Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-603-3/11                                                              
Датум: 03.11.2011.                                                       

На основу члана4. став 2. тачка ж), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број:86/07), члана 63. став 3. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (''Службени гласник Републике Српске''број:9/09) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 34. редовној сједници одржаној дана 03.11.2011. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

одавању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

I

Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањтарифних купаца природним гасом садржане у табели ''Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 05-81-2582/11од 27.10.2011. године Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево.

II

Tарифни ставoви за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из тачке I овога рјешења, почињу се примјењивати од 03.11.2011. године.

III

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1.диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

IV

Ово рјешење је коначно и објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 27.10.2011.године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца"САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево број 05-81-2582/11.

Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става за тарифни елемент "потрошња" са 0,86604 KM/Sm3 на 0,96604 KM/Smза категорију корисника "домаћинства", тј. повећање тарифног става за елемент "потрошња"  за снабдијевање тарифних купаца (домаћинстава) природним гасом од 11.55%, с тим да се за тарифни став за "мјерно мјесто" не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 01.11.2011.године.

Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 44. став 2. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.

Подносилац је образложио да је предложена промјена тарифног ставаза "потрошњу" узрокована повећањем набавне цијене природног гаса са 0,75KM/Smна 0,85KM/Sm3. У прилогу подносилац захтјева доставиоје Обавјештење од предузећа КЈКП "САРАЈЕВОГАС" д.о.о. Сарајево број 5548/11 од 28.10.2011. године, као његовог добављача природног гаса, у коме је наведенода је повећање цијене природног гаса КЈКП "САРАЈЕВОГАС" д.о.о. Сарајево услиједило, након што је Влада Федерације Босне и Херцеговине дана 27.10.2011. године дала сагласност на одлуку надзорног одбора "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево о утврђивању велепродајне цијене природног гаса за дистрибутивне компаније, према којој велепродајна цијена природног гаса износи 820,00 KM/1000Sm3, умјесто досадашњих 720,00 KM/1000Sm3, са почетком примјене од 01.11.2011. године, те да није дошло до промјене цијене дистрибуције природног гаса кроз дистрибутивни систем  КЈКП "САРАЈЕВОГАС" д.о.о. Сарајево, тако да укупна набавна цијена природног гаса за подносиоца захтјева износи 0,85 KM/Sm3.

Регулаторна комисија је на основу одредбе члана 63. став 3. Правилника поступила по захтјеву у скраћеном поступку о чему је одмах по пријему захтјева  издала обавјештење за јавност на основу одредбе члана 62. Правилника, са могућношћу подношења коментара заинтересованих лица до 03.11.2011. године. У остављеном року није било поднесених коментара.

Регулаторна комисија је на 34. редовној сједници одржаној 03.11.2011. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става "потрошња" за снабдијевање тарифних купаца из категорије корисника "домаћинства" у Републици Српској приказана у табели Г.2. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

 

Редниброј

Категорије корисника

Потрошња 

[КМ/m3]

Мјерно мјесто

[КМ/Мјерно мјесто/мјесечно]

1.

Домаћинства

0,96604

3.00

 

У износ наведених тарифних ставоваиз табеле није укључен порез на додану вриједност.

Из наведених разлога, а на основу одредби члана 4. став 2. тачка ж. Закона о гасу, те одредбе члана 63. став 3, а у вези са одредбом члана 44. став 2. Правилника, Регулаторна комисија је одлучила као у тачки Iдиспозитива овога рјешења.

Одредбама члана 5. став 1. алинеја а. и б. Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија надлежна да "усмјерава развој тржишта природног гаса на принципу недискриминације, конкуренције, јавности и чувања пословне тајне учесника на тржишту природним гасом, као и за регулацију дјелатности у сектору природног гаса за заштиту купаца природног гаса". Одредбама члана 40. Закона о гасу прописано је да су цијене природног гаса за снабдијевање тарифних купаца природним гасом регулисане и јавне. Ове цијене утврђује снабдјевач на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије и исте се, након прибављене сагласности Регулаторне комисије, објављују у "Службеном гласнику Републике Српске". Надаље, према одредби члана 33. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ број 25/06) испорука природног гаса утврђена је као економска услуга која испуњава основне потребе потрошача на тржишту, док је одредбом члана 38. истог закона прописано да се приликом пружање економских услуга од општег интереса морају поштовати, између осталог, и критеријуми основне универзалне услуге и транспарентност финансирања и тарифа. Поред тога, Директива Европског парламента и Савјета број 2003/55/ЕЗ од 26. јуна 2003. године, која је  укључена у Уговор о успостави енергетске заједнице, а који је ратификован од стране Предсједништва БиХ, уз сагласност Парламентарне скупштине БиХ Одлуком број 01-011-1231-3/06 од 27. јула 2006. године ("Службени гласник БиХ број 9/06), чланом 3. под називом "Обавезе јавнeуслугeи заштита купаца", прописуjeда државе чланице, морају осигурати пуну заштиту крајњих купаца у погледу транспарентности, општих услова уговарања, информисања и рјешавања спорова.Надаље у додатку "А", под називом "Мјере за заштиту потрошача" у тачки б, прописана је обавеза обавјештавања купаца природним гасом о намјери да се промијени било који услов из уговора и да се омогући купцу да, уколико не прихвата такве услове раскине уговор. Исто тако  снабдјевач је обавезан да на адекватан начин директно обавијести купца о промјени цијене природног гаса, најкасније до истека првог обрачунског периода у којем намјерава примјенити промијењене цијене и да му омогући разуман рок да промијени снабдјевача уколико не прихвата промјену цијене. Имајући у виду да се ово рјешење односи на крајње купце из категорије домаћинства који немају могућност избора снабдјевача, нити да прилагоде своју потрошњу ако нису унапријед обавјештени о новим цијенама, одобрење примјене нових цијена прије обавјештења купаца значило би да купци немају адекватну заштиту на тржишту. На основу горе наведеног, није се могао прихватити захтјев подносиоца да се нови тарифни став примјењује од 01.11.2011. године, јер би се радило о ретроактивној примјени цијена, а да се при том купцима на које се те цијене односе не оставља било какав избор, те је на основу наведених одредби, и одредбе члана 70. став 1. Правилникаодлучено као у тачки IIдиспозитива овога рјешења у погледу почетка примјене новог тарифног става.

Тачка III диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 40. став 3. Закона о гасу. 

Тачка IV. диспозитива овог рјешења заснива се:  

-       на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09),с обзиром на коначност рјешења,

-       на одредби члана 70. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу,

-       на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 70. став 2. Правилника,с обзиром на објављивање рјешења у "СлужбеномгласникуРепублике Српске".

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана5. i 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05).

Поука о правном лијеку:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило