Skip to Content

Предузеће (правни субјект) је власник стамбено-пословног објекта. Мјерни уређаји (бројила) су регистровани на то предузеће (правно лице). Станови се користе за привремени смјештај радника тог предузећа, пословних партнера и сл. Да ли се тако утрошена електрична енергија обрачунава по тарифним ставовима за категорију домаћинство или по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV?

Верзија прилагођена за штампање

У ситуацији коју сте описали у оквиру овог питања указујемо Вам на одредбу тачке XIV став 2. Тарифног система за продају електричне енергије у Републици Српској којом је прописано да се по тарифним ставовима утврђеним за категорију потрошње „домаћинства“ обрачунава електрична енергија испоручена за  потрошњу и у дјечијим јаслицама и вртићима, домовима за дјецу лишену родитељског старања, домовима и интернатима за ђаке и студенте, домовима за дјецу ометену у психофизичком развоју, домовима за васпитно запуштену дјецу и омладину, домовима за старе особе и дистрофичаре, домовима за стални смјештај пензионера, домовима за смјештај инвалида, глувих и слијепих лица, канцеларијама хуманитарних организација и црвеног крста, удружењима хендикепираних лица и вјерским објектима. Дакле, треба имати у виду чињеницу да су мјерни уређаји, како сте истакли, регистровани на правно лице па се и утрошена електрична енергија у стамбено-пословном објекту обрачунава по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV напону,  у коју је разврстан и  крајњи купац власник објекта.