Skip to Content

Rješenje sa vanredne nadzorne provjere - МH ЕRS ZP "Elektrokrajina" а.d. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: R-27-255-51/08

Datum: 27.05.2008. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji - Prečišćen tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 42. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 8/08), nakon analize Izvještaja sa vanredne nadzorne provjere sprovedene u Mješovitom holdingu  Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 27. redovnoj sjednici održanoj 27. maja 2008. godine, donijela je

 

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju mjera nakon obavljene vanredne nadzorne provjere

 

I       NALAŽE SE Mješovitom holdingu  Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljenje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, da u cilju dosljedne primjene Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/07) preduzme mjere radi ispunjenja tačke 6.4. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata, uslova izdate dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i to:

 

-         u skladu sa odredbom tačke XX stav 4. Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj obezbijediti odgovarajuću ispravu na kojoj se nalazi tačan  datum očitanja  koji odgovara datumu očitanja na ispostavljenom računu kako bi kupci imali mogućnost provjere;

-   u skladu sa odredbom tačke XX stav 3. Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj obezbijediti da period primjene nižih tarifnih stavova krajnjim kupcima ne bude kraći od 180 dana,   a u drugim slučajevima promjene tarifnih stavova  vršiti očitanje na način da se obezbijedi ravnopravan tretman svih kupaca.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljenje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom (u daljem tekstu: korisnik dozvole), izdatih od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator).

 

Postupajući po tački 1. Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske broj: 01-1437/07 od 12.09.2007. godine, Vlada Republike Srpske je zadužena da u saradnji sa Regulatorom preispita proceduru obračuna kamata koja su vršila elektrodistributivna preduzeća u periodu od 01.06. do 31.12.2006. godine. S obzirom da nadležnost Regulatora, između ostalog obuhvata i redovan i vanredan nadzor nad radom korisnika izdatih dozvola u smislu člana 23. stav 1. alineja 1. Zakona o električnoj energiji i člana 42. Pravilnika o dozvolama, Regulator je na 22. redovnoj sjednici održanoj 11.02.2008. godine donio Zaključak broj: R-22-07-03 da je potrebno formirati tim koji će sprovesti vanrednu nadzornu provjeru u  MH ERS ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, MH ERS ZP „Elektordistribucija“ a.d. Pale i MH ERS ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje.   Rješenjem Regulatora broj 01-140-1/08 od 05.03.2008. godine imenovani su članovi tima koji će izvršiti nadzornu provjeru u MH ERS ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka dana 11.03.2008. godine. Pored provjere načina obračuna kamata, tokom ovog nadzora izvršena je i provjera datuma i iznosa očitanja utrošene električne energije za period decembar 2007. – januar 2008. godine, te postupanje korisnika dozvole po podnescima Regulatora u vezi sa rješavanjem sporova, s obzirom da u posljednje vrijeme korisnik dozvole neblagovremeno dostavlja izjašnjenja, odnsono odgovore na zahtjev u vezi sa rješavanjem sporova.

 

Provjerom uzorkovanih potrošačkih i kamatnih lista, te ispostavljenih računa za mjesece jun, jul i novembar 2006. godine, za sve radne jedinice korisnika dozvole, metodom slučajnog uzorka kod kategorija potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja nisu uočene nepravilnosti pri obračunu kamata na utrošenu električnu energiju niti je bilo obračuna kamate na kamatu. Korisnik dozvole na kamatnim listama prikazuje odvojeno osnovicu za obračun kamate koja predstavlja utrošenu električnu energiju i saldo kamate.

 

Usljed promjene tarifnih stavova po kojima se obračunava električna energija počev od 01.01.2008. godine, članovi tima su analizirali datume i iznose očitanja za period decembar 2007.- januar 2008. godine i utvrdili sledeće: 

 

-          na čitačkim listama i ispostavljenim računima su identični iznosi;

-          na čitačkim listama za ostalu potrošnju se nalazi datum očitanja, a na čitačkim listama za domaćinstva nema datuma očitanja već samo datum štampanja čitačke liste;

-          preko 50% očitanja vrši se preko psion-a koji se  pune i prazne dnevno po povratku čitača sa terena, te se datum tog dana unosi u kriterijum za formiranje čitačke liste,  a  čitačke liste se  dijele po sistemu čovjek-dan;

-          na prelasku iz ljetnje u zimsku sezonu nekoliko dana kupci bivaju obuhvaćeni po višim tarifnim stavovima, a na prelasku iz  zimske na ljetnu sezonu  bivaju obuhvaćeni nekoliko dana po nižim tarifnim stavovima;

-          ispoštovan je minimum od najmanje 180 dana u nižem tarifnom stavu što se zahtijeva odredbom  tačke XX stav 3 pomenute Odluke;

-          u periodu promjene primjene tarifnih stavova 01.01.2008. godine krajnji kupci su očitavani nekoliko zadnjih dana mjeseca decembra 2007. godine i nekoliko dana mjeseca januara 2008, godine;

 

Korisnik dozvole je podstaknut na ažurniji odnos prema podnescima Regulatora u vezi sa rješavanjem sporova, a u cilju zaštite interesa krajnjih kupaca električne energije.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa vanredne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara.  U ostavljenom roku korisnik dozvole nije dostavio komentare na Izvještaj sa vanredne nadzorne provjere. Regulator je na 27. redovnoj sjednici održanoj 27. maja 2008. godine analizirao Izvještaj sa vanredne nadzorne provjere, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo