Skip to Content

Регулаторна надлежност

Верзија прилагођена за штампање

Правила и прописи

 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдијевача (Службени гласник Републике Српске, број 50/16)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију (Службени гласник Републике Српске, број 15/15)
Обрасци захтјева за одобрење цијена на прагу електране 2015.
Захтјев за тарифни поступак за 2015.
Извјештај водитеља поступка - тарифна методологија - општа расправа

Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом (Службени гласник РС брoj 51/14)

Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система природног гаса

Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у РС

Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник РС број 51/14)

Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије

Прилог 2  (уз Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса)

Захтјев за одобрење цијена за кориснике транспортног система природног гаса 

Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса 

Правилник о методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса (Службени гласник РС брoj 51/14)

   
Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије (Службени гласник РС број 1/14)
Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије
Образац захтјева за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије
Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије
Одлука о усвајању Правилника о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије
   
Методологија за обрачун регулаторне накнаде, децембар 2016. године (Службени гласник РС, бр. 2/17)
Методологија за обрачун регулаторне накнаде
Одлука о усвајању Методологије за обрачун регулаторне накнаде
 
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Службени гласник Републике Српске, број 117/14)
Прилог уз Правилник - Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање
Одлука Регулаторне комисије о усвајању Правилника о снабдијевању квалификованих купаца
   
Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 43/16)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 88/14)
Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Срспке број 114/13)
Прилог 1.1 Правилника, Образац 03.03. ЕК - Захтјев за одобрење права на подстицај - Ефикасна когенерација
Прилог 1.2 Правилника, Образац 03.03.ОИЕ - Захтјев за одобрење права на подстицај - Обновљиви извори енергије
Прилог 1.3 Изјава 03.05.ИЗ - уз Захтјев за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Прилог 1.4 Изјава 03.06.ИЗ - уз Захтјев за остварење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Прилог 1.5 Образац 03.07.ОСП - Захтјев за одобрење трошкова за рад Оператора система подстицаја
Прилог 2 Образац 03.04.ОиЕиЕК - Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај
Прилог 3 Правилника о подстицању - Методологија: Обрачун трошкова производње по јединице производње
Одлука о усвајању Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 17. јануара 2017. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 15. априла 2016. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. јула 2014. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, 20. новембар 2013.
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, 3. јул 2013.
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, 30. новембар 2012. 
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, 25. октобар 2011. 
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из овновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 27. новембар 2014.
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 20. новембар 2013.
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, новембар 2012.
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енерије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. октобар 2011.
Образложење уз акте којима се уређује подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
   
Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију (Службени гласник РС бр. 96/12)
Упутство за примјену тарифне методологије
Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу са Обрасцем захтјева (Службени гласник РС бр.123/08)
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, пречишћени текст (Службени гласник РС бр. 90/12)
Прилог 1 уз Опште услове - Квалитет снабдијевања
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник РС бр. 39/10)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о издавањз дозвола (Службени гласник РС, бр. 65/13)
Правилник о извјештавању (Службени гласник РС бр. 64/12)
Обрасци за извјештавање
Правилник о повјерљивим информацијама (Службени гласник РС бр. 10/07)
Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник РС бр. 70/10)
   

Правилник о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији

Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник РС број 112/13)
Упутство за прорачун уштеде примарне енергије когенеративног постројења
Изјава о испуњености критеријума за издавање сертификата за производно постројење у протеклој календарској години
Захтјев за издавање сертификата за ефикасно когенеративно производно постројење
Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиве изворе енергије
Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење
 

Одлуке и рјешења

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2017. годину (Службени гласник РС, 40/17)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2016. годину (Службени гласник РС бр. 86/16)
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2015. годину (Службени гласник РС. бр. 24/15)
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2014. годину (Службени гласник Рс. бр. 6/14)
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 57/13)
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2012. годину
Одлука о регулаторној накнади за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 15/11)
Одлука о висини једнократних регулаторних накнада (Службени гласник РС бр. 49/10)
Одлука о регулаторној накнади за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 18/10)
Одлука о Јединственом регулаторном контном плану (Службени гласник РС број 39/10)
Упутство за примјену Јединственог регулаторног контног плана (Службени гласник РС број 39/10)