Skip to Content

Rješenje sa redovne nadzorne provjere - "Eling MHE" d.о.о. Teslić

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: 01-345-3/08

Datum: 29.09.2008.

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji - Prečišćen tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 42. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 8/08), nakon analize Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u preduzeću „Eling MHE“ d.o.o. Teslić, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, na 34. redovnoj sjednici održanoj 29. septembra 2008. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

  

I       NALAŽE SE preduzećuEling MHE“ d.o.o. Teslić,  korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije broj: 01-57-19-04/20/06, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

 

Tačka 6.5.   Regulisanje prava vlasništva ili korišćenja zemljišta,    postrojenja i objekata u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti

 

Regulisati pravo vlasništava ili korišćenja zemljišta na kojoj je sagrađena privredna zgrada - "MHE Divič", između preduzeća "Eling-Inžinjering" d.o.o. Teslić i preduzeća "Eling MHE" d.o.o. Teslić,  te izvršiti upis u odgovarajuće javne registre, bez odlaganja.

 

Tačka 6.12.    Uvođenje sistema kvaliteta

 

Obavjestiti RERS o aktivnostima na uvođenju sistema kvaliteta po ISO standardima (integralni sistem kvaliteta koji podrazumijeva standarde serije ISO 9000 i ISO 14000) u svoj poslovni sistem, do 31.12.2008. godine.

 

Tačka 6.15. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

 

Korisnik dozvole dužan je da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj i preduzima potrebne mjere radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

 

 

Tačka   6.17.     Računovodstvene evidencije

 

1.    Kreirati računovodstvene politike „Eling“ MHE“ d.o.o Teslić usklađene sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i obezbijediti dosljednu primjenu i fer prezentaciju finansijskog položaja preduzeća, bez odlaganja.

2.    Objelodaniti u finansijskim izvještajima strukturu sredstva i ulaganja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske i podzakonskim aktima RERS-a, bez odlaganja.

3.    Izvršiti razgraničenje sredstva sa "Eling inžinjering" d.o.o. Teslić i identifikovati transakcije koje se odnose na korisnika dozvole, bez odlaganja.

4.    Korisnik dozvole je dužan redovno vršiti provjeru obezvređenja sredstava po osnovu fizičkog oštećenja ili zastarjelosti pojedinačnih sredstava, smanjenja upotrebljivosti sredstava i drugih razloga utvrđenih računovodstvenim politikama preduzeća, te sredstva voditi po nadoknadivoj vrijednosti, što predstavlja trajnu aktivnost.

5.    Korisnik dozvole je dužan identifikovati iznos revalorizacione rezerve za svako sredstvo pojedinačno u posebnoj evidenciji i evidentirati realizaciju revalorizacionih rezervi, u skladu sa MRS 16, bez odlaganja.

6.    Stalna sredstva u vlasništvu preduzeća koja ne služe obavljanju     djelatnosti proizvodnje električne energije treba identifikovati, bez odlaganja.

 

Tačka  6.25.     Zaštita životne sredine

 

Sprovesti aktivnosti u cilju blagovremenog pribavljanja ekološke dozvole i o tome obavijestiti RERS, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

 

Tačka  6.29.     Izvještavanje RERS-a

 

1.  Izvještavanje RERS-a obavljati prema Pravilniku o izvještavanju RERS-a "Službeni glasnik Republike Srpske" br. 61/07, kao trajnu aktivnost koju je potrebno otpočeti bez odlaganja.

2. Dostavljati ostalu dokumentaciju i informacije kako je propisano uslovima dozvoli za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kao trajnu aktivnost.

 

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

„Eling MHE“ d.o.o. Teslić je korisnik dozvole za obavljenje djelatnosti proizvodnje električne energije, a koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator), broj 01-57-36/06 od 28.09.2006. godine. na period važenja od dvije godine.

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 42. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je 27. i 28.  avgusta 2008. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatora broj 01-345-1/08 od 11.08.2008. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, uvidom u stanje postrojenja i opreme, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, korisnik dozvole nije dostavio komentare na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere. Regulator je na 34. redovnoj sjednici održanoj 29.  septembra 2008. godine analizirao Izvještaj sa redovne nadzorne provjere, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

 

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo