Skip to Content

Физичко лице (које не намјерава градити никакав објекат за који би било потребно одобрење за грађење) подноси захтјев за прикључак и регистрацију мјерног мјеста на НН напону са кога би се електрична енергија користила за: потребе рада мотора за наводњавање поврћа, усјева, пластеника, погон електричних косилица траве, освјетљавање простора и сл. Подносилац захтјева је спреман испунити све техничке услове надлежне електродистрибуције у погледу изградње прикључка и мјерног мјеста и све то сам исфинансирати. - да ли да се овакви захтјеви одобравају? - да ли се тако утрошена електрична енергија обрачунава по тарифним ставовима за категорију домаћинство или по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV?

Верзија прилагођена за штампање

Одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске" број 85/08) јасно је дефинисано да крајњи купац има право и обавезу да поднесе дистрибутеру захтјев за издавање електроенергетске сагласности за прикључење објекта на дистрибутивну мрежу прије издавања одобрења за грађење. Електроенергетска сагласност се издаје и за привремене објекте и градилишта. У ситуацији када физичко лице поднесе захтјев за прикључење и регистрацију мјерног мјеста на ниском напону објекта за који није потребно никакаво одобрење за грађење, а са кога би се електрична енергија користила за намјене попут рада мотора за наводњавање поврћа, усјева, пластеника, погон електричних косилица траве и слично, дистрибутер може да поступа у складу са одредбама члана 24. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске" број 85/08), којим је дефинисано прикључење објеката (уређаја) који електричну енергију користе повремено, односно привремено али не дуже од 18 мјесеци на једној локацији, као што су покретни циркуси, рингишпили и други уређаји за забаву, покретни киосци сезонског карактера, репортажна телевизијска кола, мјешалице за бетон, камп приколице и слично. Овако утрошена електрична енергија обрачунава се по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV.