Skip to Content

Rješenje o utvrđivanju tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u RS (Zvornik - Karakaj)

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-560-16/12/R-61-52
Datum: 18.04.2013.

Na osnovu odredbi člana7, a u vezi sa članom 43. stav 3. Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 86/07 i 121/12), člana 69. stav 2. tačka a. Pravilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 9/09) i člana 33. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 59/10), odlučujući po zahtjevu podnosioca "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale za odobrenje tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 61. redovnoj sjednici održanoj 18. aprila 2013. godine u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E NJ E

o utvrđivanju tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik)

I

UTVRĐUJU SE tarifni stavovi za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik) za "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa, kako slijedi:

Redni broj

Kategorije korisnika

Tarifni period

Potrošnja  KM/1000 m3

Kapacitet KM/(m3/dan/god)

1.

Drugom transportnom sistemu

3,1128

-

2.

Industrijskim krajnjim korisnicima

 

-

3.

Sistemima daljinskog grijanja

 

-

4.

Distribucijama PG

3,3649

-

II

"GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale izrađuje i objavljuje akt o utvrđenim tarifnim stavovima iz tačke 1. dispozitiva ovoga rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.

III

Tarifni stavovi za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik) iz tačke 1. ovog rješenja, primjenjuju se počev od 01.06.2013. godine.

IV

Ovo rješenje je konačno,stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

"GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo - Pale, kao korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti transporta, dozvole za upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa i dozvole za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio je dana 24.01.2013. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), na propisanom obrascu Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik), koji je na protokolu Regulatorne komisije zaveden pod brojem 01-560-3/12.

Predloženi tarifni stavovi, prema zahtjevu podnosioca su:

ZAHTIJEVANA TARIFA

Redni broj

Kategorije korisnika

Tarifni period

Potrošnja  KM/1000 m3

Kapacitet KM/(m3/dan/god)

1.

Drugom transportnom sistemu

-

-

2.

Industrijskim krajnjim korisnicima

3,3433

-

3.

Sistemima daljinskog grijanja

3,0000

-

4.

Distribucijama PG

3,0000

-

Nakon što je utvrđena kompletnost zahtjeva, Regulatorna komisija je na 57. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine donijela Odluku o sprovođenju tarifnog postupka za odobrenje tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj.

Dana 04.03.2013. godine u prostorijama podnosioca zahtjeva održana je pripremna rasprava na kojoj su defisana pitanja koja je potrebno raspraviti i dokumentovati na formalnoj raspravi.

Formalna rasprava je, u skladu sa donesenom odlukom, održana 12.03.2013. godine u Trebinju. Nakon održane formalne raprave, sačinjen je izvještaj voditelja postupka, koji je 09.04.2013. godine dostavljen podnosiocu zahtjeva sa mogućnošću davanja komentara na izvještaj.

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za transport prirodnog gasa na dionici Karakaj-Zvornik se odnosi na osnovna sredstva kojim se transportuje prirodni gas, a to su transportni vod u dužini od 3.073/1.687 m prečnika 168,3/114,3 mm, mjerno regulaciona stanica i odorizator. Vrijednost navedenih osnovnih sredstava iznosi 521.601,00 KM. Kapacitet priključaka na mjerno regulacionoj stanici iznosi 10.000 Sm3.

Zahtijevani i odobreni osnovni ekonomski pokazatelji za tarifni period prikazani su u narednoj tabeli.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJI

Tarifni period

Troškovi transportne djelatnosti za dio sistema

 

1

Ukupno troškovi rada i održavanja mreže (KM)

8.384

2

Ukupno troškovi amortizacije (KM)

7.331

3

Troškovi administrativnih i opštih poslova (KM)

3.940

4

Ukupno troškovi (KM) (1)+(2)+(3)

19.655

5

Troškovi gubitaka (KM)

-

6

Ukupno troškovi (KM) (4)+(5)

19.655

7

Povrat na kapital sa porezom (KM)

9.895

8

Minus prihodi od licenciranih sredstva po osnovu ostalih aktivnosti

-

9

Svega potrebno za obavljanje transportne djelatnosti za dio sistema (KM) (6)+(7)-(8)

29.550

Podnosilac zahtjeva nije prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova odvojeno vodio računovodstvenu evidenciju po segmentima pojedinačnih djelatnosti, već su troškovi i prihodi djelatnosti transporta, upravljanja transportnim sistemom i trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom vođeni zajedno. Za postupak alokacije ukupnih troškova preduzeća na troškove dijela transportnog sistema i preostalog dijela transportnog sistema kao i na troškove opštih i zajedničkih poslova, podnosilac zahtjeva je koristio podatke kako iz računovodstvenih evidencija za cijelo preduzeće, tako i iz pomoćnih evidencija koje omogućavaju razvrstavanje troškova po mjestu troška. Primjenom ključa za alokaciju: učešće prihoda koji ostvaruje dio sistema u ukupnom prihodu korisnika dozvole, alocirani su troškovi opštih i zajedničkih poslova na dio sistema i ostali dio regulisane djelatnosti.

Na osnovu dostavljenih dokumenata, podataka i izjava podnosioca zahtjeva, te izvedenih analiza osnovnih parametara dijela transportnog sistema i osnovnih troškova transportne mreže, smatra se da je zahtijevani potreban prihod za obavljanje djelatnosti preduzeća opravdan.

Međutim, kada je u pitanju način alokacije ovog prihoda na kategorije kupaca, podnosilac zahtjeva nije uradio alokaciju prihoda kako je to propisano odredbama Pravilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom - u daljem tekstu: Pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 9/09), tako da su na osnovu dostavljenih podataka izvršena neophodna podešavanja tj. izvršen ponovni izračun prema novoj raspodjeli troškova, odnosno prihoda na kategorije korisnika prema maksimalnom godišnjem kapacitetu i učešću kapaciteta kategorija korisnika kako je propisano metodologijom prema sljedećoj tabeli.

PODACI O POTROŠNJI, KAPACITETU  I PRIHODU ZA KORIŠĆENJE TRANSPORTNE MREŽE

Redni

broj

Kategorije korisnika

Tarifni period (za godinu primjene cijena)

Potrošnja (mZ/god)

Kapacitet

(mZ/dan/god)

Prihod (KM)

1.

Drugom transportnom sistemu

6.250.000

41.032

19.455,28

2.

Industrijskim krajnjim koris.

 

 

 

3.

Sistemima daljinskog grijanja

 

 

 

4.

Distribucijama PG

3.000.000

21.290

10.094,72

 

UKUPNO:

9.250.000

62.323

29.550,00

Korisnici iz Srbije (industrijski krajnji korisnici i sistemi daljinskog grijanja, kako je navedeno u zahtjevu), posmatraju se zajedno kao kategorija korisnika drugom transportnom sistemu, a ne kao transport prirodnog gasa za kategorije industrijskih krajnjih kupaca i sisteme daljinskog grijanja, s obzirom da se ovdje radi o isporuci prirodnog gasa korisnicima u drugoj državi.

Nakon što je potreban prihod alociran na kategorije korisnika Drugom transportnom sistemu i Distribucijama prirodnog gasa, prihod je u potpunosti prebačen na tarifni stav potrošnja.

Na 61. redovnoj sjednici održanoj 18. aprila 2013. godine, Regulatorna komisija je razmotrila izvještaj voditelja postupka sa preporukom, kao i komentare podnosioca dostavljene na izvještaj. Podnosilac je u komentrima naveo da prihvata izvještaj voditelja postupka i saglasan je sa istim.

Regulatorna komisija u cjelosti prihvata preporuku voditelja postupka, uz neophodna podešavanja u odnosu na zahtjev, kojom se utvrđuju tarifni statovovi za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj (Karakaj - Zvornik).

Na osnovu naprijed navedenog ovakav način podešavanja tarifnih stavova je izvršen kako u skladu sa odredbama člana 69. Pravilnika, tako i u skladu sa odredbom člana 43. stav 4. Zakona o gasu, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 2. 3. i  4.  dispozitiva ovog rješenja zasnivaju se na: 

Ø  odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49/09), s obzirom na konačnost rješenja,

Ø  odredbi člana 70. stav 1. Pravilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom, s obzirom na stupanje na snagu i početak primjene tarifnih stavova, te

Ø  odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i člana 70. stav 2. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 7. stav 3. Zakona o gasu i odredbi člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05).

Pouka o pravnom lijekuOvo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Milenko Čokorilo