Skip to Content

Рјешење: Матић Душанка, Шековићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-405-9/15/Р-03-43
Датум: 29.01.2016. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Матић Душанке из Шековића, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници, одржаној 29.01.2016. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Матић Душанке из Шековића од 21.07.2015. године којим оспорава постојање неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ИД број:0044033100013000 у стамбеном објекту у мјесту Јаковице, Општина Шековићи, као неоснован.
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница да сачини нови обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ИД број 0044033100013000, и то за период од 12.02.2015-27.04.2015. године. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Захтјевом, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен 21.07.2015. године, Матић Душанка из Шековића, насеље Јаковице, (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула је поступак рјешавања спора против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница (у даљем тексту: противна страна), у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ИД број 0044033100013000. Наиме, подносилац захтјева наводи да су радници противне стране дана 27.04.2015. године, приликом контроле његовог мјерног мјеста, открили постојање неовлашћене потрошње електричне енергије преко склопке која је била на тавану, што је констатовано у записнику који је потписао подносилац захтјева, а да му при том није појашњен садржај записника. Поред наведеног подносилац истиче да је противној страни поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње у износу од 3.536,66 КМ у коме је поред осталог навео да је склопка постављена у вријеме када је штендер био на кући и кориштен умјесто осигурача, те да је била доступна радницима противне стране. Подносилац захтјева даље наводи да није способан да хода по тавану и пребацује склопке, како због здравственог стања тако и због година и да редовно плаћа рачуне за утрошену електричну енергију. Због свега наведеног подносилац сматра да му је неосновано наметнута обавеза плаћања накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију и тражи од Регулаторне комисије да сторнира наведени обрачун неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила противној страни ради изјашњења о истом и достављања расположиве документације, која је значајна за одлучивање о овом захтјеву. У изјашњењу противне стране, које је Регулаторној комисији достављено дана 11.09.2015. године је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у евиденцијима противне стране, на мјeрном мјесту ИД број 0044033100013000, у категорији потрошње ''Домаћинства'', почев од 01.10.2001. године. Наведени мјерни уређај је лоциран у унутрашњости објекта, али се и поред те чињенице редовно очитава на крају сваког обрачунског периода. Сходно томе подносиоцу су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију које је уредно измиривао и није оспоравао путем приговора. На овом мјерном мјесту је дана 12.02.2015. године извршена замјена мјерног уређаја број: 79218031, типа Т27CDV, произвођача ''Искра'' коме је истекао рок важења верификационог жига у 2014. години. Том приликом је на ово мјерно мјесто постављен мјерни уређај број 254230 типа ТЕ3d4R, произвођача „ЕИ-Ниш“ са роком важења верификационог жига до 2022. године. Ванредном контролом обављеном дана 27.04.2015. године чланови контролног тима противне стране открили су постојање неовлашћене потрошње електричне енергије на овом мјерном мјесту, о чему је сачињен Записник број 01/15. У Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње констатовано је да је на главне осигураче снаге 3 x 35А, који се налазе у таванском простору објекта, а прије мјерног уређаја, спојен кабал 5x4 mm2 преко кога је електричном енергијом напојена гребенаста склопка називне снаге 63А. Са ове склопке је даље, каблом истог пресјека, електрична енергија разведена до табле на спрату објекта, као и на разводну таблу у приземљу куће. Том приликом је такође утврђено да је пресјек главног вода у објекту 5x6 mm2. Даљом провјером пронађене гребенасте склопке је утврђено да у ситуацији када је иста у положају „1“ електрична енергија не протиче кроз мјерни уређај, односно мјерни уређај не региструје потрошњу у објекту. Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, а сачињене записнике су потписали овлаштени радници противне стране, подносилац захтјева и припадници МУП-а РС. Подносилац захтјева није оспоравао утврђено чињенично стање нити је имао примједби на рад и понашање чланова контролног тима.
Након обављене контроле мјерно мјесто подносиоца је дана 28.04.2015. године искључено са дистрибутивне мреже због преузимања електричне енергије без мјерних усређаја или мимо њих и бројило је поново пломбирано, у складу са одредбом члана 97. став 1. тачка з) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12).
Противна страна даље наводи да је на основу утврђеног чињеничног стања сачињен обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију на основу одредби члана 89. став 1. тачка в) Општих услова којом је прописано да се под неовлашћеном потрошњом електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Из сачињених записника се јасно види да је на дијелу прикључка прије мјерног уређаја извршено неовлашћено прикључење на главне осигураче проводника ПГП 5x4 mm2 преко гребенасте склопке, у циљу омогућавања потрошње електричне енергије без њеног евидентирања на мјерном уређају. Наведеним радњама је омогућено да се, манипулацијом са гребенастом склопком, унутрашња инсталација комплетног објекта одвоји од главног прикључног вода и напаја електричном енергијом преко спорног проводника. 
Код утврђивања износа обрачунске снаге примијењене су одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова па је иста добијена као производ називног дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња са номиналним напоном, па је иста обрачуната у износу од 21,45 kW. Период за обрачун неовлашћене потрошње одређен је на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова, односно у трајању од годину (365) дана. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је, у складу са одредбом члана 91. став 2. тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, добијена множењем наведене обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова. На тако утврђену количину неовлашћено утрошене електричне енергије су примијењене цијене прописане одредбом члана 92. став 2. тачка а) Општих услова те је обрачун извршен по тарифном ставу за тарифну групу купаца из категорије потрошње домаћинства код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом. На тај начин подносилац је задужен за укупан износ од 3.536,66 КМ на који износ је сачињен и рачун број 9000017117 од 27.05.2015. године. Подносилац је дана 05.06.2015. године поднио приговор на рачун за неовлашћену потрошњу којим оспорава постојање неовлашћене потрошње. Након анализе навода из приговора Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца противне стране је сачинило одговор број 2681-1/15 од 16.06.2015. године којим је приговор подносиоца одбијен као неоснован у дијелу који се односи на постојање неовлашћене потрошње електричне енергије, а у дијелу који се односи на период обрачуна ово одјељење је дало приједлог надлежној служби за корекцију износа накнаде по основу неовлашћено утрошене електричне енергије. Овај приједлог се заснива на обрачуну накнаде за неовлашћену потрошњу у краћем временском периоду, односно да се као почетак неовлашћене потрошње узме датум замјене мјерног уређаја јер се сматра да је том приликом извршен контролни преглед мјерног мјеста у смислу одредбе члана 90. став 2. Општих услова. Надлежна служба противне стране није сачинила нови обрачун, а подносилац је о свему наведеном упознат путем одговора на приговор који садржи и правну поуку. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 115. редовној сједници, одржаној 16.10.2015. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коменатаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешења у којима је поновио наводе из захтјева тако да се, у основи, у коментарима не износе нове чињенице и докази на којима би се заснивала другачија одлука у овом спору. Наиме, подносилац наводи да није извршио ни једну радњу којом би проузроковао неовлашћену потрошњу, да је као крајњи купац све своје обавезе извршавао коректно, те стога је предлагао и даље сматра да би на лице мјеста требала изаћи непристрасна комисија која би утврдила право стање на мјерном мјесту. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију: захтјев подносиоца од 21.07.2015. године, изјашњење противне стране од 11.09.2015. године, записникe о контролном прегледу мјерног мјеста од 12.02.2015. године и 27.04.2015. године, изјаву о пломбирању бр.1/15 и потврду о замјени бројила бр.1/15, записник о утврђивању неовлашћене потрошње број: 01/15 од 27.04.2015. године, обрачун нерегистроване енергије број 689/15-ДЕ од 19.05.2015. године, рачун број 9000017117 од 27.05.2015. године, приговор на рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 05.06.2015. године, одговор на приговор број 2681-1/15 од 16.06.2015. године, енергетску и финансијску картицу, те финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате.
На основу увида у приложену документацију странака и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, утврђене су сљедеће чињенице:
- подносилац захтјева је дана 01.10.2001. године евидентиран као крајњи купац електричне енергије код противне стране на мјерном мјесту ИД број 0044033100013000, које се налази у Шековићима, у Насељу Јаковице, у категорији потрошње „Домаћинства“, 1. тарифна група;
- на овом мјерном мјесту је дана 12.02.2015. године извршена замјена мјерног уређаја и тада је постављен мјерни уређај број 254230 типа ТЕ3d4R, произвођача „Еи-Ниш“ са роком важења верификационог жига до 2022.;
- ванредном контролом овог мјерног мјеста обављеном дана 27.04.2015. утврђено је да је на главне осигураче снаге 3 x 35А, који се налазе у таванском простору објекта, а прије мјерног уређаја, спојен кабал 5x4 mm2 преко кога је електричном енергијом напојена гребенаста склопка називне снаге 63А. Са ове склопке је даље, каблом истог пресјека, електрична енергија разведена до табле на спрату објекта, као и на разводну таблу у приземљу куће. Том приликом је такође утврђено да је пресјек главног вода у објекту 5x6 mm2;
- противна страна је дана 19.05.2015. године сачинила Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију број 689/15-ДЕ у укупном износу од 3.536,66 КМ; 
- период за обрачун неовлашћене потрошње је одређен у трајању од годину дана;
- подносиоцу захтјева је достављен рачун број 9000017117 од 27.05.2015. године о укупном задужењу од 3.536,66 КМ; 
- дана 05.06.2015. године подносилац захтјева је поднио приговор на наведени рачун противној страни, у писаној форми; 
- противна страна је актом број 2681-1/15 од 16.06.2015. године доставила одговор подносиоцу у коме је уз образложење и правну поуку констатовала да је приговор неоснован. 
На основу увида у достављену документацију у овом поступку, а посебно записнике о замјени мјерног уређаја и записник о контроли мјерног мјеста, утврђено је да је на мјерном мјесту ИД број 0044033100013000, које се налази у Шековићима, у Насељу Јаковице, на коме се подносилац води као крајњи купац, неовлаштено преузимана електрична енергија, јер је онемогућено правилно регистровање електричне енергије, будући да је електрична енергија преузимана са електродистрибутивне мреже мимо мјерног уређаја, што представља неовлаштену потрошњу електричне енергије у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. На основу Записника о утврђивању неовлашћене потрошње, утврђено је да је на овом мјерном мјесту на главне осигураче снаге 3 x 35А, који се налазе у таванском простору објекта, а прије мјерног уређаја, спојен кабал 5x4 mm2 преко кога је електричном енергијом напојена гребенаста склопка називне снаге 63А. Са ове склопке је даље, каблом истог пресјека, електрична енергија разведена до табле на спрату објекта, као и на разводну таблу у приземљу куће. Том приликом је такође утврђено да је пресјек главног вода у објекту 5x6 mm2. Провјером гребенасте склопке је утврђено, да се склопка налзи у положају „1“ електрична енергија не протиче кроз мјерни уређај, односно мјерни уређај не региструје потрошњу у објекту. Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, а сачињене записнике су потписали оваштени радници противне стране, подносилац захтјева и припадници МУП-а РС.
На основу утврђених чињеница и наведених одредби Општих услова утврђено је да је захтјев подносиоца, којим оспорава постојање новлашћене потрошње на овом мјерном мјесту, неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Противна страна је сачинила обрачун неовлаштене потрошње на овом мјерном мјесту на начин да је обрачунску снагу утврдила у складу са чланом 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона, па је иста обрачуната у износу од 21,45 kW, а количину неовлашћено утрошене активне енергије утврдила примјеном члана 91. став 2 тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, односно као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова.
Приликом сачињавања обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије правилно је утврђена обрачунска снага и количина неовлашћено утрошене електричне енергије, али је погрешно одређен период неовлашћене потрошње електричне енергије. Противна страна је одредила период неовлашћене потрошње у трајању од годину дана на основу одредбе члан 90. став 3. Општих услова. Међутим, приликом утврђивања периода противна страна није узела у обзир чињеницу да је посљедњи преглед мјерног мјеста подносиоца извршен дана 12.02.2015. године приликом замјене мјерног уређаја, када није утврђено постојање неовлашћене потрошње. Одредбом члана 90. става (2) Општих услова је прописано да уколико се не може утврдити почетак једне или више неовлашћених радњи, сматра се да је неовлашћена потрошња трајала од дана последњег прегледа дијела прикључка, односно мјерног мјеста на којем је извршена радња којом је омогућена неовлашћена потрошња електричне енергије. На основу ове одредбе период неовлашћене потрошње је требало одредити од посљедње контроле прикључка и мјерног мјеста на којем су предузете неовлашћене радње до момента откривања неовлашћене потрошње, односно од 12.02.2015-27.04.2015. године. Због тога је тачком 2. диспозитива овог рјешења наложено противној страни да сачини нови обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ИД број 0044033100013000 у наведеном периоду. 
У овом случају је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца, омогућено напајање електричном енергијом једног дијела објекта подносиоца без њеног регистровања на мјерном уређају, односно мимо мјерног уређаја. Због тога се није могао прихватити навод подносиоца да га је противна страна неосновано задужила за обрачун накнаде неовлашћено утрошене електричне енергије. Такође се није могао прихватити навод подносиоца да он није одговоран за утврђено чињенично стање односно да није извршио ни једну радњу којом би проузроковао неовлашћену потрошњу. Међутим, за одлучивање о захтјеву подносиоца није релевантна чињеница, које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Утврђивање одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту се утврђује у кривичном поступку пред надлежним судом, будући да се онемогућавањем правилног регистровања електричне енергије које је вршено мимо мјерног уређаја стичу обиљежја посебних кривичних дјела, која се гоне по службеној дужности. Обрачун накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Између осталог, наведеном одредбом Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију. Oбрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се у ствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да електрична енергија није измјерена усљед предузимања неовлашћених радњи на мјерном мјесту. Све наведене чињенице јасно указују да је на мјерном мјесту, подносиоца захтјева неовлашћено преузимана електрична енергија, јер је омогућена потрошња електричне енергије мимо мјерног уређаја у смислу одредбе члана 89. став (1) тачка в) Општих услова. Како у овом случају преузета електрична енергија није правилно измјерена усљед предузимања неовлаштених радњи на мјерном мјесту, количина преузете електричне енергије је утврђена у складу са прописима, односно на основу одредбе члана 91. и 92. Општих услова у форми обрачуна неовлаштено преузете електричне енергије. 
С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 2. диспозитива рјешења одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић