Skip to Content

Рјешење: "Феникс - Мета" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 Број: 01-463-8/15/Р-03-45
Датум: 29.01.2016. 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу „Феникс-Мета“ из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 29.01.2016. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу „Феникс-Мета“ из Бање Луке од 07.09.2015. године којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње број 50/15 од 24.07.2015. године и износу од 1.164,22 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85012607 у пословном простору на адреси Булевар Војводе Степе Степановића број 53, у Бањој Луци, као неоснован. 
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Друштво са ограниченом одговорношћу „Феникс-Мета“ из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85012607 у пословном простору на адреси Булевар Војводе Степе Степановића број 53. Подносилац захтјева не спори да је, након обуставе испоруке електричне енергије због дуга за утрошену електричну енергију, самовољно прикључио електричну енергију у пословном простору, али се жали на висину обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 1.164,22 КМ. Као разлог за наведено самоукључење подносилац наводи осјетљивост материјала за његову дјелатност који се морају чувати у фрижидеру и не могу бити више од једног сата без расхладе.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 30.10.2015. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се приговор подносиоца односи на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85012607 у износу од 1.164,22 КМ због самовољног прикључења на електродистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста због дуга. Противна страна даље наводи да је дана 19.05.2015. године, због дуга по основу утрошене електричне енергије који је износио 330,23 КМ, извршила искључење на бројилу, у складу са пословном политиком. Дана 02.06.2015. године подносилац захтјева је уплатио 70,00 КМ на рачун за електричну енергију, а у мјесецу априлу и мају 2015. године нису вршене уплате за утрошену електричну енергију. Дана 30.06.2015. године са подносиоцем захтјева је закључен Уговор о снабдијевању електричном енергијом на овом мјерном мјесту. Након тога, а на основу налога за рад број 1001730, извршена је контрола мјерног мјеста дана 08.07.2015. године када је сачињен записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/001184 у коме је констатовано да је потрошач извршио самоукључење, односно покидао службену пломбу са бројила које се налази на фасади објекта и напаја пословни простор „Козметички салон Ацика“ и описан начин на који је остварена неовлашћена потрошња. На лице мјеста изашла је полиција и сачинила службену забиљешку, а бројило је поново искључено и пломбирано. Противна страна даље наводи да је истог дана подносилац уплатио 100,00 КМ, те му је, на основу Налога број 1008102, мјерно мејсто поново прикључено на електродистрибутивну мрежу, о чему је сачињен Записник. На основу записника о неовлашћеној потрошњи противна страна је сачинила и подносиоцу захтјева доставила обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на износ од 1.164,22 КМ, примјеном одредби члана 89-92. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, за период од дана када је обустављена испорука електричне енергије па до дана када је утврђена неовлашћена потрошња тј. од 20.05.2015. – 08.07.2105. године. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 118. редовној сједници одржаној 26. 11.2015. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року није било коментара странака на наведене акте. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев подносиоца од 07.09.2015. године, изјашњења противне стране од 30.10.2015. године, Налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга број: 995919 од 08.05.2015. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/001184 од 08.07.2015. године, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 50/15 на износ од 1.164,22 КМ, записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0143290 од 08.07.2015. године, енергетску и финансијску картицу, финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате, те Уговор о снабдијевању електричном енергијом на овом мјерном мјесту.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
- у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту ЕД број 85012607, на адреси Булевар Војводе Степе Степановића број 53 у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, III тарифна група, регистрован je д.о.о. „Феникс-Мета“, почев од 01.06.2007. године;
- мјерно мјесто је доступно за очитање, налази се на фасади објекта и редовно се очитава, те испостављају рачуни за утрошену електричну енергију; 
- дана 19.05.2015. године на мјерном мјесту подносиоца на основу Налога број 995919 за обуставу испоруке електричне енергије извршено је искључење због дуга у износу од 330,23 КМ;
- дана 08.07.2015. године сачињен је Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије због самовољног прикључење на бројилу, те је, уз присуство полиције, бројило поново искључено и пломбирано пломбом број 267360; 
- противна страна је сачинила обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 50/15 на износ од 1.164,22 КМ;
- мјерно мејсто подносиоца је поново прикључено на електродистрибутивну мрежу дана 08.07.2015. године на основу Налога број 1008102.
На основу наведених чињеница неспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, на начин да је извршено самовољно прикључење на дистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста због дуга по основу утрошене електричне енергије. 
С обзиром да се у овом случају ради о виду неовлашћене потрошње која је изведена самовољним прикључењем објекта на дистрибутивну мрежу након искључења. те да се ради о купцу из категорије остала потрошња на ниском напону, обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије је сачињен примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка 4. Општих услова и одредбе члана 92. став 2. тачка б) подтачка 1) Општих услова. Количина неовлашћено утрошене активне енергије утврђена је као производ одговарајуће обрачунске снаге од 21,39 kW, а која је добијена множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника од 31 А са номиналним напоном и броја радних дана и броја часова у периоду неовлашћене потрошње – 37 радних дана љети за једносмјенско радно вријеме од осам часова. Примјењујући напријед наведене одредбе Општих услова, противна страна је дана 24.07.2015. године извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију у укупном износу од 1.164,22 КМ. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова који су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са наведеним одредбама Општих услова, релевантна чињеница је да је на овом мјерном мјесту извршено самовољно прикључење. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се уствари утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. У овом случају количина неовлашћено преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби члана 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Противна страна је на основу одредбе члана 90. став 1. Општих услова, утврдила период за обрачун неовлашћене потрошње у трајању од 19.05.2015. године, када је обустављена испорука електричне енегије, па до 08.07.2015. године, када је записнички утврђено постојање неовлашћене потрошње. 
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 1.164,22 КМ неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник 

Владислав Владичић