Skip to Content

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-27-255-51/08

Датум: 27.05.2008. године

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији - Пречишћен текст (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 42. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08), након анализе Извјештаја са ванредне надзорне провјере спроведене у Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 27. редовној сједници одржаној 27. маја 2008. године, донијела је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере

 

I       НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, да у циљу досљедне примјене Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 114/07) предузме мјере ради испуњења тачке 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата, услова издате дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и то:

 

-         у складу са одредбом тачке XX став 4. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити одговарајућу исправу на којој се налази тачан  датум очитања  који одговара датуму очитања на испостављеном рачуну како би купци имали могућност провјере;

-   у складу са одредбом тачке XX став 3. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити да период примјене нижих тарифних ставова крајњим купцима не буде краћи од 180 дана,   а у другим случајевима промјене тарифних ставова  вршити очитање на начин да се обезбиједи равноправан третман свих купаца.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на  огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (у даљем тексту: корисник дозволе), издатих од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор).

 

Поступајући по тачки 1. Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1437/07 од 12.09.2007. године, Влада Републике Српске је задужена да у сарадњи са Регулатором преиспита процедуру обрачуна камата која су вршила електродистрибутивна предузећа у периоду од 01.06. до 31.12.2006. године. С обзиром да надлежност Регулатора, између осталог обухвата и редован и ванредан надзор над радом корисника издатих дозвола у смислу члана 23. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији и члана 42. Правилника о дозволама, Регулатор је на 22. редовној сједници одржаној 11.02.2008. године донио Закључак број: Р-22-07-03 да је потребно формирати тим који ће спровести ванредну надзорну провјеру у  МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗП „Електордистрибуција“ а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње.   Рјешењем Регулатора број 01-140-1/08 од 05.03.2008. године именовани су чланови тима који ће извршити надзорну провјеру у МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука дана 11.03.2008. године. Поред провјере начина обрачуна камата, током овог надзора извршена је и провјера датума и износа очитања утрошене електричне енергије за период децембар 2007. – јануар 2008. године, те поступање корисника дозволе по поднесцима Регулатора у вези са рјешавањем спорова, с обзиром да у посљедње вријеме корисник дозволе неблаговремено доставља изјашњења, однсоно одговоре на захтјев у вези са рјешавањем спорова.

 

Провјером узоркованих потрошачких и каматних листа, те испостављених рачуна за мјесеце јун, јул и новембар 2006. године, за све радне јединице корисника дозволе, методом случајног узорка код категорија потрошње домаћинства и остала потрошња нису уочене неправилности при обрачуну камата на утрошену електричну енергију нити је било обрачуна камате на камату. Корисник дозволе на каматним листама приказује одвојено основицу за обрачун камате која представља утрошену електричну енергију и салдо камате.

 

Усљед промјене тарифних ставова по којима се обрачунава електрична енергија почев од 01.01.2008. године, чланови тима су анализирали датуме и износе очитања за период децембар 2007.- јануар 2008. године и утврдили следеће: 

 

-          на читачким листама и испостављеним рачунима су идентични износи;

-          на читачким листама за осталу потрошњу се налази датум очитања, а на читачким листама за домаћинства нема датума очитања већ само датум штампања читачке листе;

-          преко 50% очитања врши се преко псион-а који се  пуне и празне дневно по повратку читача са терена, те се датум тог дана уноси у критеријум за формирање читачке листе,  а  читачке листе се  дијеле по систему човјек-дан;

-          на преласку из љетње у зимску сезону неколико дана купци бивају обухваћени по вишим тарифним ставовима, а на преласку из  зимске на љетну сезону  бивају обухваћени неколико дана по нижим тарифним ставовима;

-          испоштован је минимум од најмање 180 дана у нижем тарифном ставу што се захтијева одредбом  тачке XX став 3 поменуте Одлуке;

-          у периоду промјене примјене тарифних ставова 01.01.2008. године крајњи купци су очитавани неколико задњих дана мјесеца децембра 2007. године и неколико дана мјесеца јануара 2008, године;

 

Корисник дозволе је подстакнут на ажурнији однос према поднесцима Регулатора у вези са рјешавањем спорова, а у циљу заштите интереса крајњих купаца електричне енергије.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са ванредне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара.  У остављеном року корисник дозволе није доставио коментаре на Извјештај са ванредне надзорне провјере. Регулатор је на 27. редовној сједници одржаној 27. маја 2008. године анализирао Извјештај са ванредне надзорне провјере, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo