Skip to Content

Рјешење: Благојевић - Абулнар Невенка, Источно Сарајево

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-453-11/15/Р-03-48
Датум: 29.01.2016.


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Благојевић Абулнар Невенке из Источног Сарајева, заступане по пуномоћнику Благојевић Васу из Фоче, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, РЈ Источно Сарајево у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаној 29.01.2016. године, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Благојевић Абулнар Невенке из Источног Сарајева од 29.08.2015. године, којим оспорава извршену корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 797,71 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 10012171, које се налази у објекту у улици Војводе Радомира Путника број 3 у Источном Сарајеву, те СЕ НАЛАЖЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, РЈ Источно Сарајево да ову корекцију обрачуна стави ван снаге. 
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 01.09.2015. године захтјев за рјешавање спора Благојевић Абулнар Невенке из Источног Сарајева oд 29.08.2015. године, заступане по пуномоћнику Благојевић Васу из Фоче (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, РЈ Источно Сарајево (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије. У захтјеву је приговорено на извршену корекцију обрачуна електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, које се налази у стану у улици Војводе Радомира Путника број 3 у Источном Сарајеву. Подносилац захтјева је навео да је корекција обрачуна утрошене електричне енегрије извршена након баждарења бројила на овом мјерном мјесту, о чему он није био обавијештен и о чему није добио одговарајућу документацију. С обзиром да сматра да баждарење бројила није извршено на легалан начин, а на основу кога је касније извршена корекција обрачуна електричне енергије, подносилац захтјева је поднио захтјев за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом.
Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила противној страни ради изјашњења, а које је противна страна доставила дана 05.10.2015. године. У изјашњењу противне стране се наводи да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту у категорији потрошње „домаћинство“ под наплатним бројем број 10012171, а које се налази у стану у улици Војводе Радомира Путника број 3 у Источном Сарајеву. Противна страна наводи да је дана 24.10.2014. године на овом мјерном мјесту извршена замјена бројила број 103066, које је прослијеђено у баждарницу ради контроле, а постављено је ново бројило број 137415. Након обављеног баждарења бројила које је обавила противна страна, констатовано је да је бројило број 103066 неисправно, те да је потребно извршити корекцију обрачуна утрошене електричне енегрије процјеном. Даље се наводи да је корекција обрачуна утрошене електричне енегрије у износу од 797,71 КМ извршена за период новембар 2013. – октобар 2014. године, на начин да је за корекцију обрачуна узета просјечна потрошња електричне енергије регистрована на новом постављеном бројилу у периоду новембар 2014. – јануар 2015. године од ВТ 326 kW и МТ 356 kW. У изјашњењу је наведено да је подносилац захтјева о извршеној корекцији обрачуна електричне енергије обавијештен дана 06.05.2015. године. Такође, истакнуто је да у објекту борави подстанар који је спријечавао искључење електричне енергије, те да је након плаћања неспорног дијела дуга у износу од 557,33 КМ, дана 28.08.2015. године извршено укључење електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева.
Дана 09.11.2015. године противна страна је на тражење Регулаторне комисије доставила додатно изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је навела да је корекција обрачуна утрошене електричне енегрије извршена по налогу одјељења баждарнице по којем корекцију обрачуна треба урадити процјеном, јер је утврђен „прекид електричне везе на штампаној плочи“ и то везе од улаза на клемберт па до напонског моста „С“ фазе. Још једном је истакнуто да је за корекцију узета просјечна потрошња регистрована у периоду новембар 2014. године – јануар 2015. године. Такође, противна страна је навела да баждарењу бројила није присуствовао крајњи купац, као ни овлаштена лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске, јер контролу бројила није захтијевао крајњи купац, већ овлаштена лица противна стране. У прилогу овог дописа противна страна је доставила и протокол о испитивању бројила.
Након разматрања свих прикупљених доказа у овом поступку, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на ту чињеницу, Регулаторна комисија је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и истовремено је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам дана доставе коментара на наведене акте. Поред тога, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављеном року противна страна је доставила коментаре у којима је навела да се не слаже са утврђеним нацртом рјешења, јер сматра да се ради о очигледној неисправности бројила, која се могла утврдити само визуелним прегледом бројила, а не испитивањем на систему за испитивање тачности бројила. У прилогу својих коментара противна страна је доставила и фотогафију бројила.
Приликом рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке доставиле: Захтјев подносиоца од 29.08.2015. године, Изјашњење противне стране број 03-6743/15 од 01.10.2015. године, Додатно изјашњење противна стране број 03-7683715 од 04.11.2015. године, Рјешење о сталној енергетској сагласности број 107/VII-08-B од 17.07.2008. године, Уговор о прикључењу број 107/VII-08-B од 17.07.2008. године, Уговор о снабдијевању број 107/VII-08-B од 17.07.2008. године, Пријаву потрошача електричне енегрије од 12.08.2008. године, Записник о замјени обрачунског бројила број ОБ7-60/02-02 од 24.10.2014. године, Записник о контроли уређаја број 02/01/15 од 13.01.2015. године са протоколом о испитивању од 31.12.2014. године, Извјештај о обављеној ванредној контроли број 02/01/15 од 13.01.2015. године, Акт противне стране број 18/02/2015 од 06.02.2015. године, Одговор на приговор број 03-4063/15 од 09.06.2015. године, Пуномоћ број ОПУ: 226/2015 од 06.07.2015. године, Потврду о отправку оригинала број ОПУ: 226/2015 од 06.07.2015. године, Енергетску картицу ЕД број 10012171, Картицу потрошача број 10012171, Налоге за искључење са записницима о извршеном искључењу (од 22.10.2014. године, 18.02.2015. године, 23.03.2015. године, 01.04.2015. године, 21.04.2015. године, 28.04.2015. године, 14.05.2015. године, 18.06.2015. године и 23.07.2015. године), Налог за укључење од 24.10.2014. године, Налог за укључење електричне енегрије број 3486564 од 23.04.2015. године, Налог за укључење електричне енегрије број 3555088 од 31.07.2015. године и копију уплатнице на износ 557,33 КМ од 28.08.2015. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране oд 12.08.2008. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство", на мјерном мјесту ЕД број 10012171, које се налази у објекту у улици Војводе Радомира Путника број 3 у Источном Сарајеву;
• Дана 24.10.2014. године извршена је замјена бројила број 103066 и када је постављено бројило број 137415, о чему је сачињен Записник о замјени обрачунског бројила број ОБ 7-60/02-02 од 24.10.2014. године и којим је констатовано да једна фаза бројила није показивала утрошак електричне енергије;
• Противна страна је дана 31.12.2014. године извршила контролу бројила број 103066, а дана 13.01.2015. године сачињен је Извјештај о обављеној ванредној контроли број 02/01/15 и Записник о контроли уређаја број 02/01/15, којим је констатовано да контролисано бројило није исправно, те „да нема пролаза напона од клемберта до напонске гране „С“ фазе“; 
• Протоколом о испитивању од 31.12.2014. године, који је саставни дио Записника о контроли уређаја број 02/01/15 од 13.01.2015. године, констатовано је да је бројило број 103066 у класи тачности по свим испитним тачкама;
• Контроли бројила број 103066 од 31.12.2014. године, које је обављено у баждарници противне стране, није присуствовао подносилац захтјева и овлаштена лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске;
• Дана 05.02.2015. године извршена је корекција обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева у износу од 797,71 КМ о чему је противна страна обавијестила подносиоца захтјева дописом од 06.02.2015. године;
• Противна страна је у више наврата подносиоцу захтјева достављала обавјештење о искључењу, а дана 28.04.2015. године извршила и искључење мјерног мјеста подносиоца захтјева;
• Дана 28.08.2015. године противна страна је укључила мјерно мјесто подносиоца захтјева након што је он уплатио неспорни дио дуга за електричну енергију у износу од 557,33 КМ. 
Из достављене документације је утврђено, да је противна страна због сумње у исправност мјерења електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 10012171, које се налази у објекту у улици Војводе Радомира Путника број 3 у Источном Сарајеву, дана 24.10.2014. године извршила замјену бројила 103066, када је постављено бројило број 137415. О извршеној замјени бројила сачињен је Записник о замјени обрачунског бројила број ОБ 7-60/02-02 од 24.10.2014. године, којим је констатовано да једна фаза бројила не показује утрошак електричне енергије. Такође, утврђено је да је противна страна дана 31.12.2014. године извршила ванредну контролу бројила број 103066, те да је дана 13.01.2015. године сачинила Извјештај о обављеној ванредној контроли број 02/01/15 и Записник о контроли уређаја број 02/01/15, којим је констатовано да контролисано бројило није исправно, те „да нема пролаза напона од клемберта до напонске гране „С“ фазе“. Противна страна је узимајући у обзир наведени извјештај и записник о контроли уређаја, дана 05.02.2015. године извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, тако да је подносиоца захтјева задужила за износ од 797,71 КМ. Корекцију обрачуна утрошене електричне енергије противна страна је извршила на начин да је за период новембар 2013. – октобар 2014. године задужила подносиоца захтјева за просјечну потрошњу електричне енергије која је регистрована на новопостављеном бројилу број 137415, од чега је умањена већ фактурисана електрична енергија за мјесеце на које се односи корекција обрачуна електричне енергије. О извршеној корекцији обрачуна електричне енергије, противна страна је обавијестила крајњег купца дописом број 18/02/2015 од 06.05.2015. године. Међутим, у овом случају противна страна на основу достављених доказа није могла да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије. Наиме, из Протокола о испитивању бројила број 103066 од 31.12.2014. године, који је саставни дио Записника о контроли уређаја број 02/01/15, а који је противна страна доставила у додатном изјашњењу, утврђено је да је бројилo број 103066 у класи тачности по свим испитним тачкама, односно да бројило исправно мјери утрошену електричну енергију. С обзиром да су резултати ванредне контроле бројила број 103066 приказани у табеларном прегледу протокола о испитивању, који указују на исправност мјерења и закључак наведен у Записнику о контроли уређаја 02/01/15 и Извјештају о обављеној ванредној контроли 02/01/15 да је бројило неисправно, међусобно противрјечни и супротни, противна страна на основу извршене ванредне контроле бројила није могла извршити корекцију обрачуна. Према томе, овако сачињена документација након ванредне контроле бројила не може представљати доказ о неисправности контролисаног бројила, нити се на основу исте може вршити корекција обрачуна утрошене електричне енергије. Поред тога, противна страна је у свом изјашњењу навела да контроли бројила није присуствовао крајњи купац и овлаштена лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске. С тим у вези, потребно је указати да противна страна није поступила у складу са одредбом члана 76. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске", број 90/12), којим је прописано да крајњи купац има право да присуствује баждарењу мјерних уређаја, а дистрибутер је дужан да га обавијести о датуму и времену баждарењу. Такође, Републички завод за стандардизацију и метрологију Републике Српске је Рјешењем о испуњености услова за преглед мјерила број 05/3.00/393-02-05/13 од 06.06.2013. године, које је донио на основу одредбе члана 13. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02 и 100/11) издао увјерење противној страни да у својим просторијама може вршити преглед бројила. Тачком 2. овог рјешења је утврђено да преглед бројила врши подручна јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске. Како је противна страна у свом изјашњењу навела да контроли бројила нису присуствовала овлаштена лица наведеног завода, то представља још један разлог због чега се не могу прихватити резултати тако обављене контроле бројила и на основу које се није могла вршити корекција обрачуна утрошене електричне енергије. Tакође, неосновани су коментари противне стране да се неисправност бројила и грешка у мјерењу није могла утврдити испитивањем на систему за испитивање тачности бројила, односно баждарењем бројила, већ визуелним прегледом. Одредбом члана 79. став 2. Општих услова, јасно је прописано да се корекција обрачуна електричне енергије врши када се баждарењем бројила утврди грешка у мјерењу електричне енергије, а не визуелним прегледом како то наводи противна страна, па се и наведени коментар на нацрт рјешења није могао прихватити. 
Имајући у виду напријед наведено, а посебно чињеницу да су резултати обављене контроле бројила противријечни, те да сама контроли није извршена у складу са прописима, неопходно је извршену корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 797,71 КМ ставити ван снаге, па је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, а ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник
Владислав Владичић