Skip to Content

Рјешење: Хасановић Заим, Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-326-8/15/Р-03-36 
Датум: 29.01.2016. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Хасановић Заима из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаној 29.01.2016. године у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Хасановић Заима из Зворника од 27.05.2015. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње у износу од 2.818,36 КМ, за мјерно мјесто идентификациони број 0038532700044017, које се налази објекту у мјесту Крижевићи бб у Зворнику, као неоснован. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 01.06.2015. године захтјев за рјешавање спора Хасановић Заима из Зворника од 27.05.2015. године (у даљем тексту: подносилац захтјева) против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је навео да је на достављени обрачун неовлаштене потрошње противној страни доставио приговор, на који му је противна страна дана 08.05.2015. године доставила одговор на приговор, којим је његов приговор одбијен као неоснован. У свом захтјеву подносилац захтјева је истакао да је приликом обрачуна неовлаштене потрошње дискриминисан у односу на друге крајње купце код којих је утврђена неовлаштена потрошња, којима су, како је навео, фактурисани мањи износи по том основу.
Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила противној страни ради изјашњења, а које је противна страна доставила Регулаторној комисији дана 13.07.2015. године. У изјашњењу је наведено да је подносилац захтјева од 01.07.2002. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње „домаћинство“ 1. тарифна група, на мјерном мјесту идентификациони број 0038532700044017, које се налази у мјесту Крижевићи, Општина Зворник. Противна страна је истакла да је мјерно мјесто подносиоца захтјева лоцирано са спољне стране објекта и да је редовно очитавано, а подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију. Даље се наводи, да је дана 15.04.2015. године на основу налога за рад број 56114, извршена контрола наведеног мјерног мјеста, када је утврђено да је на главне осигураче 3х63А, спојен кабал ПГП 2,5 mm2, који је преко аутоматских осигурача 3х20А, електричном енергијом напајао подрум стамбеног објекта, односно једну монофазну и једну трофазну утичницу. Утврђено стање на лицу мјеста је записнички констатовано и записник је поред овлаштених лица противне стране, потписао и подносилац захтјева, који није имао примједби на рад контролног тима и утврђено стање. У изјашњењу је наведено, да мјерно мјесто након утврђивања неовлаштене потрошње није искључено са електродистрибутивне мреже, а бројило и осигурачи су пломбирани. Противна стана наводи да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије из члана 89. став 1 тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске" број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, те да је подносиоцу захтјева извршен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 2.818,36 КМ, за који му је достављен рачун број 9000014131 од 22.04.2015. године. Како је наведено, обрачун неовлаштене потрошње је извршен за период од годину дана, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2) Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлаштена потрошња и номиналног напона, док је укупна количина неовлаштено утрошене електричне енергије добијена као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова на основу одредби члана 92. став 2. тачка в) подтачка 1. и 2. Општих услова. Такође, на утврђену количину електричне енергије примјењене су цијене у складу са одредбом члана 92. став 2. тачка а) Општих услова, а обрачун је извршен по тарифним ставовима за тарифну групу из категорије потрошње „домаћинство“ код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом. Противна страна је указала и да је подносилац захтјева доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је дана 08.05.2015. године достављен одговор на приговор, којим је приговор одбијен као неоснован. У изјашњењу је наведено и да су неосноване тврдње подносиоца захтјева да је приликом обрачуна неовлаштене потрошње дискриминисан у односу на друге крајње купце код којих је утврђена неовлаштена потрошња. Имајући у виду наведено, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се захтјев подносиоца у вези са обрачуном неовлаштене потрошње, одбија као неоснован. 
Након разматрања свих прикупљених доказа у овом поступку, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на ту чињеницу, Регулаторна комисија је на 113. редовној сједници одржаној 02.09.2015. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и истовремено је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам дана доставе коментара на наведене акте. Поред тога, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављeном року странке нису доставиле коментаре на закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и нацрт рјешења.
Приликом рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке доставиле: Захтјев подносиоца за рјешавање спора назван „Приговор“ од 27.05.2015. године, Изјашњење противне стране (Одговор по захтјеву број 01-326-2/15 од 12.06.2015. године) број 2886-2/15 од 06.07.2015. године, Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 56114 од 15.04.2015. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 00280 од 15.04.2015. године, Обрачун нерегистроване енергије број 1544/15 од 16.04.2015. године, Рачун број 9000014131 од 22.04.2015. године, Приговор на рачун број 9000014131 од 30.04.2015. године, Допис број 2018-2/15 од 08.05.2015. године, Одговор по приговору број 2018-1/15 од 08.05.2015. године, Интерни документ противне стране „Достава података“ од 26.06.2015. године, Фотографије мјерног мјеста подносиоца захтјева, Картицу купца број 0038532700044017 и Картицу обрачуна купца број 0038532700044017. У поступку је достављена и документација у вези са обрачуном неовлаштене потрошње за мјерна мјеста крајњих купаца Матић Радомира и Шаренац Миленка.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране oд 01.07.2002. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" 1. тарифна група, на мјерном мјесту идентификациони број 0038532700044017, које се налази у објекту у мјесту Крижевићи, Општина Зворник;
• Дана 15.04.2015. године на основу налога за рад број 56114, противна страна је извршила контролу мјерног мјеста и објекта подносиоца захтјева, када је утврђено да је кабал ПГП 5х2,5 mm2 (бакар) неовлаштено прикључен прије бројила на главне осигураче 3х63А, и којим је преко аутоматских осигурача 3х20А напојен подрум куће, односно једну монофазну и једну трофазну утичницу;
• О утврђеном стању приликом контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева, сачињени су Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 56114 од 15.04.2015. године и Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 00280 од 15.04.2015. године, које је поред овлаштених лица противне стране потписао и подносилац захтјева и на ове записнике није имао примједби;
• Након утврђивања неовлаштене потрошње, мјерном мјесту подносиоца захтјева није обустављена испорука електричне енергије;
• Дана 16.04.2015. године противна страна је сачинила обрачун неовлаштено преузете електричне енергије број 1544/15 у износу од 2.818,36 КМ и дана 22.04.2015. године подносиоцу захтјева на исти износ издала Рачун број 9000014131;
• Приликом обрачуна неовлаштене потрошње противна страна је правилно примјенила одредбе чланова 89. - 92. Општих услова;
• Мјерно мјесто подносиоца захтјева је редовно очитавано и подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију;
• Подносилац захтјева је доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, а на који му је дана 08.05.2015. године противна страна доставила Одговор на приговор број 2886/15 од 06.07.2015. године, којим је приговор подносиоца одбијен као неоснован.

Након разматрања достављене документације и доказа, утврђено је да је противна страна приликом контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева број 0038532700044017, а које се налази у објекту у мјесту Крижевићи, Општина Зворник, дана 15.04.2015. године, утврдила постојање неовлаштене потрошње. Наиме, наведеном контролом објекта и мјерног мјеста, утврђено је да је кабал ПГП 5х2,5 mm2 (бакар) неовлаштено прикључен на главне осигураче 3х63А, и којим је прије бројила, а преко аутоматских осигурача 3х20А напојен подрум куће, однос једна монофазна и једна трофазна утичница. Овако утврђено стање на лицу мјеста констатовано је Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 56114 од 15.04.2015. године и Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 00280 од 15.04.2015. године. Ове записнике је поред овлаштених представника противне стране потписао и подносилац захтјева и на исте није имао примједби. С обзиром на стање утврђено на лицу мјеста и констатоване недозвољене радње, противна страна је правилно закључила да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, којом је прописано да се под неовлаштеном потрошњом електричне енергије, подразумијева и потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Након што је утврђено да се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије, противна страна је на основу овлаштења утврђених одредбама члана 5. тачка в) и члана 92. став 5. Општих услова, извршила обрачун неовлаштене потрошње у износу од 2.818,36 КМ и подносиоцу захтјева по том основу дана 22.04.2015. године издала Рачун број 9000014131. Утврђено је да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама чланова 89. - 92. Општих услова. Приликом утврђивања обрачунске снаге правилно је примјењена одредба члана 91. став 2. тачка а) Општих услова, којом је прописано да се обрачунска снага добије множењем мање вриједности номиналне струје главног осигурача или уређаја за ограничење снаге или дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлаштена потрошња са номиналним напоном, уколико је неовлаштена потрошња извршена иза осигурача, а прије мјерног уређаја. У овом случају је за утврђивање обрачунске снаге узето дозвољено струјно оптерећења проводника 5х2,5 mm2 (бакар) од 23 А, преко кога је извршена неовлаштена потрошња, као мања вриједност у односу на струју главних осигурача од 63 А. С обзиром да се у овом случају ради о крајњем купцу из категорије потрошње „домаћинство“, за утврђивање количине неовлаштено утрошене електричне енергије правилно су примјењене одредбе члана 92. став 2. тачка б) подтачка 1. и 2. Општих услова, односно за период октобар-март, као и период април-септембар, узета су четири часа дневно. На тако утврђену количину неовлаштено утрошене електричне енергије, противна страна је примјенила тарифне ставове који се примјењују за тарифну групу купаца из категорије потрошње домаћинство код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом, а на основу одредбе члана 92. став 2. тачка а) Општих услова. Што се тиче периода за обрачун неовлаштене потрошње у овом случају је узет период од годину дана, а на основу одредбе члана 90. став 2. и 3. Општих услова, јер се није могао утврдити почетак једне или више неовлаштених радњи. Такође, на овом мјерном мјесту у последњих годину дана није било контрола дистрибутера, нити је дистрибутер сачињавао записнике о контроли мјерног мјеста у смислу члана 90. став 4. Општих услова. Према томе, противна страна је приликом обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије у овом случају, правилно примјенила све релевантене одредбе Општих услова, којима се прописује начин обрачуна неовлаштене потрошње.
Из достављене документације је утврђено да противна страна, након утврђивања неовлаштене потрошње електричне енергије, није извршила обуставу испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца захтјева, иако је имала овлаштење да обустави испоруку електричне енергије без претходног упозорење или обавјештења, на основу одредбе члана 81. алинеја 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка з) Општих услова.
Имајући у виду наводе подносица захтјева из приговора упућеног противној страни, да су друга лица предузимала недозвољене радње на прикључку, потребно је указати да у овом случају то није релевантна чињеница у погледу одговорности лица које је предузело неовлаштене радње на прикључку, јер се та чињеница не утврђује у овом поступку. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлаштено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова релевантна је чињеница, да је електрична енергија у периоду који је обухваћен обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, трошена без мјерних уређаја и мимо њих, односно да је утврђено да се ради о виду неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. Потребно је указати и да се обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије сачињава у складу са одредбама Општих услова, а који су донесени на основу одредбе члана 23. алинеја 6. и члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено, који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. 
Тврдње подносиоца захтјева да му је приликом обрачуна неовлаштене потрошње фактурисан већи износ у односу на друга лица код којих је утврђена неовлаштена потрошња, чиме је он дискриминисан, нису релевантне за одлучивање у овом поступку, јер је у овом поступку утврђивана основаност и правилност обрачуна неовлаштене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева, а не других крајњих купаца. Поред тога, обрачун неовлаштене потрошње се утврђује на основу напријед наведених прописа и исти зависи од више параметара који се узимају у обзир приликом обрачуна неовлаштене потрошње, а односе се на вид неовлаштене потрошње, начин на који је изведена неовлаштена потрошња, утврђен период за обрачун неовлаштене потрошње, категорију потрошње крајњег купца, карактеристике прикључка и мјерног мјеста и сл.
Имајући у виду напријед наведено, а посебно чињеницу да је у поступку утврђено постојање неовлаштене потрошње електричне енергије, те да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама Општих услова, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, а ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић