Skip to Content

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-345-3/08

Датум: 29.09.2008.

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији - Пречишћен текст (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 42. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08), након анализе Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у предузећу „Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, на 34. редовној сједници одржаној 29. септембра 2008. године, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

 

I       НАЛАЖЕ СЕ предузећуЕлинг МХЕ“ д.о.о. Теслић,  кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије број: 01-57-19-04/20/06, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

 

Тачка 6.5.   Регулисање права власништва или коришћења земљишта,    постројења и објеката у сврху обављања производне дјелатности

 

Регулисати право власништава или коришћења земљишта на којој је саграђена привредна зграда - "МХЕ Дивич", између предузећа "Елинг-Инжињеринг" д.о.о. Теслић и предузећа "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић,  те извршити упис у одговарајуће јавне регистре, без одлагања.

 

Тачка 6.12.    Увођење система квалитета

 

Обавјестити РЕРС о активностима на увођењу система квалитета по ISO стандардима (интегрални систем квалитета који подразумијева стандарде серије ISO 9000 и ISO 14000) у свој пословни систем, до 31.12.2008. године.

 

Тачка 6.15. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

 

Корисник дозволе дужан је да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај и предузима потребне мјере ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

 

 

Тачка   6.17.     Рачуноводствене евиденције

 

1.    Kреирати рачуноводствене политике „Елинг“ МХЕ“ д.о.о Теслић усклађене са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања и обезбиједити досљедну примјену и фер презентацију финансијског положаја предузећа, без одлагања.

2.    Објелоданити у финансијским извјештајима структуру средства и улагања у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске и подзаконским актима РЕРС-а, без одлагања.

3.    Извршити разграничење средства са "Елинг инжињеринг" д.о.о. Теслић и идентификовати трансакције које се односе на корисника дозволе, без одлагања.

4.    Корисник дозволе је дужан редовно вршити провјеру обезвређења средстава по основу физичког оштећења или застарјелости појединачних средстава, смањења употребљивости средстава и других разлога утврђених рачуноводственим политикама предузећа, те средства водити по надокнадивој вриједности, што представља трајну активност.

5.    Корисник дозволе је дужан идентификовати износ ревалоризационе резерве за свако средство појединачно у посебној евиденцији и евидентирати реализацију ревалоризационих резерви, у складу са МРС 16, без одлагања.

6.    Стална средства у власништву предузећа која не служе обављању     дјелатности производње електричне енергије треба идентификовати, без одлагања.

 

Тачка  6.25.     Заштита животне средине

 

Спровести активности у циљу благовременог прибављања еколошке дозволе и о томе обавијестити РЕРС, у складу са прописима који регулишу ову област.

 

Тачка  6.29.     Извјештавање РЕРС-а

 

1.  Извјештавање РЕРС-а обављати према Правилнику о извјештавању РЕРС-а "Службени гласник Републике Српске" бр. 61/07, као трајну активност коју је потребно отпочети без одлагања.

2. Достављати осталу документацију и информације како је прописано условима дозволи за обављање дјелатности производње електричне енергије, као трајну активност.

 

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на  огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић је корисник дозволе за обављење дјелатности производње електричне енергије, а која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор), број 01-57-36/06 од 28.09.2006. године. на период важења од двије године.

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 42. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је 27. i 28.  августа 2008. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулатора број 01-345-1/08 од 11.08.2008. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у стање постројења и опреме, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, корисник дозволе није доставио коментаре на Извјештај са редовне надзорне провјере. Регулатор је на 34. редовној сједници одржаној 29.  септембра 2008. године анализирао Извјештај са редовне надзорне провјере, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

 

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило