Skip to Content

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-27-255-52/08

Датум: 27.05.2008. године

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији - Пречишћен текст (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 42. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08), након анализе Извјештаја са ванредне надзорне провјере спроведене у Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 27. редовној сједници одржаној  27. маја 2008. године, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере

 

I       НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дозволе за обављење дјелатности производње електричне енергије, да у циљу досљедне примјене Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 114/07) предузме мјере ради испуњења тачке 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата, услова издате дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и то:

 

-         у складу са одредбом тачке XX став 4. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити одговарајућу исправу на којој се налази тачан  датум очитања  који одговара датуму очитања на испостављеном рачуну како би купци имали могућност провјере;

-         у складу са одредбом тачке XX став 3. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити да период примјене нижих тарифних ставова крајњим купцима не буде краћи од 180 дана,   а у другим случајевима промјене тарифних ставова  вршити очитање на начин да се обезбиједи равноправан третман свих купаца.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на  огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће Електродистрибуција“ а.д. Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (у даљем тексту: корисник дозволе), издатих од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор).

 

Поступајући по тачки 1. Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1437/07 од 12.09.2007. године, Влада Републике Српске је задужена да у сарадњи са Регулатором преиспита процедуру обрачуна камата која су вршила електродистрибутивна предузећа у периоду од 01.06. до 31.12.2006. године. С обзиром да надлежност Регулатора, између осталог обухвата и редован и ванредан надзор над радом корисника издатих дозвола у смислу члана 23. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији и члана 42. Правилника о дозволама, Регулатор је на 22. редовној сједници одржаној 11.02.2008. године донио Закључак број: Р-22-07-03 да је потребно формирати тим који ће спровести ванредну надзорну провјеру у МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗП „Електордистрибуција“ а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње.   Рјешењем Регулатора број 01-141-1/08од 05.03.2008. године именовани су чланови тима који ће извршити надзорну провјеру у МХ ЕРС ЗП „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње дана 12.03.2008. године. Поред провјере начина обрачуна камата,  током овог надзора извршена је и провјера датума и износа очитања утрошене електричне енергије за период децембар 2007. – јануар 2008. године.

 

Провјером узоркованих потрошачких и каматних листа, те испостављених рачуна за мјесеце јун и новембар 2006. године, методом случајног узорка код категорија потрошње домаћинства и остала потрошња нису уочене неправилности при обрачуну камата на утрошену електричну енергију нити је било обрачуна камате на камату. На аналитичким картицама потрошача се не приказује одвојено салдо енергије и салдо камате, иако их рачунарски програм одвојено прати. Корисник дозволе на каматним листама приказује одвојено двије камате: на стари дуг и на нови дуг.

 

Усљед промјене тарифних ставова по којима се обрачунава електрична енергија почев од 01.01.2008. године, чланови тима су анализирали датуме и износе очитања за период децембар 2007.- јануар 2008. године и утврдили следеће: 

 

-          на читачким листама и испостављеним рачунима су идентични износи;

-          на читачким листама за домаћинства нема претходног стања бројила као ни датума очитања већ само период за који се врши очитање и тај период је увијек од 1. до 30 (31) у мјесецу..

-          на рачунима се као датум очитања увијек наводи задњи дан у мјесецу

-          на преласку из љетње у зимску сезону неколико дана купци бивају обухваћени по вишим тарифним ставовима, а на преласку из  зимске на љетну сезону  бивају обухваћени неколико дана по нижим тарифним ставовима;

-          испоштован је минимум од најмање 180 дана у нижем тарифном ставу што се захтијева одредбом  тачке XX став 3 поменуте Одлуке;

-          у периоду промјене примјене тарифних ставова 01.01.2008. године крајњи купци су очитавани неколико задњих дана мјесеца децембра 2007. године и неколико дана мјесеца јануара 2008, године;

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са ванредне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара.  У остављеном року корисник дозволе је доставио коментаре на Извјештај са ванредне надзорне провјере у којима је навео сљедеће: у дијелу извјештаја гдје се говори о репрограму дуга, треба нагласити да се по уплати посљедње рате репрограмираног дуга или уплатом дуга у цјелости стичу се усови за отпис неизмирених камата са 31.12.2005. године, а не обрачунате камате, затим у дијелу извјештаја у којем се говори о проблему застарјелих потраживања, треба нагласити да је у току 2007. године поднесено око 800 тужби за наплату дуга.

 

Регулатор је оцијенио да достављени коментари корисника дозволе нису од утицаја на изречене мјере у диспозитиву рјешења, јер се изречене мјере односе на очитање и исправно обухватање потрошње у периоду промјене цијене електричне енергије као и периоду промјене сезонских ставова. У вези са отписом камата, коментар корисника дозволе је оправдан да се у случају потписивања уговора о репрограму отписују камате закључно са 31.12.2005. године, а у вези са поднесеним тужбама за наплату дуга и питањем застарјелости потраживања, пословна политика и интерес предузећа налажу да корисник дозволе води рачуна о наплати потраживања.

 

Регулатор је на 27. редовној сједници одржаној 27.05.2008. године анализирао Извјештај са ванредне надзорне провјере и достављене коментаре, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

  

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило