Skip to Content

Рјешење: Тарифни ставови за коришћење дистрибутивног система и тарифни ставови за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-775-14/09

Датум: 30. 12. 2009.

 

На основу члана 4. став 2. тачка ж), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број: 86/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 96/04) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 1. (првој) редовној сједници одржаној дана 30.12.2009. године донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система и на тарифне ставове  за снабдијевања тарифних купаца природним гасом

I

Даје се саглaсност на тарифне ставове за коришћењe дистрибутивног система природног гаса садржане у табели „Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА“ Захтјева за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској број 05-81-1624/09 од 16.09.2009. године, Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево, са почетком примјене 01.01.2010. године.

II

Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом  садржане у табели „Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА“ Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 05-81-1626/09 од 16.09.2009. године Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево, са почетком примјене 01.01.2010. године.

III

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. и 2. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

IV

Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 27.05.2009. године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској и Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево. Утврђено је да достављени захтјеви садрже одређене недостатке, па је подносиоцу захтјева 12.06.2009. године достављено Обавјештење о некомплетности захтјева у којем су наведени недостаци, а на основу члана 54. и 59. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције складиштења и снабдијевања природним гасом. Поступајући по Обавјештењу о некомплетности, подносилац захтјева је 16.09.2009. године доставио кориговану и комплетну документацију.

Регулаторна комисија је на 52. редовној сједници одржаној 12. октобра 2009. године, након разматрења допуњених и коригованих захтјева, донијела Одлуку о покретању тарифног поступка за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској и тарифног поступка за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској.  

Коначни приједлог тарифних ставова подносилац захтјева је прецизирао у Захтјеву за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској број 05-81-1624/09 од 10.11.2009. године, који је заведен у Регулаторну комисију под бројем 01-775-10/09 дана 11.11.2009. године и Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 05-81-1662/09 од 16.09.2009. године, који је заведен у Регулаторну комисију под бројем 01-776-4/09 дана 16.11.2009.године.

У складу са одредбом члана 50. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, а на основу Одлуке о провођењу тарифног поступка водитељ поступка је дана 05.11.2009. године одржао припремну расправу у поступку одобрења тарифних ставова према захтјевима "САРАЈЕВО-ГАС"-а о чему је сачињен записник број 01-775-7/09.

Дана 11.11.2009. године, а у складу са Одлуком о провођењу тарифног поступка, одржана је формална расправа, на којој се расправљало о питањима номинованим на припремној расправи, о чему је сачињен записник број 01-775-9/09.

На основу достављених докумената и изведених анализа сачињен је Извјештај водитеља поступка број 01-775-12/09 од 14.12.2009. године у којем је, на основу достављених чињеница и доказа, образложена оправданост захтијеваног потребаног прихода за обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања природним гасом предузећа "Сарајево-Гас" а.д. Источно Сарајево, као и оправданост начина алокације овог прихода на категорије корисника, тј. начин утврђивања тарифних ставова за захтијеване дјелатности. Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, Извјешатај водитеља поступка је садржавао и препоруку Регулаторној комисији да донесе рјешење о давању сагласности на предложене тарифне ставове. Извјештај водитеља поступка је достављен подносиоцу захтјева са могућношћу подношења коментара на овај извјештај. У остављеном року  подносилац није доставио коментаре на овај извјештај.

Предложени тарифни ставови за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској и за снабдијевања тарифних купаца природним гасом у Републици Српској у захтјевима подносиоца приказани су у слиједећим табелама:

Tарифни ставови за коришћење дистрибутивног система природног гаса у Републици Српској.

 

Р. бр.

Категорије корисника

Групе купаца унутар категорије

Тарифни период

Потрошња  КМ/m3

 Капацитет КМ/(m3/дан/год)

КМ/Мјерно мјесто/мјесечно

 

 

 

Сезона

Сезона

Сезона

1.

Домаћинства

 

0,07210

 

 

 

3,00

 

2.

Комерцијални крајњи купци

 

0,08761

 

 

 

3,00

 

3.

Индустријски крајњи купци

 

0,10234

 

 

 

 

 


T
арифни ставови за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској.

 

Р. бр.

Категорије корисника

Групе купаца унутар категорије

Тарифни период

Потрошња  КМ/m3

КМ/Мјерно мјесто/мјесечно

 

 

 

Сезона

Сезона

1.

Домаћинства

 

0,66604 

 

3.00

 

             

 

 

Такође је подносилац у захтјевима предложио почетак примјене тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система и снабдијевања тарифних купаца  01.01.2010. године.

Након разматрања захтјева са предложеним тарифним ставовима и Извјештаја водитеља поступка Регулатора комисија је на 1. редовној сједници одржаној 30.12.2009. године утврдила да су захтјеви основани, сагласила се са препоруком водитеља поступка, те је на основу Члана 4 Закона о гасу донијела одлуку као у диспозитиву овога рјешења. 

Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 43. став 4. Закона о гасу. 

Тачка 4. диспозитива овог рјешењења заснива се:  

-       на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09), с обзиром на коначност рјешења,

-       на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици, с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске",

-       на одредби члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на ступање на снагу рјешења.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. i 15. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број 109/05).

 

Поука о правном лијеку:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

 

Предсједник

Миленко Чокорило