Skip to Content

Rješenje sa vanredne nadzorne provjere - МH ERS ZP "Elektrodistribucija" а.d. Pale

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: R-27-255-52/08

Datum: 27.05.2008. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji - Prečišćen tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 42. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 8/08), nakon analize Izvještaja sa vanredne nadzorne provjere sprovedene u Mješovitom holdingu  Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 27. redovnoj sjednici održanoj  27. maja 2008. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju mjera nakon obavljene vanredne nadzorne provjere

 

I       NALAŽE SE Mješovitom holdingu  Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i dozvole za obavljenje djelatnosti proizvodnje električne energije, da u cilju dosljedne primjene Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/07) preduzme mjere radi ispunjenja tačke 6.4. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata, uslova izdate dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i to:

 

-         u skladu sa odredbom tačke XX stav 4. Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj obezbijediti odgovarajuću ispravu na kojoj se nalazi tačan  datum očitanja  koji odgovara datumu očitanja na ispostavljenom računu kako bi kupci imali mogućnost provjere;

-         u skladu sa odredbom tačke XX stav 3. Odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj obezbijediti da period primjene nižih tarifnih stavova krajnjim kupcima ne bude kraći od 180 dana,   a u drugim slučajevima promjene tarifnih stavova  vršiti očitanje na način da se obezbijedi ravnopravan tretman svih kupaca.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske Zavisno preduzeće Elektrodistribucija“ a.d. Pale je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (u daljem tekstu: korisnik dozvole), izdatih od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator).

 

Postupajući po tački 1. Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske broj: 01-1437/07 od 12.09.2007. godine, Vlada Republike Srpske je zadužena da u saradnji sa Regulatorom preispita proceduru obračuna kamata koja su vršila elektrodistributivna preduzeća u periodu od 01.06. do 31.12.2006. godine. S obzirom da nadležnost Regulatora, između ostalog obuhvata i redovan i vanredan nadzor nad radom korisnika izdatih dozvola u smislu člana 23. stav 1. alineja 1. Zakona o električnoj energiji i člana 42. Pravilnika o dozvolama, Regulator je na 22. redovnoj sjednici održanoj 11.02.2008. godine donio Zaključak broj: R-22-07-03 da je potrebno formirati tim koji će sprovesti vanrednu nadzornu provjeru u MH ERS ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, MH ERS ZP „Elektordistribucija“ a.d. Pale i MH ERS ZP „Elektro – Hercegovina“ a.d. Trebinje.   Rješenjem Regulatora broj 01-141-1/08od 05.03.2008. godine imenovani su članovi tima koji će izvršiti nadzornu provjeru u MH ERS ZP „Elektro - Hercegovina“ a.d. Trebinje dana 12.03.2008. godine. Pored provjere načina obračuna kamata,  tokom ovog nadzora izvršena je i provjera datuma i iznosa očitanja utrošene električne energije za period decembar 2007. – januar 2008. godine.

 

Provjerom uzorkovanih potrošačkih i kamatnih lista, te ispostavljenih računa za mjesece jun i novembar 2006. godine, metodom slučajnog uzorka kod kategorija potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja nisu uočene nepravilnosti pri obračunu kamata na utrošenu električnu energiju niti je bilo obračuna kamate na kamatu. Na analitičkim karticama potrošača se ne prikazuje odvojeno saldo energije i saldo kamate, iako ih računarski program odvojeno prati. Korisnik dozvole na kamatnim listama prikazuje odvojeno dvije kamate: na stari dug i na novi dug.

 

Usljed promjene tarifnih stavova po kojima se obračunava električna energija počev od 01.01.2008. godine, članovi tima su analizirali datume i iznose očitanja za period decembar 2007.- januar 2008. godine i utvrdili sledeće: 

 

-          na čitačkim listama i ispostavljenim računima su identični iznosi;

-          na čitačkim listama za domaćinstva nema prethodnog stanja brojila kao ni datuma očitanja već samo period za koji se vrši očitanje i taj period je uvijek od 1. do 30 (31) u mjesecu..

-          na računima se kao datum očitanja uvijek navodi zadnji dan u mjesecu

-          na prelasku iz ljetnje u zimsku sezonu nekoliko dana kupci bivaju obuhvaćeni po višim tarifnim stavovima, a na prelasku iz  zimske na ljetnu sezonu  bivaju obuhvaćeni nekoliko dana po nižim tarifnim stavovima;

-          ispoštovan je minimum od najmanje 180 dana u nižem tarifnom stavu što se zahtijeva odredbom  tačke XX stav 3 pomenute Odluke;

-          u periodu promjene primjene tarifnih stavova 01.01.2008. godine krajnji kupci su očitavani nekoliko zadnjih dana mjeseca decembra 2007. godine i nekoliko dana mjeseca januara 2008, godine;

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa vanredne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara.  U ostavljenom roku korisnik dozvole je dostavio komentare na Izvještaj sa vanredne nadzorne provjere u kojima je naveo sljedeće: u dijelu izvještaja gdje se govori o reprogramu duga, treba naglasiti da se po uplati posljednje rate reprogramiranog duga ili uplatom duga u cjelosti stiču se usovi za otpis neizmirenih kamata sa 31.12.2005. godine, a ne obračunate kamate, zatim u dijelu izvještaja u kojem se govori o problemu zastarjelih potraživanja, treba naglasiti da je u toku 2007. godine podneseno oko 800 tužbi za naplatu duga.

 

Regulator je ocijenio da dostavljeni komentari korisnika dozvole nisu od uticaja na izrečene mjere u dispozitivu rješenja, jer se izrečene mjere odnose na očitanje i ispravno obuhvatanje potrošnje u periodu promjene cijene električne energije kao i periodu promjene sezonskih stavova. U vezi sa otpisom kamata, komentar korisnika dozvole je opravdan da se u slučaju potpisivanja ugovora o reprogramu otpisuju kamate zaključno sa 31.12.2005. godine, a u vezi sa podnesenim tužbama za naplatu duga i pitanjem zastarjelosti potraživanja, poslovna politika i interes preduzeća nalažu da korisnik dozvole vodi računa o naplati potraživanja.

 

Regulator je na 27. redovnoj sjednici održanoj 27.05.2008. godine analizirao Izvještaj sa vanredne nadzorne provjere i dostavljene komentare, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo