Skip to Content

Procedure izdavanja dozvola

Verzija prilagođena za štampanje

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ili izdavanje dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta, pokreće se na zahtjev podnosioca.

Podnosilac zahtjeva može biti pravno ili fizičko lice koje je upisano u odgovarajući registar.

Pravno ili fizičko lice koje namjerava obavljati više energetskih  djelatnosti dužno je da podnese zahtjev za izdavanjedozvole za svaku od tih djelatnosti posebno.

Zahtjev za izdavanje dozvole se podnosi (u pisanoj i elektronskoj formi) na popunjenom Obrascu RERS-a, čiji je sastavni dio lista prateće dokumentacije, koji je dostupan u prostorijama i na internet stranici RERS-a (u horizontalnom meniju Obrasci).

Zahtjev za izdavanje dozvole se smatra kompletnim kada je uz popunjen obrazac zahtjeva podnijeta sva prateća dokumentacija i uplaćena jednokratna regulatorna naknada.

Obavještenje za javnost o kompletnosti zahtjeva za izdavanje dozvole sadrži sažetak zahtjeva za izdavanje dozvole, način na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije, mjesto i način stavljanja na raspolaganje dokumentacije, način i rok dostave komentara na zahtjev u pisanoj formi te informacije koje se odnose na sticanje statusa umješača.

RERS može provjeriti sve podatke i po potrebi izvršiti pregled objekata, postrojenja i opreme podnosioca zahtjeva, u cilju utvrđivanja činjenica o ispunjenju kriterijuma i uslova propisanih za izdavanje dozvole u bilo kojoj fazi postupka izdavanja dozvole.

Po utvrđivanju kompletnosti zahtjeva, RERS razmatra zahtjev u pogledu ispunjenosti kriterijuma za izdavanje dozvole i utvrđuje nacrt dozvole ili donosi drugu odluku o zahtjevu na redovnoj sjednici.

RERS razmatra zahtjev prema kriterijumima propisanim ovim pravilnikom, vodeći pri tome računa o opštem javnom interesu, bezbjednosti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, prirodnim gasom i naftom i derivatima nafte.

Ukoliko utvrdi nacrt dozvole RERS donosi zaključak o održavanju najmanje jedne javne rasprave o nacrtu, rok za podnošenje komentara na nacrt dozvole, podnošenje zahtjeva za sticanje statusa umješača i dr.

Nakon isteka roka za podnošenje komentara na nacrt dozvole iobrade prispjelih komentara prijedlog uslova dozvole se dostavlja članovima RERS-a na odlučivanje.

Konačnu odluku o izdavanju dozvole RERS donosi na redovnoj sjednici u formi rješenja, čiji su sastavni dijelovi izdata dozvola i uslovi dozvole.

RERS će uključiti u dozvolu sve uslove koji su potrebni da se obezbijedi ostvarenje ciljeva zakona i Pravilnika o izdavanju dozvola RERS-a.