Skip to Content

Неке дјелатности (нпр. адвокати, нотари, агенције за вршење интелектуалних послова и сл.) врше обављање послова у стану: -да ли се тако утрошена електрична енергија обрачунава по тарифним ставовима за категорију домаћинство или по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV? -да ли такав стан треба третирати као пословни простор тј. да ли треба имати одобрење за употребу (извршен технички преглед и извршена сва потребна електрична мјерења)?

Верзија прилагођена за штампање

Иако се из Вашег питања не може у потпуности разумјети о каквој се конкретно ситуацији ради, да ли се ради о обављању послова у стану у којем се и станује или је у питању стан који се користи само за обављање пословне дјелатности, потребно је указати на чињеницу да дистрибутер има право да провјери, на основу овлашћења из члана 71. Закона о електричној енергији, пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ 8/08), да ли крајњи купац користи електричну енергију у складу са уговором о прикључењу и електроенергетском сагласношћу, тј. да ли је на дистрибутивну мрежу прикључио инсталације и уређаје који нису у складу са уговором о прикључењу и издатом електроенергетском сагласношћу. У случају када се корисник није регистровао код Вас као крајњи купац у категорији остала потрошња, иако има регистровану приватну дјеласност, и када не постоји мјерно мјесто намијењено за регистрацију такве потрошње, а укупна потрошња електричне енергије се исправно региструје на мјерном мјесту регистрованом за категорију домаћинства, тада се овако утрошена електрична енергија може обрачунати у складу са одредбом тачке XXIII Тарифног система за продају електричне енергије у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 28/06, 407/06, 59/07 и 114/07) којом је прописано да се у ситуацији када се на једном мјесту електрична енергија користи за намјене које се сврставају у различите тарифне групе, испоручена електрична енергија се обрачунава примјеном тарифних ставова за тарифну групу која има веће тарифне ставове. Такође, у овој ситуацији крајњи купац мора прибавити нову електроенергетску сагласност у којој ће бити исправно евидентирана намјена потрошње. У случају када се нека пословна дјелатност обавља у стану који служи само за ту намјену подразумијева и да се стан региструје као пословни простор па  се и електрична енергија утрошена у њему обрачунава по тарифним ставовима за категорију остала потрошња на 0,4 kV напону. Врсте потребних одобрења, која се морају прибавити ради регистровања таквог објекта као пословног, нису предмет регулисања Закона о електричној енргији па Вам у вези са тим не можемо дати тражено тумачење. Такође, ситуација када крајњи купац у стану обавља неку дјелатност без одговарајућег одобрења и/или дозволе за обављање дјелатности није предмет који регулише Закон о електричној енергији и подзаконски акти РЕРС-а па Вам у вези са тим не можемо дати тумачење.