Skip to Content

Рјешење о о утврђивању тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у РС (Каракај - Зворник)

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-560-16/12/Р-61-52
Датум: 18.04.2013.

На основу одредби члана7,а у вези са чланом 43. став 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број: 86/07 и 121/12), члана 69. став 2. тачка а. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број: 9/09) и члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 59/10), одлучујући по захтјеву подносиоца "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале за одобрење тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај - Зворник), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 61. редовној сједници одржаној 18. априла 2013. годинеу Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о утврђивању тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај - Зворник)

 

I

УТВРЂУЈУ СЕ тарифни ставови за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај - Зворник) за "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, како слиједи:

Редни број

Категорије корисника

Тарифни период

Потрошња  КМ/1000m3

Капацитет КМ/(m3/дан/год)

1.

Другом транспортном систему

3,1128

-

2.

Индустријским крајњим корисницима

 

-

3.

Системима даљинског гријања

 

-

4.

Дистрибуцијама ПГ

3,3649

-

II

"ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале израђује и објављује акт о утврђеним тарифним ставовима из тачке 1. диспозитива овога рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.

III

Тарифни ставови за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај - Зворник)из тачке 1. овог рјешења, примјењују се почев од 01.06.2013. године.

IV

Ово рјешење је коначно,ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау Службеном гласнику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

"ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, као корисник дозволе за обављање дјелатности транспорта, дозволе за управљањетранспортним системомприродног гасаи дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је дана 24.01.2013. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу Захтјев за одобрење тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај - Зворник), који је на протоколу Регулаторне комисије заведен под бројем 01-560-3/12.

Предложени тарифни ставови, према захтјеву подносиоца су:

ЗАХТИЈЕВАНА ТАРИФА

Редни број

Категорије корисника

Тарифни период

Потрошња  КМ/1000m3

Капацитет КМ/(m3/дан/год)

1.

Другом транспортном систему

-

-

2.

Индустријским крајњим корисницима

3,3433

-

3.

Системима даљинског гријања

3,0000

-

4.

Дистрибуцијама ПГ

3,0000

-

Након што је утврђена комплетност захтјева, Регулаторна комисија је на 57. редовној сједници одржаној 13.02.2013. године донијела Одлуку о спровођењу тарифног поступка за одобрење тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у Републици Српској.

Дана 04.03.2013. године у просторијама подносиоца захтјева одржана је припремна расправа на којој су дефисана питања која је потребно расправити и документовати на формалној расправи.

Формална расправа је, у складу са донесеном одлуком, одржана 12.03.2013. године у Требињу. Након одржане формалне раправе, сачињен је извјештај водитеља поступка, који је 09.04.2013. године достављен подносиоцу захтјева са могућношћу давања коментара на извјештај.

Захтјев за одобрење тарифних ставова за транспорт природног гаса на дионици Каракај-Зворник се односи на основна средства којим се транспортује природни гас, а то су транспортни вод у дужини од 3.073/1.687 m пречника 168,3/114,3 mm, мјерно регулациона станица и одоризатор. Вриједност наведених основних средстава износи 521.601,00 КМ. Капацитет прикључака на мјерно регулационој станици износи 10.000 Sm3.

Захтијевани и одобрени основни економски показатељи за тарифни период приказани су у наредној табели.

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Тарифни период

Трошкови транспортне дјелатности за дио система

 

1

Укупно трошкови рада и одржавања мреже (KM)

8.384

2

Укупно трошкови амортизације (KM)

7.331

3

Трошкови административних и општих послова (КМ)

3.940

4

Укупно трошкови (КМ)(1)+(2)+(3)

19.655

5

Tрошкови губитака(KM)

-

6

Укупно трошкови (KM) (4)+(5)

19.655

7

Поврат на капитал са порезом (КМ)

9.895

8

Минус приходи од лиценцираних средства по основу осталих активности

-

9

Свега потребно за обављање транспортне дјелатности за дио система (KM) (6)+(7)-(8)

29.550

Подносилац захтјева није прије подношења захтјева за одобрење тарифних ставова одвојено водио рачуноводствену евиденцију по сегментима појединачних дјелатности, већ су трошкови и приходи дјелатности транспорта, управљања транспортним системом и трговине и снабдијевања природним гасом вођени заједно. За поступак алокације укупних трошкова предузећа на трошкове дијела транспортног система и преосталог дијела транспортног система као и на трошкове општих и заједничких послова, подносилац захтјева је користио податке како из рачуноводствених евиденција за цијело предузеће, тако и из помоћних евиденција које омогућавају разврставање трошкова по мјесту трошка. Примјеном кључа за алокацију: учешће прихода који остварује дио система у укупном приходу корисника дозволе, алоцирани су трошкови општих и заједничких послова на дио система и остали дио регулисане дјелатности.

На основу достављених докумената, података и изјава подносиоца захтјева, те изведених анализа основних параметара дијела транспортног система и основних трошкова транспортне мреже, сматра се да је захтијевани потребан приход за обављање дјелатности предузећа оправдан.

Међутим, када је у питању начин алокације овог прихода на категорије купаца, подносилац захтјева није урадио алокацију прихода како је то прописано одредбама Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом - у даљем тексту: Правилник (Службени гласник Републике Српске, број 9/09), тако да су на основу достављених података извршена неопходна подешавања тј. извршен поновни израчун према новој расподјели трошкова, односно прихода на категорије корисника према максималном годишњем капацитету и учешћу капацитета категорија корисника како је прописано методологијом према сљедећој табели.

 

ПОДАЦИ О ПОТРОШЊИ, КАПАЦИТЕТУ  И ПРИХОДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ

Редни

број

Категорије корисника

Тарифни период (за годину примјене цијена)

Потрошња (mЗ/год)

Капацитет

(mЗ/дан/год)

Приход (КМ)

1.

Другом транспортном систему

6.250.000

41.032

19.455,28

2.

Индустријским крајњим корис.

 

 

 

3.

Системима даљинског гријања

 

 

 

4.

Дистрибуцијама ПГ

3.000.000

21.290

10.094,72

 

УКУПНО:

9.250.000

62.323

29.550,00

Корисници из Србије (индустријски крајњи корисници и системи даљинског гријања, како је наведено у захтјеву), посматрају се заједно као категорија корисника другом транспортном систему, а не као транспорт природног гаса за категорије индустријских крајњих купаца и системе даљинског гријања, с обзиром да се овдје ради о испоруци природног гаса корисницима у другој држави.

Након што је потребан приход алоциран на категорије корисника Другом транспортном систему и Дистрибуцијама природног гаса, приход је у потпуности пребачен на тарифни став потрошња.

На 61. редовној сједници одржаној 18. априла 2013. године, Регулаторна комисија је размотрила извјештај водитеља поступка са препоруком, као и коментаре подносиоца достављене на извјештај. Подносилац је у коментрима навео да прихвата извјештај водитеља поступка и сагласан је са истим.

Регулаторна комисија у цјелости прихвата препоруку водитеља поступка, уз неопходна подешавања у односу на захтјев, којом се утврђују тарифни ставови за коришћење дијела транспортног система природнoг гасa у Републици Српској (Каракај - Зворник).

На основу напријед наведеног овакав начин подешавања тарифних ставова је извршен како у складу са одредбама члана 69. Правилника, тако и у складу са одредбом члана 43. став 4. Закона о гасу, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Тачка 2. 3. и  4.  диспозитива овог рјешења заснивају се на:  

Ø  одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске,број 49/09),с обзиром на коначност рјешења,

Ø  одредби члана 70. став 1. Правилникао тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом, с обзиром на ступање на снагу и почетак примјене тарифних ставова, те

Ø  одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 70. став 2. Правилника,с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и одредби члана 5. i 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05).

Поука о правном лијекуОво рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник
Миленко Чокорило