Skip to Content

Nadležnosti

Verzija prilagođena za štampanje

Osnovne nadležnosti Regulatorne komisije u sektoru električne energije obuhvataju:

 • nadzor i regulisanje odnosa između proizvodnje, distribucije i kupaca električne energije uključujući i trgovce električnom energijom,
 • propisivanje metodologije i kriterijuma za utvrđivanje cijene korišćenja distributivne mreže i cijena snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom i metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu,
 • donošenje tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže,
 • utvrđivanje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce,
 • izdavanje ili oduzimanje dozvola za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom,
 • donošenje opštih uslova za isporuku električne energije,
 • utvrđivanje cijena električne energije na pragu elektrane.

 

U sektoru prirodnog gasa u skladu sa Zakonom o gasu Republike Srpske Regulatorna komisija ima sljedeće nadležnosti:

 • utvrđivanje metodologije za obračunavanje troškova proizvodnje, transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom,
 • utvrđivanje metodologije za obračunavanje troškova priključenja na mrežu,
 • donošenje tarifnog sistema za obračunavanje cijena za korišćenje sistema za proizvodnju, transport, distribuciju, skladištenje prirodnog gasa i tarifni sistem za obračun cijena prirodnog gasa za snabdijevanje tarifnih kupaca,
 • utvrđivanje kriterijuma i propisivanje uslova za dobijanje, izmjenu i oduzimanje dozvola za obavljanje djelatnosti kao i rješavanje, u postupku za dobijanja, izmjena i oduzimanja dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa,
 • rješavanje po žalbi na rješenja operatora transportnog i distributivnog sistema u postupcima davanja odobrenja za korišćenje mreže i odobrenja za priključenje na mrežu,
 • utvrđivanje minimalne godišnje potrošnje prirodnog gasa kojom se stiče status kvalifikovanog kupca i utvrđuje status i vođenje registra kvalifikovanih  kupaca prirodnog gasa,
 • davanje saglasnosti na pravila rada operatera sistema i na opšte uslove snabdijevanja  prirodnim gasom,
 • davanje saglasnosti energetskim subjektima na cijene usluga i cijene snabdijevanja prirodnim gasom.


Poslovi iz nadležnosti Regulatorne komisije u oblasti nafte i derivata nafte su:

 • utvrđivanje metodologije za obračun troškova transporta nafte naftovodima i transporta derivata nafte produktovodima;
 • donošenje tarifnog sistema za obračun cijene za korišćenje naftovoda, odnosno produktovoda;
 • odobravanje cijene za korišćenje naftovoda, odnosno produktovoda:
 • utvrđivanje kriterijuma i propisivanje uslova za dobijanje, izmjenu, dopunu i oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti, rješavanje u postupku za dobijanje, izmjenu, dopunu i oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti u oblasti nafte i derivata nafte i vođenje registra izdatih i privremeno ili trajno oduzetih dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti nafte i derivata nafte;
 • rješavanje u drugom stepenu po žalbi;
 • nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koje izdaje dozvole u oblasti nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o nafti i derivatima nafte i načelima utvrđenim u ovom zakonu, uključujući praćenje primjene tarifnih sistema i metodologija za pristup i korišćenje naftovoda, odnosno produktovoda."