Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-611-21/11
Датум:18.04.2012.

На основу члана 4. став 2. тачка ж, а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број: 86/07), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 59/10) Регулаторна комисија за енергетикуРепублике Српске, на 42. редовној сједници одржаној дана 18.04.2012. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ

о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове  за снабдијевања тарифних купаца природним гасом

  

1. Даје се саглaсност на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом, са почетком примјене 01.06.2012. године, према Захтјеву за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса број 01-611/11 од 04.11.2011. године и Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 01-612/11 од 04.11.2011.године, предузећa А.Д. "Зворник-стан" Зворник.

2. Предузеће А.Д. "Зворник-стан" Зворник израђује и објављује акт о одобреним тарифним ставовима, према захтјевима из тачке 1. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

3. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а диспозитив овог рјешења објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 04.11.2011. године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској и Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца А.Д. "Зворник-стан" Зворник. Утврђено је да достављени захтјеви нису комплетни, да садрже одређене недостатке, па је подносиоцу захтјева дана 09.11.2011. године достављено Обавјештење о некомплетности захтјева у којем су наведени недостаци, а на основу члана 54. и 59. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције складиштења и снабдијевања природним гасом ("Службени гласник Републике Српске" број 9/09). Поступајући по Обавјештењу о некомплетности, подносилац захтјева је дана 04.01.2012. године доставио измијењене обрасце захтјева, прописане обрасце са техничким и финансијским подацима као и табеле са измјењеним захтијеваним потребним приходом. Регулаторна комисија је на 37. редовној сједници одржаној 26.01.2012. године донијела Одлуку о провођењутарифног поступка за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природноггаса у Републици Српскојиснабдијевања тарифних купаца природним гасом у Републици Српској подносиоцу захтјева  А.Д. "Зворник-стан" Зворник.

Подносилац захтјева је у даљем поступку доставио и додатне документе и податке, а што је било неопходно за потпуније сагледавање захтјева. Коначни приједлог тарифних ставова подносилац захтјева је прецизирао уЗахтјеву за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса од 22.03.2012. године, који је заведен у Регулаторној комисију под бројем 01-611-14/11 дана и Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом од 22.03.2012. године, који је заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-612-5/11.

Водитељ поступка је у складу са одредбом члана 29. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 70/10) и Одлуком о провођењу тарифног поступка, заказао припремну расправу за 09.02.2012. године, али усљед временских непогода у мјесецу фебруару припремна расправа није одржана.

Формална расправаје у складу са Одлуком о провођењу тарифног поступкаодржана дана 22.02.2012.године у Зворнику, а наставак формалне расправе је одржан 06.03.2012. године у Требињу, о чему су сачињени записници заведениу Регулаторној комисији под бројевима 01-611-10/11и 01-611-11/11. На формалној расправи расправљало се о свим елементима захтјева, каои о питањима која су била номинованау позиву за припремну расправу.

На основу достављених докумената и изведених анализа сачињен је Извјештај водитеља поступка број 01-611-19/11 од 10.04.2012. године са препоруком Регулаторној комисији у којем је образложена оправданост захтијеваног потребног прихода за обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања природним гасом предузећа А.Д. "Зворник-стан" Зворник као и начин утврђивања захтијеваних тарифних ставова за регулисане дјелатности. Извјештај водитеља поступка је достављен подносиоцу захтјева са могућношћу подношења коментара на овај извјештај. У остављеном року подносилац захтјева је доставио допис у којем је навео да се потпуности слаже са овим извјештајем.

Захтијевани тарифни ставови на које се даје сагласност подносиоцу захтјева приказани су у сљедећој табели:

Табела 1:Тарифни ставови на које се даје сагласност(без ПДВ-а)

 

Категорија корисника

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система

Тарифни ставови за снабдијевање тарифних купаца

Потрошња

КМ/Мјерно мјесто

Потрошња

КМ/Мјерно мјесто

(КМ/m3)

мјесечно

(КМ/m3)

мјесечно

Домаћинства

0,1133

3,00

0,9908

3,00

Комерцијални  крајњи купци

0,1160

4,00

 

 

Индустријски крајњи купци

0,0846

7,00

 

 

Системи даљинског гријања

0,0955

7,00

 

 

 

 Основни елементи захтјева за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система

Прије подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за регулисане дјелатности- дистрибуција природног гаса и снабдијевање тарифних купаца природним гасом, подносилац захтјева није одвојено водио рачуноводствене евиденције по сегментима појединачних дјелатности, већ су трошкови и приходи топлане, дистрибуције природним гасом, снабдијевања тарифних купаца, трговине и снабдијевања квалификованих купаца вођени заједно. Поред тога, у вези са трошковима и приходима снабдијевање и трговине потребно је подсјетити да су у базној години сви купци били тарифни, тј. да нису биле одвојене дјелатности снабдијевања тарифних купаца и трговине и снабдијевања квалификованих купаца.

Подносилац захтјева је за поступак алокације укупних трошкова предузећа по  дјелатностима користио податке из рачуноводствених евиденција за цијело предузеће и помоћних евиденција које омогућавају разврставање појединих трошкова по мјесту настанка. Алокација трошкова по дјелатностима је урађена дијелом по стварном мјесту настанка трошка, дијелом на основу претходно урађене алокације запослених по дјелатностима и дијелом искуственом процјеном.

Алокација средстава на дјелатност дистрибуције природног гаса и дјелатност снабдијевања тарифних купаца природним гасом урађена је према достављеној Спецификацији основних средстава за дјелатност дистрибуције и Спецификацији основних средстава за дјелатност снабдијевања који су сачињени на основу извјештаја пописне комисије из 2010. године.

У достављеној спецификацији средстава дистрибуције налазе се и средства која су у власништву општине, мјесне заједнице и осталих правних лица, а која подносиоцу захтјева служе за обављање дјелатности дистрибуције и чији трошкови одржавања улазе у трошкове рада и одржавања подносиоца захтјева.

У наредној табели су приказани основни економски показатељи у базној години и захтијевани у тарифном периоду, за дјелатност дистрибуција природног гаса:

Табела 2: Образац Е – основни економски показатељи - Захтјев 22.03.2012.

Е2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Базна година

(2010)

Подешавања  - план тарифни период

1

Укупно трошкови рада и одржавања мреже (KM)

108.766,05

149.862,01

2

Укупно трошкови амортизације (KM)

37.163,33

37.773,06

3

Трошкови административних и општих послова (КМ)

30.467,71

42.718,70

4

Укупно трошкови дистрибутивног капацитета (КМ)(1)+(2)+(3)

176.397,09

230.353,77

5

Tрошкови губитака(KM)

143.611,29

78.086,96

6

Укупно трошкови дистрибутивне мреже (KM) (4)+(5)

320.008,38

308.440,73

7

Поврат на капитал са порезом (КМ)

0

40.647,99

8

Минус приходи од лиценцираних средства по основу осталих активности

0

0

9

Свега потребно за обављање дистрибутивне дјелатности (KM) (6)+(7)-(8)

320.008,38

349.088,72

Подносилац захтијева повећање потребног прихода у тарифном периоду у односу на базну годину за 9%, првенствено по основу повећања трошкова рада и одржавања и трошкова административних и општих послова, те увођења поврата на капитал, док је трошак дистрибутивних губитака захтијеван у смањеном износу. Повећање трошкова рада и одржавања је у највећем дијелу посљедица повећања трошкова зарада и накнада зарада и трошкова услуге одржавања. Трошкови рада повећани су у односу на базну годину због прерасподјеле запослених унутар предузећа у складу са природом посла који обављају и постојећом систематизацијом радних мјеста, њихове квалификационе структуре, као и због повећања стопе доприноса на зараде и накнаде зарада, а што се одразило и на повећање трошкова општих и заједничких послова. С друге стране трошкови дистрибутивних губитака су значајно смањени, јер се планира њихово смањење са 7,6% у базној години на 2,8% за тарифни период, а као резултат уградње мјерних уређаја на примопредајним мјестима са добављачем гаса.

Подносилац захтјева захтијева поврат на капиталпотребан за финансирање регулативне основеза годину примјене цијенеуизносу од40.647 КМ, по стопи поврата од 6 %. Како члан 13. Правилника о  тарифној методологији у систему тарнспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом предвиђа признавање разумног поврата на капитал као оправдане ставке приликом утврђивања потребног прихода, а с обзиром да се ради о дистрибутивној мрежи која је у развоју, те да подносилац захтјева користи средства која нису у његовом власништву и да је неопходно да у наредном периодурегулише односе са власницима ових средстава, због чега може имати и неке додатне трошкове, захтијевана стопа поврата за овај тарифни период се сматра оправданом.

Подаци о плану коришћења дистрибутивне мреже и о потребном приходу од коришћења дистрибутивне мреже и алокацији на обрачунске елементесу представљени у наредној табели:

Табела 3. План коришћења дистрибутивне мреже и потребан приход

 

Тарифни период (за годину примјене цијена)

Категорије корисника

Потрошња

Средњи број

Приход по основу потрошње (КМ)

Приходи мјерних мјеста

(КМ)

Укупан приход

 

(КМ)

 (m3/год)

активних прикључака

Домаћинства

336.000

486

38.090

17.496

55.586

Комерцијални крајњи купци

103.850

96

12.045

4.608

16.653

Индустријски крајњи купци

681.150

16

57.623

1.344

58.967

Системи даљинског гријања

2.280.000

1

217.797

84

217.881

УКУПНО:

3.401.000

599

325.556

23.532

349.088

Подносилац је у захтјеву сав приход алоцирао на тарифне елементе потрошња и мјерно мјесто, без тарифног елемента капацитет. Важећи тарифни ставови нису рачунати према трошковимадјелатности дистрибуције у базнојгодини како је прописано тарифном методологијом, него је урађена процјена на основунакнаде од услуге дистрибуције и снабдијевања којује подносиоцу захтјева у претходном периоду одобравала Општина Зворник,а која је износила 0,1979 КМ/m3.

У захтјеву је тарифни став за тарифни елеменат мјерно мјесто купца повећан са 3,00 КМ на 4,00 КМ, за комерцијалне крајње купце и за категорије корисника индустрије и даљинског гријања са 3,00 КМ на 7,00 КМ што се образлаже различитим трошковима одржавања и баждарења мјерних уређаја код наведених категорија корисника дистрибутивног система.

У сљедећој табели приказани су тарифни ставови који су сада у примјени и тарифни ставови за коришћење дистрибутивног система природног гаса на које се даје сагласност.

Табела 4: Садашњи тарифни ставови и тарифни ставови на које се даје сагласност

 

Категорија корисника

ВАЖЕЋА ТАРИФА

ОДОБРЕНАТАРИФА

Потрошња

(КМ/m3)

КМ/Мјерно мјесто

мјесечно

Потрошња  (КМ/m3)

КМ/Мјерно мјесто

мјесечно

Домаћинства

0,0793

3,00

0,1133

3,00

Комерцијални крајњи купци

0,0862

3,00

0,1160

4,00

Индустријски крајњи купци

0,0783

3,00

0,0846

7,00

Системи даљинског гријања

0,0783

3,00

0,0955

7,00

Основни елементи захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

У наредној табели су приказани основни економски показатељи у базној години и захтијевани у тарифном периоду, за дјелатност снабдијевања тарифних купаца природним гасом:

Табела 5: Образац Е – основни економски показатељи - Захтјев 22.03.2012.

Е2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Базна година(2010)

Подешавања  - план тарифни период

1

Укупно трошкови рада и одржавања (KM)

39.376,76

16.410,88

2

Укупно трошкови амортизације (KM)

723,00

194,35

3

Трошкови административних и општих послова (КМ)

9.844,20

2.650,81

4

Укупно трошкови услуге снабдијевања  (КМ)(1)+(2)+(3)

49.943,96

19.256,04

5

Tрошкови набавке гаса (KM)

157.966,77

275.520,00

6

Укупно трошкови  (KM) (4)+(5)

207.910,73

294.776,04

7

Поврат на капитал са порезом (КМ)

3.710,21

82,05

8

Минус приходи од лиценцираних средства по основу осталих активности (КМ)

0

0

9

Свега потребно за обављање дјелатности снабдијевања (KM) (6)+(7)-(8)

211.620,94

294.858,09

10

Укупно пренесени трошкови дистрибутивног система на снабдјевача тарифних купаца (КМ)

21.810,99

55.586,14

11

Укупно трошкови снабдијевања тарифних купаца приодним гасом (КМ)(9)+(10)

233.431,93

350.544,23

Подносилац захтјева је смањио захтијеване трошкове услуге снабдијевања у односу на базну годину, с обзиром на то да би према алокацији извршеној на основу података базне године дошло до значајног повећања укупне цијене снабдијевања тарифних купаца. Наиме, због малог броја тарифних купаца, односно њихове мале потрошње, трошак услуге - дјелатности снабдијевања без обзира на то колико су мале појединачне ставке, резултира великим учешћем у коначној цијени за крајњег купца.

Табела 6. Трошак услуге снабдијевања у базној години и тарифном периоду

 

Базна година (2010)

Тарифни период

Трошкови услуге снабдијевања (КМ)

53.654

19.338

Број купаца

486

486

KM/купцу/годишње

110,4

39,8

Просјечан трошак услуге снабдијевања
по купцу (KM/купцу мјесечно)

9,2

3,3

Потрошња (m3)

275.333

336.000

Просјечан трошак услуге
снабдијевања (КМ/m3)

0,1949

0,0576

У сљедећој табели приказани су тарифни ставови за снабдијевање тарифних купаца у базној 2010. години, тарифни ставови важећи у тренутку подношења захтјева и тарифни ставови на које се тражи и даје сагласност:

Табела 7. Тарифни ставови за снабдијевање у базној години, важећи тарифни ставови и Тарифни ставови на које се даје сагласност

СНАБДИЈЕВАЊЕ
ТАРИФНИХ КУПАЦА

Тарифни ставови у базној 2010. години

Важећи тарифни ставови

Тарифни ставови на које се даје сагласност

Домаћинства

Потрошња
(КМ/m3)

0,7686

0,9900

0,9908

Мјерно мјесто (КМ/ММ мјесечно)

3,00

3,00

3,00

Набавна цијена гаса, коју је подносиоц захтјева документовао одговарајућом фактуром, а која је ушла у калкулацију предложених тарифних ставова за снадбијевање тарифних купаца природним гасом износи 0,82 КМ/m3, док је просјечна цијена набавке природног гаса у базној 2010. години износила 0,57КМ/m3.

Структура тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца према захтјеву за период примјене тарифа на који се даје сагласност предузећу Зворник-стан је сљедећа:

Табела 8. Структура тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца

 

Потрошња

(336.000m3)

Мјерно мјесто

(486)

Приход

 

Учешће у укупном приходу

(КМ/m3)

(КМ/MMмјесечно)

(КМ)

(%)

Набавка

0,8200

0,00

275.520

78,63%

Дистрибуција

0,1133

3,00

55.564

15,86%

Снабдијевање

0,0575

0,00

19.320

5,51%

УКУПНО

0,9908

3,00

350.404

100,00%

Подносиоцу захтјева се одобрава почетак примјене тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система и снабдијевања тарифних купаца од 01.06.2012. године.

Након разматрања захтјева са предложеним тарифним ставовима и Извјештаја водитеља поступка Регулатора комисија је на 42. редовној сједници одржаној 18.04.2012. године утврдила да су захтјеви основани, сагласила се са препоруком водитеља поступка, те је на основу члана 4. Закона о гасу одлучила као у диспозитиву овога рјешења. 

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 43. став 4. Закона о гасу. 

Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснива се на одредбама члана 20. став 3. и члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09) и члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 6/10).

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици,члана 7. став 3. Закона о гасу и чланова 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.      

Предсједник

Миленко Чокорило