Skip to Content

Regulatorna nadležnost

Verzija prilagođena za štampanje

Pravila i propisi
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdijevača (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 50/16)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku za električnu energiju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 15/15)
Obrasci zahtjeva za odobrenje cijena na pragu elektrane 2015.
Zahtjev za tarifni postupak za 2015.
Izvještaj voditelja postupka - tarifna metodologija - opšta rasprava

Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа distribuciјu prirоdnоg gаsа i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm (Službeni glasnik RS broj 51/14)

Prilog 1: Uputstvo za primjenu tarifne metodologije

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnоg sistеmа prirоdnоg gаsа

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе tаrifnih stаvоvа zа snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm u RS

Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa (Službeni glasnik RS broj 51/14)

Prilog 1: Uputstvo za primjenu tarifne metodologije

Prilog 2, uz Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa

Zahtjev za odobrenje cijena za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za odobrenje cijene za operatera transportnog sistema prirodnog gasa 

Prаvilnik о mеtоdоlоgiјi zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа priklјučеnjа nа distributivni ili trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа (Službeni glasnik RS broj 51/14)

   
Pravilnik o izdavanju garancija o porijeklu električne energije (Službeni glasnik RS broj 1/14)
Obrazac zahtjeva za početak postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije
Obrazac zahtjeva za izdavanje garancije o porijeklu električne energije
Obrazac zahtjeva za prenošenje garancija o porjeklu električne energije
Odluka o usvajanju Pravilnika o izdavanja garancija o porijeklu električne energije
   
Metodologija za obračun regulatorne naknade, decembar 2016. godine
Metodologija za obračun regulatorne naknade
Odluka o usvajanju Metodologije za obračun regulatorne naknade
   
Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (Službeni glasnik Republike Srpske broj 117/14)
Prilog uz Pravilnik - Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje
Odluka Regulatorne komisije o usvajanju Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača
   
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/16)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 88/14)
Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13)
Prilog 1.1  Pravilnika, Obrazac 03.03. EK - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - Efikasna kogeneracija
Prilog 1.2  Pravilnika, Obrazac 03.03.OIE - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - Obnovljivi izvori energije
Prilog 1.3 Izjava 03.05.IZ - uz Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.4 Izjava 03.06.IZ - uz Zahtjev za ostvarenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.5 Obrazac 03.07.OSP - Zahtjev za odobrenje troškova za rad Operatora sistema podsticaja

Prilog 2 Obrazac 03.04.OiEiEK - Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj

Prilog 3 Pravilnika - Metodologija: Obračun troškova proizvodnje po jedinice proizvodnje
Odluka o usvajanju Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 17. januara 2017. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, 15. april 2016. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, 30. jul 2014. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, 20. novembar 2013.
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, jul 2013.
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, 30. novembar 2012.
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, 25. oktobar 2011.
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 27. novembar 2014.
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 20. novembar 2013.
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, novembar 2012.
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 25. oktobar 2011.
Obrazloženje uz akte kojima se uređuje podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
   
Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku za električnu energiju ("Službeni glasnik RS" br. 96/12 )
Uputstvo za primjenu tarifne metodologije
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu sa Obrascem zahtjeva (Službeni glasnik RS" br.123/08)
Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS" br. 90/12)
Prilog 1 uz Opšte uslove - Kvalitet snabdijevanja električnom energijom
Pravilnik o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik RS" br. 39/10)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju dozvola (Službeni glasnik RS", br. 65/13)
Pravilnik o izvještavanju ("Službeni glasnik RS" br. 64/12)
Obrasci za izvještavanje
Pravilnik o povjerljivim informacijama ("Službeni glasnik RS" br. 10/07)
Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik RS" br. 70/10)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji

Pravilnik o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik RS" broj 112/13)

Uputstvo za proračun uštede primarne energije kogenerativnog postrojenja
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje u protekloj kalendarskoj godini
Zahtjev za izdavanje sertifikata za efikasno kogenerativno proizvodno postrojenje
Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije
Zahtjev za produženje važenja sertifkata za proizvodno postrojenje
 

Odluke i rješenja

Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2017. godinu (Službeni glasnik RS, br.     )
Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2016. godinu (Službeni glasnik RS, br. 86/16)
Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2015. godinu (Službeni glasnik RS, br. 24/15)
Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2014. godinu (Službeni glasnik RS br. 6/14)
Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2013. godinu (Službeni glasnik RS, br. 57/13)
Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2012. godinu ("Službeni glasnik RS" br. )
Odluka o regulatornoj naknadi za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 15/11)
Odluka o visini jednokratnih regulatornih naknada ("Službeni glasnik RS" br. 49/10)
Odluka o regulatornoj naknadi za 2010. ("Službeni glasnik RS" br. 18/10)
Odluka o Jedinstvenom regulatornom kontnom planu ("Službeni glasnik RS" broj 39/10)
Uputstvo za primjenu Jedinstvenog regulatornog kontnog plana ("Službeni glasnik RS" broj 39/10)