Skip to Content

Да ли је дистрибутер обавезан са постојеће трофазне НН ваздушне електричне мреже да исту прикључи подземним одговарајућим каблом на трофазно електрично бројило (струјомјер) ако је сва инсталација прописно урађена од стране овлаштене фирме?

Верзија прилагођена за штампање

Чланом 16. Општих услова став (1) наводи се између осталог да: "Подносилац захтјева може предложити начин на који ће се објекат прикључити на дистрибутивну мрежу (надземни, подземни, једнофазни, трофазни прикључак)".

Одредбама члана 22. Општих услова став (1) дистрибутеру је дата надлежност да у складу са својим техничким рјешењима одређује тип прикључка и мјесто у којем се прикључак спаја са дистрибутивном мрежом, при чему може изаћи у сусрет подносиоцу захтјева уколико то техничке и урбанистичке могућности дозвољавају.

Избор типа прикључка, у овом случају подземног прикључка са стуба надземне нисконапонске мреже, зависи од техничких услова у издатој електроенергетској сагласности, тј. од уговора о прикључењу.

Приликом закључења уговора о прикључењу између дистрибутера и крајњег купца којем је издата електроенергетска сагласност према одредбама члана 42. Општих услова уређују се изградња прикључка, поступак и рокови прикључења, начин плаћања и друге појединости у вези са прикључком и прикључењем.