев за издавање електроенергетске сагласности, нити је са противном страном закључивао уговор о снабдијевању електричном енергијом;
• Дана 05.05.2015. године извршена је контрола објекта на посједу подносиоца захтјева у мјесту Корај, Општина Лопаре, када је утврђено да је мјерно разводни ормар са бројилом и осигурачем постављен на стуб нисконапонске мреже и неовлаштено прикључен на електродистрибутивну мрежу, што је констатовано Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 05-05/015 од 05.05.2015. године;
• Мјесто неовлашћеног прикључења објекта подносиоца на дистрибутивну мрежу је стуб нисконапонске мреже, четири поља прије прикљученог објекта, а неовлашћено прикључење објекта подносиоца на дистрибутивну мрежу извршено је са два типа проводника и то:
o Прикључни вод (од мјеста неовлашћеног прикључења до главног осигурача) је изведен самоносивим кабловским снопом (СКС) ХОО-А 2х16 mm2, те
o главни вод (вод од главног осигурача до бројила електричне енергије) је изведен каблом ПГП 2х6 mm2.
• Противна страна је након утврђивања неовлаштене потрошње дана 05.05.2015. године искључила неовлаштено прикључени објекат подносиоца захтјева са електродистрибутивне мреже о чему је сачињен Записник о извршеном искључењу крајњег купца по налогу број 81 од 05.05.2015. године;
• Приликом утврђивања неовлаштене потрошње на лицу мјеста је затечно бројило број 3188, које није регистровано у евиденцијамa дистрибутера и које је пломбирано о чему је сачињена Изјава о пломбирању број 06.05.015 од 05.05.2015. године;
• Противна страна је дана 11.05.2015. године сачинила обрачун неовлаштене потрошње за период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње у износу од 3.789,64 КМ, о чему је подносиоцу захтјева дана 19.05.2015. године испостављен Рачун број 9000016404;
• Приликом обрачуна неовлаштене потрошње противна страна је обрачунску снагу утврдила множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника 2х16 mm2, преко кога је извршена неовлаштена потрошња, са номиналним напоном; 
• Подносилац захтјева је дана 27.05.2015. године противној страни поднио приговор у вези са обрачуном неовлаштене потрошње, на који му је противна страна дана 01.06.2015. године доставила Одговор на приговор број 2488-1/15, којим је одбила овај приговор као неоснован и упутила подносиоца захтјева на могућност подношења захтјева за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом.
Након разматрања достављене документације и прикупљених доказа, утврђено је да подносилац захтјева није евидентиран као крајњи купац у евиденцијама противне стране, нити је подносио захтјев за издавање електроенергетске сагласности, а са противном страном није закључивао уговоре о прикључењу и снабдијевању електричном енергијом. Овлаштени радници прoтивне стране су дана 05.05.2015. године извршили контролу објекта подносиоца захтјева у мјесту Корај, Општина Лопаре, када је утврђено да је мјерно разводни ормар са бројилом и осигурачем, постављен на стуб нисконапонске мреже неовлаштено прикључен на електродистрибутивну мрежу. Неовлашћено прикључење објекта подносиоца на дистрибутивну мрежу извршено је са два типа проводника и то:
• Прикључни вод (од мјеста неовлашћеног прикључења до главног осигурача) је изведен самоносивим кабловским снопом (СКС) ХОО-А 2х16 mm2, те
• главни вод (вод од главног осигурача до бројила електричне енергије) је изведен каблом ПГП 2х6 mm2. 
Затечено стање на лицу мјеста је констатовано Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 05-05/015 од 05.05.2015. године и Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 81 од 05.05.2015. године. С обзиром на овако утврђено стање на лицу мјеста које је записнички констатовано, противна страна је имала основ да изврши обрачун неовлаштене потрошње, јер се ради о виду неовлаштене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, којим је прописано да се под неовлаштеном потрошњом подразумијева самовољно прикључење објеката на дистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности и/или уговора о прикључењу, уговора о снабдијевању и уговора о приступу или самовољног прикључења на дистрибутивну мрежу након искључења електричне енергије, због разлога наведених у члану 97. Општих услова. Такође, одредбом члана 44. став 1. Општих услова је прописано да се неовлаштеним прикључком сматра било које прикључење објекта крајњег купца на електродистрибутивну мрежу које не изводи дистрибутер у складу са уговором о прикључењу, па су неосноване тврдње подносиоца захтјева да се не ради о неовлаштеном прикључењу објекта и да се због тога не може обрачунати неовлашћено утрошена електрична енергија. Имајући у виду наведену одредбу Општих услова, те чињеницу да је подносилац захтјева неовлаштено извршио прикључење на електродистрибутивну мрежу, он је на основу члана 44. став 3. Општих услова дужан да плати трошкове неовлаштено преузете електричне енергије. Према томе, противна страна је у овом случају имала основ да подносиоцу захтјева изврши обрачун неовлаштене потрошње, у складу са својим овлаштењем из одредби члана 5. тачка в) и члана 92. став 5. Општих услова. 
Потребно је указати и да се обрачун неовлаштене потрошње сачињава у складу са одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Такође, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, прописано је да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. Имајућу у виду наведене прописе, јасно је да се обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије сачињава у складу са одредбама тих прописима, па је неоснована и тврдња подносиоца захтјева да је требало узети у обзир потрошњу електричне енергије која је очитана на бројилу приликом утврђивања неовлаштене потрошње.
Што се тиче навода подносиоца захтјева да он није предузимао неовлаштене радње, односно да он није поставио неовлаштени прикључак, те да су те радње предузимали запослени противне стране, потребно је истаћи да исти нису битни за сачињавање обрачуна неовлаштене потрошње и нису се могли прихватити, будући да је обрачун неовлаштене потрошње извршен, због предузимања неовлаштених радњи и неовлаштеног прикључења објекта који се налази на посједу подносиоца захтјева. Такође, потребно је указати да што се тиче утврђивања чињенице ко је предузимао недозвољене радње на мјерном уређају, то може бити релавантно у поступку утврђивања кривичне одговорности. Треба истаћи и да не постоји налог противне стране издат својим запосленим за предузимање било којих радњи на прикључењу објекта подносиоца захтјева, а сам подносилац захтјева није доставио ниједан доказ и указао на било који документ којим се може потврдити да је противна страна предузимала било какве радње на прикључењу његовог објекта по његовом захтјеву. 
Противна страна је након утврђивања неовлаштене потрошње електричне енергије, на основу одредбе члана 81. алинеја 3. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка а) Општих услова, дана 05.05.2015. године без претходног упозорења извршила обуставу испоруке електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, што је констатовано Записник о извршеном искључењу крајњег купца по налогу број 81 од 05.05.2015. године. Такође, исти дан противна страна је, у циљу онемогућавања даљег неовлаштеног трошења електричне енергије, извршила пломбирање затеченог бројила број 3188, о чему је сачињена Изјава о пломбирању број 06-05-015 од 05.05.2015. године.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Противна страна је након утврђивања неовлаштене потрошње, дана 11.05.2015. године, сачинила обрачун неовлаштене потрошње у износу од 3.789,64 КМ и на исти износ подносиоцу захтјева дана 19.05.2015. године испоставила Рачун број 9000016404. С обзиром на вид неовлаштене потрошње обрачунска снага се утврђује примјеном члана 91. став 2. тачка а) подтачка 1) Општих услова, односно множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлаштена потршња са нoминалним напоном. Противна страна је приликом утврђивања обрачунске снаге за обрачун неовлаштене потрошње примјенила дозвољено струјно оптерећење проводника 2х16 mm2. Међутим, у овом случају је неовлаштено прикључење извршено са два проводника и то од стуба до главног осигурача водом СКС 2х16 mm2 и од главног осигурача до бројила водом 2х6 mm2. Како је неовлаштена потрошња извршена преко два проводника, која чине вод преко кога је неовлаштено трошена електрична енергија, те како је неовлаштено трошње електричне енергије било ограничено дозвољеним струјним оптерећењем проводника 2х6 mm2, то је за обрачун неовлаштено преузете електричне енергије требало узети дозвољено струјно оптерећење овог проводника. Према томе, умјесто обрачуна утрошене електричне енергије од 19.05.2015. године у износу од 3.789,64 КМ, потребно је сачинити нови обрачун неовлаштене потрошње, те том приликом за утврђивање обрачунске снаге примјенити дозвољено струјно оптерећење проводника ПГП 2х6 mm2, па је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 
Потребно је указати и да је подносилац захтјева у циљу прикључења свог објекта на електродистрибутивну мрежу у складу са прописима, дужан надлежном дистрибутеру поднијети захтјев за издавање електроенергетске сагласности за свој објекат, како је то прописано одредбама члана 72. Закона о електричној енергијии и члана 14. Општих услова. Након прибављања ове сагласности, подносилац захтјева је обавезан да са противном страном закључи уговор о прикључењу, као и уговор о снабдијевању електричном енергијом, у циљу обезбијеђивања испоруке електричне енергије. Према томе, уколико подносилац поднесе захтјев за издавање електроенергетске сагласности, противна страна ће га поучити у смислу наведених одредби, како би остварио право на прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник
Владислав Владичић